h

SP stelt vragen over klachten rond pluimveehouderij Laar

1 augustus 2007

SP stelt vragen over klachten rond pluimveehouderij Laar

Enige tijd geleden heeft de commissie Ruimte Ordening van de Weerter gemeenteraad een gesprek gehad met een actiegroep van verontruste bewoners uit de buurt van het pluimveebedrijf Lemmers Food Group in Laar.

Behalve klachten over stankoverlast en lawaai (ventilatoren) heeft men ook veel last van (zwaar) vrachtverkeer van en naar dit bedrijf. Ook is allerminst duidelijk waar de stankcirkels van het bedrijf liggen, en wat voor gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe stadswijk Laarveld.

Krista van Velzen, woordvoerder Dierenwelzijn van de SP Tweede Kamerfractie, was in juni aanwezig bij een werkbezoek aan Lemmers Food Group, georganiseerd door de commissie uit de Tweede Kamer. Zij stelde kritische vragen over de schaduwkanten van de bio-industrie, onder andere de belangen van omwonenden. Buurtbewoners voerden actie tegen het bedrijf tijdens het werkbezoek.

De klachten over het bedrijf geven eens te meer aan wat de gevolgen zijn van doorgeschoten schaalvergroting in de bio-industrie. De SP is geen voorstander van grootschalige bio-industrie, en ziet liever kleinschalige biologische boerenbedrijven, die door hun kleinschaligheid ook beter in harmonie met hun omgeving kunnen opereren.

Kippetjes

De brief van de SP aan de gemeente:


Aan het College van B&W van de gemeente Weert

Betreft: schriftelijke vragen op basis van art. 40 RvO, Lemmers Food Group.

Weert, 27 juli 2007

Per 1 januari 2007 is de nieuwe wet geurhinder veehouderijen van kracht geworden.
Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2006 heeft de raad een aanhoudingsbesluit genomen. Binnen een jaar na dat besluit moet aan de raad een ontwerpverordening voor het bepalen van andere waarden en afstanden worden aangeboden.
Dit betekent dat op dit moment de stankcirkels voor veehouderijen nog niet vast liggen.
Naar aanleiding daarvan zouden wij u de volgende vragen willen voorleggen:

  • Is het al bekend hoe de stankcirkel rond het bedrijf Lemmers Food Group gaat lopen?
  • Heeft dit gevolgen voor Laarveld en/of voor het geplande Woonzorgcomplex aan de Rietstraat?
  • Indien een en ander nog niet bekend is, mogen wij er dan van uit gaan dat er voor beide projecten geen spade in de grond wordt gestoken totdat we weten waar de contouren van de stankcirkel komen te liggen?

Enige tijd geleden heeft de commissie RO een gesprek gehad met een actiegroep van verontruste bewoners uit de buurt van dit bedrijf.
Behalve klachten over stankoverlast en lawaai (ventilatoren) heeft men ook veel last van (zwaar) vrachtverkeer van en naar dit bedrijf. De Koenderstraat en Rietstraat, zijn niet op dergelijk verkeer ingesteld en personenwagen worden regelmatig, volgens de omwonenden, gedwongen uit te wijken in de berm.
Naar aanleiding daarvan willen wij u de volgende vragen voorleggen:

  • Is deze verkeersituatie bij u bekend?
  • Weet u hoeveel vrachtverkeer er van en naar dit bedrijf gaat?
  • Welke maatregelen overweegt u te nemen om de verkeersveiligheid voor werknemers, bezoekers en bewoners van het geplande woonzorgcomplex aan de Rietstraat te garanderen?
  • Staan er in de vergunning bepalingen betreffende de toegestane geluidsbelasting?

In de vergunning voor dit bedrijf staat dat men maximaal 10% aanvoer van buiten mag verwerken.

  • Heeft u al eens gecontroleerd of men zich aan deze bepaling houdt?
  • Zo niet, bent u dan bereid dit te controleren en indien nodig handhavend op te treden?

Met vriendelijke groeten,
H. Beuvens, J. Tak, R. Nordhausen, fractie SP

U bent hier