h

Initiatiefvoorstel SP en D66 status wijk- en dorpsraden

10 mei 2003

Initiatiefvoorstel SP en D66 status wijk- en dorpsraden

De wijk- en dorpsraden hebben een onduidelijke status. Dat is voor de wijk- en dorpsraden, maar ook voor de contacten met gemeente, burgers en organisaties niet wenselijk. Soms wordt nagelaten de wijkraad om advies te vragen of te informeren. De SP en D66 stelden gezamenlijk een initiatiefvoorstel op.

Onderwerp

Adviesrecht wijk- en dorpsraden.

Toelichting

Aanleiding: positie wijk- en dorpsraden
De wijk- en dorpsraden hebben een onduidelijke status. Dat is voor de wijk- en dorpsraden, maar ook voor de contacten met gemeente, burgers en organisaties niet wenselijk. Soms wordt nagelaten de wijkraad om advies te vragen of te informeren. Als door wijk- en dorpsraden ingebrachte adviezen en standpunten niet lijken te worden meegenomen bij de gemeentelijke besluitvorming, ontstaat ongenoegen bij de wijk- en dorpsraden. Uitgangspunt dient te zijn één door de gemeente erkende wijkraad per wijk/dorp.
De status van wijk- en dorpsraden moet nu duidelijk worden vastgelegd. Naar de mening van SP en D66 kan dat het beste gebeuren door aan de wijk- en dorpsraden een adviesrecht toe te kennen bij raadsvoorstellen, die de/het betreffende wijk/dorp aangaan.

Informatie
Als de wijkraad advies moet uitbrengen, moet zij kunnen beschikken over alle relevante stukken. Daarbij moeten tussen gemeente en wijk- en dorpsraden afspraken gemaakt worden over het door de wijk- en dorpsraden omgaan met eventuele vertrouwelijke stukken. Raadsvoorstellen, die de wijk aangaan, moeten van gemeentewege voor informatie aan de wijkraad worden doorgegeven. Ondersteuning van de wijk- en dorpsraden dient te geschieden door de gemeente.

Tijdstip advies
Het tijdstip van advisering dient te liggen vóór behandeling in de raadscommissie.

Ongevraagd advies
De wijk- of dorpsraad kan als vertegenwoordiger van de wijkbewoners en nadat de zaak door de wijk- of dorpsraad zelf is onderzocht ook ongevraagd advies aan de gemeente uitbrengen.

Democratisering
Een democratisch gekozen bestuur van wijk- en dorpsraden is op dit moment niet haalbaar voor alle wijken. Een duidelijk adviesrecht zorgt er voor, dat discussie over de legitimiteit van het bestuur van de wijkraad ontstaat en dat de functie van wijk- en dorpsraden voor burgers duidelijker wordt. De wijk- en dorpsraden dienen verantwoording af te leggen o.a. via wijkkrant, website en vergadering.

De tijdens de algemene beschouwingen 2003 unaniem aangenomen motie biedt de wijkraden het recht gebruik te maken van de ondersteuning van de gemeente bij raadplegingen (“Gezien de wenselijkheid van vergroting van de representativiteit van wijk- en dorpsraden roept de raad het college op het onderwerp democratische verkiezingen en raadplegingen, door wijkraden zelf georganiseerd, te agenderen in het aangekondigde symposium en voorzover daar binnen wijk- en dorpsraden behoefte aan bestaat dit ook te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen.”).

Financiële gevolgen

Ambtelijke kosten vloeien voort uit het op een intensievere manier betrekken van wijk- en dorpsraden bij de gemeentelijke besluitvorming.

Advies commissie(s)

Dit initiatiefvoorstel is niet in een raadscommissie behandeld.

Voorstel

In te stemmen met het als volgt verankeren van het adviesrecht wijk- en dorpsraden:

  • Raadsvoorstellen, die direct betrekking hebben op een wijk of dorp in onze gemeente, dienen standaard voor advies te worden voorgelegd aan de betreffende wijk-of dorpsraden. Ook onderwerpen in aangrenzende wijken, die van invloed zouden kunnen zijn op de wijk, dienen ter informatie aan de wijkraad te worden voorgelegd.
  • Het tijdstip van advisering dient te liggen vóór behandeling in de raadscommissie(s).
  • Het advies van de wijkraad dient opgenomen te worden in het raadsvoorstel.
  • Het college geeft vervolgens in het raadsvoorstel gemotiveerd aan waarom het advies van de betrokken wijk- of dorpsraad al dan niet wordt overgenomen.
  • De gemeente verstrekt de wijkraad ten behoeve van haar advies alle relevante stukken. Het college werkt een regeling uit inzake het door de wijk- en dorpsraden omgaan met eventuele vertrouwelijke stukken.
  • De gemeente informeert de wijk- of dorpsraad over alle raadsvoorstellen, die de wijk/het dorp aangaan, voordat deze in een raadscommissie aan de orde komen.
  • Ondersteuning van de wijk- en dorpsraden geschiedt door de gemeente.

De fracties SP en D66.

U bent hier