h

Successen

De SP zet zich al dertig jaar in voor een beter Weert. 

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

 • Vanaf 2018 wordt er jaarlijks een half miljoen euro extra besteed aan armoedebestrijding, De eerste drie jaren zelfs 650.000 per jaar.
 • Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg. De thuiszorg is in Weert ondanks schandalige bezuinigingen vanuit Den Haag overeind gehouden. Mensen in Weert hebben een schoon en leefbaar huis en waarderen de zorg met 7,5
 • Er komt meer stadstoezicht.
 • Mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hebben de mogelijkheid om een goedkope ziektekostenverzekering af te sluiten via de gemeente. In de meeste gemeentes bestaat die mogelijkheid slechts tot 110% van de bijstandsnorm.
 • Tientallen zinloze gemeentelijke regeltjes zijn op initiatief van de SP geschrapt.
 • Er wordt niet bezuinigd op het groenonderhoud.
 • Jongeren tussen de 18 en 21 die bij de gemeente werken verdienen dankzij ROOD en de SP het volwassenenloon in plaats van het jeugdloon. Een volwaardig salaris voor volwaardige werknemers!
 • De bewaakte fietsenstalling in de Hegstraat wordt vanaf 2018 gratis.
 • Thuiszorg wordt vanaf 2018 uitgebreid en de eigen bijdrage gaat voor iedereen omlaag. Mensen die nu net 'onder' of net 'boven' het krijgen van een indicatie vallen gaan ook in aanmerking komen. Er wordt per geval apart bekeken welke zorg iemand nodig heeft.
 • Het Stadstoezicht wordt niet geprivatiseerd.
 • De gemeente gaat de komende jaren in samenwerking met de provincie 1001 banen scheppen door zelf de regie te nemen bij het aan een baan helpen van mensen die aan de kant staan.
 • De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er zijn sinds de SP bestuurt geen nieuwe prestigeprojecten meer opgestart die in het verleden de gemeente richting de rode cijfers brachten. Ondanks het puinruimen doormiddel van helaas forse bezuinigingen worden kwetsbare groepen niet geraakt.
 • Want kwetsbare groepen worden geheel ontzien bij gemeentelijke bezuinigingen. Onder andere onze jeugd, ouderen en gehandicapten gaan er op een aantal punten op vooruit. Een bezuiniging van 160.000 euro op armoedebestrijding in 2016 werd door de SP ongedaan gemaakt.
 • Na jaren aan de bel trekken is er een ketting door de poort gegaan bij een bedrijf dat door illegale activiteiten het milieu verontreinigde vlakbij het kwetsbare natuurgebied Moeselpeel. De grond is gesaneerd en de eigenaar is opgepakt.
 • De gemeente gaat hulp bieden om aan de hand van het SP-initiatief ‘Weert Signaleert’ met name ouderen uit hun isolement te halen zodat ze de zorg en aandacht krijgen die ze nog hebben.
 • De bladkorven zijn terug.
 • Mantelzorgers worden in Weert goed ondersteund. De gemeente won zelfs nèt niet de prijs 'meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg'. Door vergrijzing neemt het aantal ouderen en mantelzorgers toe. Om overbelasting te voorkomen ondersteund de gemeente tal van initatieven.
 • Weert betaalt een eerlijke prijs voor hulp bij het huishouden. Het tarief waarvoor de gemeente bij zorgorganisaties zorg 'inkoopt' is 23,75 euro per uur. De landelijke adviesprijs is 22,46 euro per uur, het daadwerkelijke landelijke gemiddelde is 21,33 euro per uur. Goede zorg voor de mensen en een eerlijk salaris voor de medewerkers!
 • In Weert worden in de periode 2014 - 2018 ruim 800 nieuwe woningen gebouwd. Dat was in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo veel. 40% daarvan is sociale huur, concreet 180 huurhuizen in 2017 en 120 in 2018. Een groot deel van de overige woningen is betaalbare koop.
 • In de wintermaanden is er extra aandacht voor het strooien tegen gladheid rond verzorgingstehuizen.
 • De spoedeisende hulppost in het ziekenhuis is niet gesloten mede dankzij de grootste handtekeningenactie ooit in Weert die actief ondersteund werd door de SP. Met het redden van de hulppost is ook de toekomst van het ziekenhuis veilig gesteld.
 • Weert loopt voorop in de strijd tegen zwerfafval door voorlichting op scholen en is mede-initiatiefnemer van een alliantie die pleit voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes.
 • Er werd in 2017 extra geld voor jeugdhulp beschikbaar gesteld om goede zorg te garanderen​. Weert is daarbij ook nog eens solidair met de gemeenten Leudal en Nederweert die een tekorthadden. Door een goede samenwerking zijn er afspraken om over en weer tekorten op te vangen.
 • In de nieuwe subsidievoorwaarden van de gemeente behouden 'volwassen koren' de vaste bijdrage van 250 euro en behouden schutterijen de bijdrage voor seniorleden. De SP vóór Limburgse cultuur!
 • Alle Weerter basisscholen nemen inmiddels deel aan de succesvolle opvolger van het schoolzwemmen 'Swim2Play'. Alle Weerter kinderen veilig in het water!
 • De opvang van zwerfdieren in Weert is gegarandeerd voor de jaren 2017 tot en met 2019.
 • De houthandel vertrekt uit het Stadspark. Na meer dan een halve eeuw krijgt Weert een ècht Stadspark.
 • Mensen met een zorgindicatie voor Hulp Bij Het Huishouden konden daarbovenop ook in 2017 tegen een lage prijs extra uren zorg kopen. Van de vierentwintig euro per uur betaald de gemeente er veertien en degene die extra zorg wil tien.
 • Openluchttheater De Lichtenberg wordt na meer dan dertig jaar verval opgeknapt en gaat weer open voor publiek.
 • De gehele informatie- en hulpvoorziening op het gebied van werk, zorg, inkomen, welzijn, wonen en schulddienstverlening is gebundeld in één gemeentelijke Vraagwijzer.
 • Binnen de zorg wordt er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar gesteld om regeltjes en ‘muren’ te doorbreken aan de hand van ideeën die ontstaan op de werkvloer. meer aandacht voor de mensen is het doel.
 • Er komt geen fusie tussen de sociale werkbedrijven Risse en Westrom.
 • Weert doet geen zaken met bedrijven of instellingen die (deels) met belastinggeld gefinancierd worden en waarbij bestuurders meer verdienen dan de premier.
 • Onder aanvoering van wethouder Sterk is de Van Hornekazerne verkocht en is er naast het asielzoekerscentrum ruimte voor medegebruik. Ontwikkelingen rond de kazerne op het gebied van bijvoorbeeld recreatie, paardensport en cultuur zijn in een stroomversnelling gekomen zonder dat het de gemeente geld kost.
 • Ruim 400 bomen langs de Roermondseweg in Weert worden niet gekapt.
 • Extra geld voor schuldhulpverlening. In 2016 werd het bedrag dat daaraan jaarlijks wordt besteed verhoogd van 264.000 naar 356.000 euro. Mensen kunnen hiervoor gemakkelijk terecht bij de gemeente.
 • ​Het skatepark in de wijk Leuken is opgeknapt dankzij de inzet van ROOD
 • Weert zet vol in op duurzaamheid. Zo wordt op initiatief van de SP onderzocht of het versneld vervangen van alle bestaande straatlampen door LED-verlichting kan. In 2016 werd het mogelijk gemaakt om windmolens te plaatsen in het buitengebied van Leuken langs de A2. De aanleg van zonneparken op onverkochte grond op industrieterrein De Kempen is een reële mogelijkheid.
 • Weerter carnavalsverenigingen kunnen dankzij een nieuw dak op hun loods aan de Dr. Schaepmansstraat weer droog praalwagens bouwen.
 • Het bedrag dat wordt gegeven aan de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds Limburg, om kinderen uit arme gezinnen evengoed deel te kunnen laten nemen aan sport-, cultuur en muziekactiviteiten is vanaf 2015 verdubbeld van 40.000 naar 80.000 euro. Ook gaat er vanaf 2016 jaarlijks 40.000 euro naar het Jeugdcultuurfonds Limburg. In 2016 gaat er 50.000 euro naar het  Sociaal Cultureel Fonds waardoor minima toch kunnen deelnemen aan sport- cultuur- en leren zodat niemand in een sociaal isolement terecht hoeft te komen. Bij elkaar opgeteld een uitbreiding en verhoging van jaarlijks 40.000 euro naar 170.000 euro.
 • Zieke kastanjebomen in Weert worden niet zomaar gekapt. Er wordt een proef uitgevoerd met warmtebehandeling om de kastanjebloedingziekte te stoppen.
 • Overbelaste gezinnen waar problemen als werkeloosheid, ziekte, schulden, relatieproblemen enzovoorts spelen worden via het project buurtgezinnen.nl ondersteund.
 • Parkeren is in Weert op donderdagavond, koopavond, gratis geworden. Parkeertarieven zijn in 2016 niet verder verhoogd en de gemeente heeft de opdracht meegekregen om in 2017 de parkeertarieven te laten dalen.
 • De sloop van sociale huurwoningen in Weert is gestopt. Er worden volop initiatieven voor het bouwen van sociale huurwoningen ontwikkeld, met name in de Binnenstad waar de behoefte het grootst is. Op initiatief van de SP zullen er op meer plekken in Weert tijdelijke huurwoningen geplaatst worden om de woningnood onder met name starters, jonge stellen en alleenstaanden terug te dringen.
 • Parkeergarages gaan doormiddel van speciale filters de lucht in de binnenstad zuiveren en worden daardoor de longen van de stad.
 • Ouders van kinderen die jeugdzorg ontvangen kregen op initiatief van wethouder Sterk de teveel betaalde bijdrage over 2015 terug van de gemeente.
 • Er wordt geen schadelijk gif meer gebruikt voor onkruidbestrijding.
 • Er komen toekomstvisies voor alle zestien wijken en dorpen. Deze visies worden van onderop samen met de mensen, verenigingen, scholen, winkeliers en alle andere betrokkenen opgesteld om de kansen, bedreigingen en wensen voor de komende jaren in kaart te brengen. De visies zijn de meetlat waarlangs alle ontwikkelingen in de wijk of het dorp gelegd kunnen worden.
 • Er is een goed compromis gevonden tussen recreatie en natuur voor de toekomstige inrichting van het Blauwe Meertje

U bent hier