h

SP geeft nogmaals aan niet mee te willen doen aan geheime vergaderingen

6 februari 2008

SP geeft nogmaals aan niet mee te willen doen aan geheime vergaderingen

In 2006 gaf de SP aan niet meer achter gesloten deuren te willen vergaderen. De laatste tijd blijkt echter dat het college weer strooit met geheime vergaderingen waarvan niet duidelijk is waarom ze achter gesloten deuren plaats moeten vinden. De SP onderstreept in een brief aan het college nogmaals dat ze niet uitgenodigd wil worden voor deze vergaderingen.

De SP begrijpt dat sommige zaken nu eenmaal niet in de openbaarheid besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer dit schadelijk zou zijn voor privé personen. De SP bekijkt steeds kritisch of het nodig is om een geheime bijeenkomst bij te wonen. Dat doet de SP alleen als ze denkt dat het zonder de geheime informatie niet mogelijk is om een goed standpunt in de raad in te nemen.

De SP dacht dat dit bij enkele van de onlangs gehouden geheime vergaderingen het geval zou zijn, dus was de partij aanwezig. Zo was er een vergadering over de nieuwbouw van het stadhuis, en de problemen rond het bedrijf Lemmers Food.

Achteraf bleek het volgens de SP helemaal niet nodig om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. In verreweg de meeste gevallen bleek er alleen informatie te worden verstrekt over de wijze waarop het college bepaalde dossiers op dit moment behandeld.

De SP geeft daarom nogmaals aan geen uitnodigingen of stukken voor dit soort geheime vergaderingen te willen ontvangen, mits dat er van tevoren aangegeven wordt dat dit van belang kan zijn voor het bepalen van een standpunt. Daarbij hoopt de partij dat er in de toekomst wat minder gestrooid wordt met onnodige geheime vergaderingen.

De brief van de SP aan het College:


Aan het college van B&W van Weert
kopie aan de raad,

Niet-openbare vergaderingen en documenten

Weert, 6 februari 2008,

Geacht college, geachte raad

De afgelopen tijd heeft het college regelmatig geheime en vertrouwelijke informatie aan de raad gegeven.
Behoudens een enkele uitzondering hadden wij deze informatie niet nodig om een voorliggend raadsvoorstel te kunnen beoordelen.

In verreweg de meeste gevallen betrof het informatie die op dat ogenblik alleen maar een inzicht gaf op de wijze waarop het college een bepaald dossier behandelde. Inmiddels is dit in onze fractie besproken.

Naar aanleiding daarvan verzoeken de raadsleden van de SP u hen vanaf heden niet meer uit te nodigen voor besloten vergaderingen.

Hieruit voortvloeiend wensen wij geen stukken meer te ontvangen die niet ook voor het publiek openbaar toegankelijk zijn tenzij vooraf kan worden aangegeven dat wij deze informatie nodig hebben om een voorstel aan de raad te kunnen beoordelen.

Namens de fractie SP,

H. Beuvens, fractievoorzitter

SP raadsleden niet meer achter gesloten deuren

U bent hier