h

Statiegeld kleine flesjes en blikjes

17 november 2017

Statiegeld kleine flesjes en blikjes

De SP wil iets doen aan het zwerfvuil in Weert. Daarom werd de motie 'statiegeld op kleine flesjes en blikjes' ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en met ruime meerderheid aangenomen!

Binnenkort wordt in de Tweede Kamer in de commissie Infrastructuur en Milieu het rapport "Onderzoek statiegeld kleine flesjes en blikjes behandeld". Dit rapport biedt inzicht in de kosten en effecten van het invoeren van een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes en naar de kosten en opbrengsten van de effecten op zwerfafval, recycling en milieu.

SP raadslid Karin Duijsters: "Een goede gelegenheid om in Den Haag te laten horen hoe de gemeente Weert, groenste regio van de wereld, denkt over dit onderwerp. Deze motie sluit goed aan bij de door ons, tijdens de begrotingsbehandeling van vorig jaar, ingediende en aangenomen motie 'Weert Schoon' die tot doel heeft om het zwerfafval in de gemeente Weert terug te dringen." 

'Statiegeld op kleine flesjes en blikjes heeft namenlijk invloed op het gedrag van consumenten bij het veroorzaken van zwerfafval en geeft een financiële prikkel om verpakkingen in te leveren in plaats van deze weg te gooien of achter te laten. Wij zijn dan ook erg blij dat alle fracties, met uitzondering van een fractie, voor onze motie hebben gestemd en dat het college van burgemeester en wethouders onze motie heeft overgenomen.'

Er komt concrete actie. Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Weert gaat een brief sturen aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu met de oproep om zich in te spannen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te bewegen om op een zo kort mogelijke termijn een voorstel te doen gericht op de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Een afschrift van deze brief wordt naar de lid-gemeenten van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg en de VNG toegestuurd om dit voorbeeld te volgen.

U bent hier