h

Veel onduidelijkheid over nieuw stadhuis

10 februari 2009

Veel onduidelijkheid over nieuw stadhuis

 gemeente WeertHet nieuwe stadhuis krijgt een vloeroppervlak van 9700 vierkante meter. Het huidige stadhuis heeft een oppervlakte van 7000 meter. Waarom is er dik 40% meer vloeroppervlak nodig? Zeker als je bedenkt dat het Stadsarchief en de afdeling Sociale Zaken, nu nog gevestigd in het stadhuis, straks beiden ergens anders naartoe gaan. De SP en D66 willen dit en nog meer via een brief aan het college te weten komen.

De brief van SP en D66.


Aan het college van B&W
Kopie gemeenteraad

Betreft vragen nieuwbouw stadhuis

Weert, 10 februari 2009

Geacht College,

Naar aanleiding van de presentaties in de opiniërende raadsvergadering van 15 januari 2009 en de daaropvolgende vergadering met de klankbordgroep en naar aanleiding van de vragen welke wij aan de ambtelijke organisatie hebben gesteld, is er bij ons een aantal aanvullende vragen gestegen die wij u willen stellen.

In september 2005 was er nog sprake van renovatie van het huidige stadhuis met een oppervlak van ca 7000 m2, nu spreken we over niewbouw met een oppervlak van 10.000 m2, 3000 m2 meer dan nodig

  • Is bovenstaande informatie/redenering correct?
  • Wanneer is besloten om bij nieuwbouw uit te gaan van 10.000 m2?
  • Door wie is dat besloten?
  • Dit besluit is niet expliciet aan de raad voorgelegd. Waarom niet?
  • De uitbreiding van 7000 m2 naar 10.000 m2 is een uitbreiding van circa 43%. Is deze uitbreiding nodig gezien het feit dat in het huidige stadhuis nog een archief is ondergebracht en ook de afdeling sociale zaken is gehuisvest terwijl bekend is dat deze afdelingen naar elders zullen worden verplaatst?

In het aan de klankbordgroep verstrekte informatiepakket staat, bij het overzicht van de extra kosten, onder de vermelding van “groter gebouw” een bedrag van € 635.000,-. Naar wij hebben vernomen is dit een uitbreiding van het stadhuis vooruitlopend op een eventueel samengaan van de gemeente Weert met de gemeente Nederweert.

  • Los van de politieke vraag of een dergelijk samengaan van beide gemeenten mogelijk en/of wenselijk is, willen wij u vragen of een nog groter gebouw nodig is gezien de uitbreiding van 7000 m2 naar 10.000 m2?
  • Eenzelfde vraag willen wij ut stellen bij de in dit overzicht genoemde post “Uitbreidingswens” waar nog geen prijskaartje aan is gehangen. Wat is hierbij de achterliggende gedachte?

In het eerder genoemde overzicht van extra kosten staat onder vermelding van ‘Overige wensen installatie” een bedrag van genoemd van € 610.000,-.

  • Is het juist dat dit extra bedrag nodig is omdat oorspronkelijk geen rekening is gehouden met een brand- en inbraakalarminstallatie?
  • Zijn er nog andere zaken die in deze post zijn ondergebracht en zo ja, welke?

In het eerder genoemde overzicht van extra kosten staat onder de verzamelnaam ‘Kwaliteit, punt vloerafwerking” een extra post van € 35.000,- terwijl er onder “Wensen, punt vloerafwerking een bedrag van € 230.000,- staat genoemd.
Wat is behoudens de grootte van de bedragen het verschil tussen beide posten?

Eenzelfde vraag willen wij stellen over de twee posten ‘Plafondafwerking”van respectievelijk € 265.000,- en € 220.000,-

De verwarming en koeling van het gebouw zal worden geregeld via warmteopslag in het grondwater. Aangezien de kosten van een dergelijke installatie ook afhangen van de diepte waarop een bruikbare grondwaterlaag aanwezig is, willen wij u vragen of daar al enige informatie over beschikbaar is.

In de opiniërende raadsvergadering van 15 januari 2009 werd gesteld dat het beschikbare budget van € 26.729.671,- niet was overschreden.
Naar aanleiding hiervan willen wij u vragen of in dit bedrag ook de herinrichtingskosten van de omgeving zijn meegenomen en zo ja voor welk bedrag?

Uit persberichten hebben wij gelezen dat de grond op de bouwlocatie mogelijk vervuild is en zal moeten worden gesaneerd.
Is dit bericht juist, en zo ja wat zullen de kosten voor deze sanering zijn?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden voor de eerstvolgende vergadering van de klankbordgroep.

Met vriendelijke groeten,

H. Beuvens,
Fractie SP

M. Stokbroeks,
Fractie D66

Van 15,7 miljoen voor 47 miljoen, een koopje!

U bent hier