h

De begroting (deel 2)

15 november 2014

De begroting (deel 2)

Het college heeft een begroting gepresenteerd die niet sluitend was (tekort van 1,5 miljoen). Reden is dat het college voor 2015 geen onomkeerbare bezuinigingen wilde presenteren. Voor 2016 en verder is een financieel tekort van +/- 5 miljoen euro. Om dat tekort op te lossen wil het college een visie opstellen over wat voor gemeente Weert wil zijn. Aan de hand van die visie wil het college voor 2016 en verder fundamentele keuzes maken.

De SP is het met de wijze waarop het college heeft gehandeld eens. De afgelopen 10 jaar zijn de besluiten genomen om drie nieuwe parkeergarages te bouwen, een nieuw stadhuis en het complex De Poort van Limburg. Deze gemeentelijke gebouwen drukken zwaar op de begroting. In totaal 3,5 miljoen euro becijferde onze fractie bij de begroting vorig jaar. Dat stond toen gelijk aan het geraamde structurele tekort in 2017. Keuzes die de SP niet gesteund heeft of alternatieven voor aangedragen.

Deze zaterdag stond  de SP op de markt om aan de Weertenaren haar standpunt toe te lichten en het gesprek aan te gaan. Veel inwoners waardeerden het dat de SP het gesprek aanging. Of zoals een inwoner zei: 'Jullie nemen verantwoordelijkheid in de raad en op straat.'

Lastenverhoging

In de begroting voor 2015 zit ook lastenverhoging, zoals de hondenbelasting en de OZB. De gemeente Weert heeft een relatief laag OZB tarief als je het vergelijkt met andere gemeenten in Limburg. Daarnaast kijken we als SP ook naar de sterkste schouders die de zwaarste lasten kunnen dragen. OZB is voor meer dan 4.000 huishoudens niet het hele plaatje. De huurders betalen welliswaar geen OZB, ze worden jaarlijks, door dit kabinet, opgezadeld met huurverhogingen. De afgelopen 3 jaar is de huur bij Wonen Limburg met gemiddeld 3,33% gestegen. De OZB is in de periode jaarlijks gemiddeld met 1,5% gestegen. Als we de verhoging in 2015 meetellen, komt de gemiddelde stijging op 3,2% uit per jaar. Huurders betalen dus jaarlijks 240 euro meer, terwijl huiseigenaren maar gemiddeld 2 tientjes per jaar meer gaan betalen.

De verhoging van de hondenbelasting betreurt de SP, maar kan de partij mee leven. Een voorstel van de SP om voor 2016 te onderzoeken wat het afschaffen van de hondenbelasting (financieel) zou betekenen kreeg geen steun van de andere partijen.

Sluitende begroting

Tijdens de begrotingsbehandeling gaf het college aan dat de provincie (die financieel toezicht op de gemeenten uitvoert) een aantal voorstellen van de gemeente Weert niet steunt. Hierdoor werd het tekort groter en was er een  ambtelijk advies om mogelijk verscherpt toezicht op de gemeente Weert toe te passen. Om dit te voorkomen spraken alle partijen samen te zoeken naar maatregelen om te zorgen dat er een sluitende begroting tot stand zou komen. De vergadering werd woensdagavond gestopt en het ambtelijk apparaat heeft donderdag een aantal maatregelen gevonden om te nemen. Donderdagavond hebben alle partijen overleg met elkaar gevoerd over deze maatregelen.

De oppositie wilde het budget (420.000 euro) dat het college heeft om nieuwe zaken uit te voeren tot 200.000 euro terugbrengen en dat ieder nieuw initiatief ter goedkeuring aan de raad zou worden voorgelegd. De coalitiefracties waren bereid een aantal van deze voorstellen voor te leggen aan de raad, maar wilden niet dat het college voor ieder nieuw initiatief terug naar de gemeenteraad zou moeten. Daarnaast presenteerde de coalitiepartijen een aantal aanvullende maatregelen, waardoor het budget voor nieuwe initiatieven in stand zou kunnen blijven. Oppositie en coalitie kwamen niet dichter bij elkaar. Daarom dienden zowel oppositie als coalitie een eigen voorstel in om tot een sluitende begroting te komen, waarbij dus het voorstel van de coalitie een meerderheid haalde. Dit voorstel was ook door het college aan de provincie voorgelegd. Hierop was de toezegging dat als dit voorstel zou worden uitgevoerd, er door de provincieambtenaren geen voorstel voor verscherpt toezicht op de gemeente Weert zou worden voorgesteld. Hierin zit ook een verhoging van de tarieven voor de parkeerabonnementen en van de toeristenbelasting. Ook budgeten waar de afgelopen jaren geld op over bleef zijn naar beneden bijgesteld.

Motie van afkeuring

De oppositie was teleurgesteld dat hun voorstel het niet had gehaald en beschuldigde het college en de coalitiefracties er van met hun ideeën vandoor te zijn gegaan. Omdat naar hun mening het college te weinig had gedaan om een sluitende begroting te presenteren, diende men een motie van afkeuring tegen het college in. Deze kreeg geen meerderheid.

Standpunt van de SP

In de beschouwingen heeft de SP aangegeven dat het volgend jaar anders moet. In aanloop naar de strategische visie, de voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling 2016 zal de SP met een samenhangend bezuinigings- en investeringspakket komen waarin we bewuste keuzes maken. Aan de inkomstenkant en aan de uitgavenkant. De gemeentefinanciën op orde brengen zien wij als een belangrijke taak, wij zijn geen potverteerders.

In dit pakket zullen wij er natuurlijk zoveel mogelijk naar streven dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het college wil vooruit. Dat merken we aan alles, en de SP is blij met die instelling. De keuzes voor 2016 en verder, kunnen alleen gemaakt worden naar aanleiding van een strategische visie. Wat vinden wij voor de toekomst van Weert belangrijk, waar willen wij ons op richten. Maar om die visie goed te vertalen naar een begroting en kwalitatief betere informatie, moet er wel wat veranderen een voorstel van de SP om meer grip op deze informatie kreeg steun. Ook kreeg een voorstel van de SP steun om de gemeentelijke regels aan te passen aan deze nieuwe visie. Verder zijn de bezuinigingen op het schoolzwemmen en het zwembad (verhoging entree) gewijzigd. Het zwembad krijgt de ruimte met een alternatief voorstel te komen. Ook is uitgesproken dat in het centrum een bewaakte fietsenstalling moet blijven.

Die verandering die de SP wil is geen wens of een oproep, dat is een voorwaarde voor de SP.

U bent hier