h

Motie van afkeuring wegens minachting raad en toekomstige bewoners wozoco

1 februari 2008

Motie van afkeuring wegens minachting raad en toekomstige bewoners wozoco

De SP heeft geen goed woord over voor het college inzake de beantwoording van de eerdere brief. Op de foto, wozoco Keent aan de Zuiderstraat in aanbouwIn de raadsvergadering van woensdag heeft de oppositie op initiatief van de SP een motie van afkeuring ingediend tegen het college van B&W. Dit naar aanleiding een beschamend antwoord op vragen die de SP samen met Weert Lokaal en D66 stelde over de invulling van de wozoco's in Weert. Volgens die partijen is er sprake van minachting van de raad. De coalitiepartijen steunden de motie niet. De SP vind dat CDA, PvdA en VVD zichzelf en de raad daarmee niet serieus nemen.

De oppositiepartijen hadden vragen gesteld over de voorzieningen in het binnenkort te openen woonzorgcomplex op Keent. Er is veel onrust onder de toekomstige bewoners. Na verhuizing moeten ze naar verluid zelf nieuw witgoed aanschaffen en komen ze in een sober wooncomplex waar een deel van de huidige zorg die in bijvoorbeeld het complex Van Berlo Heem wel aanwezig is, ontbreekt.

De beperkte informatie richting bewoners heeft voor verontwaardiging en teleurstelling gezorgd. Ook de raadsleden waren verrast door dit gebrek aan voorzieningen.

Daarom vroegen zij middels duidelijke schriftelijke vragen opheldering aan het college van B&W. SP-fractievoorzitter Herman Beuvens: “In plaats van antwoord te geven op deze vragen, adviseert het college ons om maar naar de Open Dag van de zorginstelling te gaan, daar zouden wij antwoord op onze vragen kunnen krijgen. Zo’n antwoord is onbetamelijk, hiermee wordt de raad geschoffeerd.”

“Het college heeft een informatieplicht naar de raad toe. Dit om de raad in staat te stellen een van haar belangrijkste taken, het controleren van het college, te kunnen uitoefenen. Het is dan ook volstrekt onaanvaardbaar dat het college ons antwoordt dat wij, dat de raad, de informatie welke door ons aan het college gevraagd wordt, maar bij andere instanties moet gaan halen.” aldus de SP tijdens de raadsvergadering.

De partijen gaven wethouder Coolen in de raadsvergadering een tweede kans om te antwoorden op de vragen, maar de wethouder weigerde zelfs toe te zeggen binnen een week schriftelijk te antwoorden. Omdat de wethouder gefaald heeft in zijn informatieplicht naar de raad toe, diende de SP met de overige oppositiepartijen een motie in waarin het handelen van het College werd afgekeurd. De complete oppositie (Weert Lokaal, D66, KernPunt en SP) was vóór, de coalitiepartijen waren tegen.

Volgens de SP is deze manier van handelen tekenend voor de coalitie van VVD-PvdA-CDA. “Het afschuiven van verantwoordelijkheid is het kenmerk van dit College. Het antwoord is steeds ‘we gaan er niet over’. Dit voedt het cynisme van de bevolking over de politiek. Bij verkiezingen een grote mond en alles kan, en daarna zijn ze niet thuis. Wij weten weer waarom we niet in zo’n coalitie zitten” aldus de SP. De SP zal zich noodgedwongen richten tot de uitvoerders van het woonzorgbeleid.

De motie van afkeuring tegen het college van de SP, Weert Lokaal en D66, ook ondersteund door KernPunt;


Onderwerp: voorzieningen in woonzorgcomplexen

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 30 januari 2008

Overwegende dat:

  • de fracties Weert Lokaal, SP en D66 bij brief van 13 december 2007 vragen ingevolge artikel 40 Reglement van Orde aan het college hebben gesteld over voorzieningen in woonzorgcomplexen;
  • het vragenrecht van de raad is geregeld in artikel 155 lid 1 Gemeentewet;
  • ingevolge artikel 169 lid 3 van de Gemeentewet collegeleden de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen geven, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang;
  • de vragen van de fracties op 18 januari 2008 schriftelijk zijn beantwoord;
  • in deze antwoordbrief voor wat betreft 7 gestelde vragen wordt verwezen naar Wonen Weert en Stichting Land van Horne;
  • het college slechts 2 vragen beantwoordt;

Van oordeel dat:

  • deze handelwijze van het college getuigt van minachting van de raad;
  • het college, ook in geval de informatie waarom de raad vraagt bij derden berust, de plicht heeft de raad te informeren;
  • het college dan de informatie verzamelt en niet de raad met een kluitje in het riet stuurt,

Spreekt uit het handelen van het College van B&W naar aanleiding van de gestelde artikel 40 RvO-vragen af te keuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weert Lokaal,
C. Jacobs-Verstappen

SP,
H. Beuvens

D66,
M. Stokbroeks

Lees het antwoord van het college op het weblog.
De vragen die SP, Weert Lokaal en D66 in december stelden: SP wil duidelijkheid over invulling van wozoco’s
De aanleiding voor die vragen
Opinieartikel: De woon-zorg complexen, belofte of vergissing?

U bent hier