h

Weert geeft ouderbijdrage jeugdzorg terug

4 april 2016

Weert geeft ouderbijdrage jeugdzorg terug

Sinds dat de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor tal van nieuwe zorgtaken zat daar ook een verplichte ouderbijdrage voor ‘jeugdhulp met verblijf’ bij. De SP heeft zich altijd verzet tegen deze verplichting die de solidariteit in het zorgstelsel aantast. De maatregel is inmiddels afgeschaft. Weert gaat de bijdrages over vorig jaar niet meer innen.

De ouderbijdrage was een onderdeel van de Wet Jeugdhulp. De bijdrage was inkomensafhankelijk en kon oplopen tot wel 132 euro per maand. In de Tweede Kamer verzette de SP er zich het felst tegen en met succes. Per 1 januari is de ouderbijdrage van tafel.

Ouders die de bijdrage moesten betalen zijn in te delen in twee groepen. De eerste groep betaalde vóór 2015 al aan de provincie voor jeugdigen die onder de provinciale jeugdhulp vielen. De nieuwe groep bestaat uit ouders van jeugdigen die eerder onder de AWBZ en Jeugd-GGZ vielen. 

Voor deze laatste groep moest de gemeente een nieuw proces op gaan zetten om de bijdrage te innen in samenwerking met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dat bleek erg ingewikkeld, gegevens moesten opgehaald en uitgewisseld worden. Dat is veel werk en levert weinig op. De SP pleitte er daarom bijna een jaar geleden al voor om de ouderbijdrage voorlopig op te schorten.

Nu wordt deze zelfs afgeschaft.

De gemeente Weert heeft besloten om gegevens van de ‘nieuwe groep’ niet alsnog door te geven aan het CAK zodat er ook geen bijdrage geïnd zal worden. Ouders uit de 'oude groep' krijgen het geld dat ze over 2015 al aan het CAK betaalden van de gemeente terug.

‘Dit vanuit de gedachte “gelijke monniken gelijke kappen”. De gemeente komt deze gezinnen tegemoet zonder vaststaande juridische noodzaak. Binnen de gemeente Weert zijn er 28 gezinnen van de oude doelgroep die in 2015 een ouderbijdrage verschuldigd waren. In het totaal is hiermee ongeveer 15.000 euro gemoeid. Deze 15.000 euro zijn inmiddels door de gemeente ontvangen van het CAK en zullen gebruikt worden om diegenen die dat wensen te compenseren.’ Aldus de gemeente in een raadsinformatiebrief. Alle gezinnen krijgen persoonlijk bericht dat zij voor compensatie in aanmerking komen.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet: ‘Een eigen bijdrage moeten betalen voor de behandeling van je kind dat al grote problemen heeft is een dubbele straf. Terecht dat dit belachelijke onderdeel uit de Wet Jeugdhulp is geschrapt. De SP is erg blij dat Weert ouders uit de 'nieuwe groep' niet alsnog een aanslag over 2015 aantikt. De gemeente toont zich daarmee uiterst sociaal. En het is al helemaal eerlijk dat ouders uit de oude doelgroep die al betaald hebben dat geld terugkrijgen. Een gemeente die geld teruggeeft, dat is wat ons betreft een groot compliment waard.’ 

Jeugdhulp met verblijf is de meest intensieve vorm van jeugdhulp waarbij (gedeeltelijke) uit huis plaatsing van kinderen en jeugdigen plaatsvindt.  Dat kan uithuisplaatsing in een pleeggezin,  opname in behandelcentra voor bijvoorbeeld zwaar autistische kinderen of kinderen met psychische problemen en de jeugdreclassering zijn.

U bent hier