h

Geld voor minima, gaat ook naar minima

9 januari 2016

Geld voor minima, gaat ook naar minima

Op zaterdag 9 januari 2016 kopte de Limburger dat de gemeente Weert ‘Geld voor armoede misbruikt’. Aanleiding voor het artikel is een brief van het cliëntenplatform minima (CPM). Het artikel in de Limburger is niet correct, enerzijds over de brief van CPM, anderzijds over dat de gemeente Weert geld misbruikt.

De gemeente Weert kent verschillende manieren waarop armoede in Weert wordt bestreden. Daarvoor krijgt de gemeente Weert op verschillende manieren geld. Een van de bronnen zijn de Klijnsma-gelden, onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Gemeenten staat vrij hier mee te doen wat ze willen, maar het college van Weert heeft toegezegd – op vragen van de SP – de Klijnsma-gelden te besteden daar waar ze voor bedoeld zijn: Ten eerste kinderen in armoede meer kansen geven en ten tweede een ‘integrale aanpak voor schuldhulpverlening’. In 2013 ontving Weert € 46.778,- in 2014 € 164.522,- en vanaf 2015 ieder jaar € 212.000,-.

 

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Wat is er met dit geld gebeurd? In 2013 en 2014 is beide jaren € 40.000,- uitgetrokken voor Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds. Hiermee worden leermiddelen voor kinderen betaald of de contributie van de sportclub. Vanaf 2015 is het bedrag verdubbeld, dus € 80.000,- is er beschikbaar. Ook wordt er € 40.000,- uitgetrokken voor het jeugdcultuurfonds. De € 92.000,- die overblijft gaat naar de integrale schuldhulpverlening. Over 2013 en 2014 was ook nog geld over, in totaal € 131.300,-. Met de € 92.000,- gaat het om € 273.300,- tot en met 2015.

Eind 2015 is de nieuwe aanpak schuldhulpverlening vastgesteld door de gemeenteraad. Hiervoor is de afgelopen jaren +/- € 264.000,- beschikbaar geweest. Samen met de € 92.000,- wordt er vanaf 2016 dus jaarlijks € 356.000,- aan schuldhulpverlening besteed.

Van de € 273.300,- die over was uit 2013, 2014 en 2015 wordt € 223.300,- in 2016 en 2017 gebruikt voor het invoeren van de nieuwe werkwijze voor de schuldhulpverlening. De SP heeft er voor gezorgd dat de € 50.000,- die daar weer van over blijft in 2016 besteed wordt aan het sociaal cultureel fonds.

 

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Tot zo ver de Kleinsma-gelden.

Een voorgestelde bezuiniging a € 160.000,- op armoedebestrijding is wederom op initiatief van de SP voor 2016 ongedaan gemaakt. Daarvoor wordt ook € 110.000,- gebruikt die in 2015 overblijft bij het uitvoeren van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor veel zaken rondom chronisch zieken en gehandicapten, heeft de rijksoverheid een oude regeling afgeschaft (de Wtcg-regeling) en het geld overgeheveld naar gemeenten. In 2015 ontving Weert € 634.421,- voor de uitvoering.

Daarmee is de collectieve zorgverzekering voor minima ingesteld. Iedere Weerternaar met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan hier gebruik van maken. In totaal komen 3.900 mensen in aanmerking. Nu blijkt dat 65% hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Gevolg is dat er geld over blijft. Daarvan wordt dus € 110.000,- in 2016 ingezet voor het eerder genoemde sociaal cultureel fonds. Daarbij wordt gekeken of er verstrekking in natura plaats kan vinden, bijvoorbeeld doormiddel van bonnen, in plaats van het overmaken van geld.

Van de ongeveer € 108.000,- die nog resteert, wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de reserve voor de '3 decentralisaties'. Hiermee kunnen toekomstige tekorten worden opgevangen als gevolg van risico’s of bezuinigingen door de regering rondom onder andere WMO en zorg. Hier moet de gemeenteraad nog wel mee instemmen.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Het geld voor het mantelzorgcompliment (ongeveer € 200.000,- in 2015) wordt niet meer besteed aan het uitkeren van een bedrag aan de mantelzorger, maar aan het aanbieden van respijtzorg op het moment dat een mantelzorger overbelast dreigt te raken. Dit gebeurt juist op verzoek van mantelzorgers zelf. Wethouder Sterk heeft hiervoor mantelzorgers bij elkaar gebracht en gaat hen nog beter ondersteunen. Zo komt er bovendien een klankbordgroep van mantelzorgers zelf.

Het CPM wil dat het geld voor mensen met een smalle beurs bij deze groep terecht komt. Met de brief roept het CPM het college en de gemeenteraad op hier uitvoering aan te geven, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen.

Nergens staat dat het CPM vindt dat geld voor armoede wordt misbruikt. Nergens staat te lezen dat er een oproep naar de minister is gegaan daar een eind aan te maken.

Als het aan de SP ligt komt dit geld bij de minima, chronisch zieken en gehandicapten terecht. Onder andere door er voor te zorgen dat het gebruik van de verzekering vergroot wordt. Dus van 65% naar – het liefst – 100%.

Kortom, het CPM heeft een heldere brief geschreven en stelt terecht dat geld voor minima, chronisch zieken en gehandicapten zo veel mogelijk bij deze doelgroep terecht moet komen. Hier treft het CPM de SP aan haar zijde.

De Limburger laat het voorkomen alsof het geld voor de zorg en minima naar andere potjes gaat, om bijvoorbeeld lantarenpalen van te kopen. Dit is niet het geval. Daarnaast gaat uiteindelijk de gemeenteraad er over om geld dat over blijft aan een reserve voor de WMO en andere zorgtaken toe te voegen.

De SP wil dat het gebruik van de regelingen vergroot wordt. Wie recht heeft op ondersteuning, moet hier ook gebruik van (kunnen) maken. Als dan geld over blijft, kan dit voor eventuele tegenvallers in de zorg worden gespaard. 

U bent hier