h

Begroting 2017: financieel op orde, ruimte om ingeslagen weg voort te zetten

3 oktober 2016

Begroting 2017: financieel op orde, ruimte om ingeslagen weg voort te zetten

De begroting van de gemeente Weert laat voor 2017 en de jaren daarna een structureel voordelig saldo zien. In de voorgaande jaren is mede door Rijksbeleid bezuinigd. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen in ICT-voorzieningen en personeel uitgebleven. Het is het college van Weert Lokaal, VVD en SP het afgelopen jaar gelukt om dit op te pakken en hieraan te werken. Zelfs in combinatie met het financieel op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Hierover is de SP fractie positief en zij ziet daarnaast ook ruimte voor verder sociaal beleid.

Maximaal sociaal
“Maximaal sociaal, met die kop hebben we dit voorjaar een krant in heel Weert verspreid,” zegt Bert Peterse, financieel woordvoerder van de SP fractie. “Dit college laat zien dat het mogelijk is om te bezuinigen en tegelijkertijd sociaal beleid in stand te houden. Ook het structurele overschot is daar een teken van. Doel is niet geld over te houden, maar werken aan een stad waar het prettig leven is, met goede voorzieningen en ondernemersklimaat. Ruimte voor inwoners om eigen initiatief te nemen en op momenten dat het tegen zit, zorgen voor een goed sociaal vangnet. Zo valt niemand buiten de boot. En nu daar ruimte voor is mag er een tandje bij. Hier hebben we concreet ideeën voor.”

Werk maken van werk
“Het groenonderhoud is een onderwerp dat veel bewoners raakt. Het is één van zaken die vanaf 2016 anders zouden moeten,” vervolgt Peterse. “Ook het achterstallig onderhoud van de straten en stoepen moet snel worden aangepakt. Afgelopen week presenteerde de gemeente Amsterdam de oprichting van werkbrigades die dit soort klussen oppakt. Dat kan  in Weert ook! Echt werk met normaal salaris om zo mensen met nu een uitkering een opstap te bieden, doorstroming een baan en een kans op de arbeidsmarkt te bieden.”

Armoedebeleid
“Vorig jaar heeft de SP de bezuiniging op het sociaal cultureel fonds voor volwassenen tegen kunnen houden. Je zou het op een andere manier kunnen inzetten, door mensen in echt iets te geven, bijvoorbeeld een gratis lidmaatschap bij de bibliotheek. We wachten nog steeds op de uitvoering van dit plan. Daarom zal de SP ervoor pleiten ook in 2017 dit sociaal cultureel fonds in stand te houden. Het college heeft eerder beloofd een onderzoek te doen naar de eigen bijdragen in de zorg en deze eventueel te verlagen. Het mag niet zo zijn dat mensen die zorg nodig hebben door een eigen bijdrage geen zorg vragen. We zijn benieuwd naar de resultaten van de proef over zorgmijders.”

Dalende woonlasten
“In 2017 dalen voor alle inwoners de woonlasten, vooral door een lagere afvalstoffenheffing. Alle inwoners hebben hier voordeel bij, niet alleen de huizenbezitters die profiteren van een lagere OZB. Toch moeten we ook kijken of belastingen niet effectiever geheven kunnen worden. Je kunt denken een het bij de eigenaar in rekening brengen van het gebruikersdeel bij leegstand van zakelijk vastgoed. Of je zou een boete op leegstand kunnen invoeren. Zo kun je stimuleren dat lege gebouwen voor andere functies worden gebruikt.”

De SP dient bij de behandeling van de begroting 2017 begin november een aantal voorstellen in om deze punten te kunnen uitvoeren. 

U bent hier