h

Rijkswaterstaat: Geen aanpassingen kanaaloever

12 januari 2018

Rijkswaterstaat: Geen aanpassingen kanaaloever

Er komen geen extra Fauna Uitreed Plaatsen (FUP’s) in de damwanden die de oever van de Zuid-Willemsvaart vormen. Dat staat in een antwoord van Rijkswaterstaat op vragen die de SP vorig jaar stelde.

Aanleiding voor de vragen was de zoveelste verdrinking van wilde zwijnen in het kanaal. De SP wilde weten of vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat hier iets aan kan of wil doen.

Rijkswaterstaat geeft aan dat er in Weert en omgeving in de laatste jaren in totaal dertig FUP’s zijn aangelegd. Deze zijn aangelegd op plekken waar natuurgebieden aan het kanaal grenzen.

‘In geval van de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Wessem-Nederweert zijn dat beekdalen: Tungelroyse beek, Einderbeek en Uffelsche beek. Deze beekdalen zijn ook opgenomen in het Natuurnetwerk (ook wel ecologische hoofdstructuur genoemd) van de Provincie Limburg. De kans op migrerende diersoorten, vooral grotere zoogdieren welke in staat zijn een kanaal zwemmend over te steken, is hier het grootst en de FUP’s hebben op deze plekken de grootste meerwaarde. In meer stedelijk gebieden is de kans op migrerende diersoorten en daarmee de noodzaak voor het treffen van ontsnipperende matregelen een stuk geringer’, aldus Rijkswaterstaat

Op de vraag of Rijkswaterstaat of de FUP’s effectief zijn en dieren ook daadwerkelijk in staat stellen uit het water te komen kan geen duidelijk antwoord worden gegeven worden.


ONDUIDELIJK OF FUP'S WERKEN


‘Helaas zijn er weinig monitoringgegevens beschikbaar over de werking van FUP’s. Het voor langere tijd plaatsen van bewegingscamera’s is kostbaar en erg vandalisme gevoelig. Onderzoek middels zandbedden is erg arbeidsintensief. Wel is op basis van een langere reeks van waarnemingen van verdrinkingsslachtoffers op andere kanaaltrajecten (o.a Wilhelminakanaal in Brabant) vastgesteld dat het aantal verdrinkingsslachtoffers na realisatie van de FUP’s beduidend afnam,’ zo verklaard Rijkswaterstaat.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er tussen Sluis-16 en de Belgische grens meer verdrinkingen omdat er een drukke Provinciale weg langs het kanaal ligt. Het verkeer zou te water geraakte dieren afschrikken waardoor ze terugzwemmen en verder uitputten, onderkoelen en verdrinken. Men onderzoekt of er tussen de FUP’s aan de wegzijde en de Provinciale weg wildroosters geplaatst kunnen worden waardoor de dieren wel uit het water kunnen komen maar niet de weg oversteken.


'DE PROVINCIE LIMBURG NEEMT HET INITIATIEF'


Rijkwaterstaat ziet niets in hekken langs het kanaal. ‘Naast ecologische overwegingen is het vanuit stedelijk/landschappelijk oogpunt alsook vanuit het beheer en onderhoud niet wenselijk over grotere lengtes langs het kanaal rasters of hekwerken te plaatsen.’  Men ziet meer in het voorgestelde ecoduct ter hoogte van de plek waar de Tungelroyse Beek. ‘Dit moet voor dieren de mogelijkheden vergroten om het kanaal en Provinciale weg veilig over te steken. De Provincie Limburg neemt hiervoor het initiatief.’ 

Tot die tijd wijst Rijkswaterstaat op het huidige wildstandsbeleid. ‘Verder ligt er in de aangrenzende  natuur- en landbouwgebieden ook een verantwoordelijkheid bij Faunabeheer (Provincie Limburg) en plaatselijke Wildbeheereenheden.  Deze zijn verantwoordelijk voor een acceptabele wildstand. Een dergelijke wildstand leidt over het algemeen tot minder migratiebewegingen en daarmee ook tot minder ongelukken met overstekende dieren bij wegen en kanalen. Voor het wilde zwijn geldt in dat kader nog steeds de zogenaamde ‘nul-optie’.’

De SP is teleurgesteld over de terughoudende houding van Rijkwaterstaat. Fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘Het wordt niet echt duidelijk of de FUP’s werken, men vindt dat men al genoeg doet om te voorkomen dat dieren verdrinken en laat keuzes over aanpassingen rond het kanaal vooral aan de provincie en andere organisaties. Ik had gehoopt dat Rijkswaterstaat meer ervaring in soortgelijke situaties zou hebben. Of dat men in ieder geval duidelijke meningen of ideeën zou hebben over hoe het voor dieren veiliger gemaakt kan worden zonder dat daarbij natuurlijk de veiligheid van bijvoorbeeld weggebruikers in gevaar komt.’

Wel duidelijk is nu dat Rijkswaterstaat in de gehele discussie over een oplossing voor het probleem een afwachtende houding zal aannemen. ‘We zullen ons vooral op de provincie moeten gaan richten’, aldus Goubet.

U bent hier