h

Komt er wel een nieuw stadhuis?

6 oktober 2008

Komt er wel een nieuw stadhuis?

De gemeente heeft in maart van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met een projectontwikkelaar en een bouwbedrijf voor de bouw van een nieuw stadhuis. Die overeenkomst moest binnen zes maanden ondertekend of verlengd worden om het geheel in werking te stellen. De zes maanden waren op 25 september voorbij. Of één van beiden is gebeurt weten we niet, want het college heeft de gemeenteraad daar nog niet over geïnformeerd.

 gemeente Weert
Schets van het nieuwe stadhuis vanaf de Wilhelminasingel. Afbeelding: gemeente Weert

De SP wil daarom weten hoe het ervoor staat. Is de overeenkomst ondertekend, en zo ja wanneer, of is de termijn van zes maanden verlengd, en zo ja wanneer. Tot slot wil de SP weten wat er gebeurt als dat allebei niet is gebeurt. Want in overeenkomst staat dat wanneer er niet binnen zes maanden ondertekend of verlengd is, de overeenkomst niet meer geldig is.

Dat zou betekenen dat alle mogelijkheden weer openliggen. Er zou voor gekozen kunnen worden geen nieuwe overeenkomst op te stellen, en te gaan kijken naar andere locaties waar een nieuw stadhuis voor veel minder geld gebouwd kan worden zoals op kantorenpark Centrum Noord bij de stadsbrug. De SP bepleitte dit al eerder, en gezien de almaar oplopende kosten van een stadhuis op de hoek van de Wilhelminasingel en de Driesveldlaan, zou dat zeker geen gek idee zijn.


Aan het college van burgemeester en wethouders

Kopie gemeenteraad

Betreft: vragen ex. Art 40 Reglement van Orde over nieuwbouw stadhuis met het verzoek om mondelinge beantwoording.

Weert, 5 oktober 2008

Geacht college,

In uw vergadering van 25 maart 2008 heeft uw college besloten de samenwerkingsovereenkomst betreffende de nieuwbouw van het stadhuis te ondertekenen.

Artikel 4 van deze samenwerkingsovereenkomst luidt:

Artikel 4. Besluitvorming en tijdsbepaling.

  1. Binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders van deze samenwerkingovereenkomst, dienen partijen realisatieovereenkomsten te hebben gesloten.
  2. De termijn van 6 maanden kan worden verlengd indien partijen daartoe in gezamenlijk overleg besluiten, tenzij zich één van de situaties voordoet zoals beschreven in het gestelde in artikel 17 lid 1. In geval van verlenging wordt de tijdsduur van deze verlenging tussen partijen schriftelijk vastgelegd.

Naar aanleiding hiervan willen wij u de volgende vragen stellen:

  • Gezien het feit dat de raad door uw college nog niet is geïnformeerd over enige realisatieovereenkomst, gaan wij er van uit dat er nog geen realisatieovereenkomst is gesloten. Is deze veronderstelling juist?
  • Als dit zo is, dan moet er, omdat er inmiddels al 6 maanden zijn verstreken sinds de goedkeuring door het college van de samenwerkingsovereenkomst, door partijen gezamenlijk zijn besloten deze termijn van 6 maanden te verlengen. De raad is tot op heden door u nog niet geïnformeerd over een dergelijk besluit. Is een dergelijk besluit genomen?
  • Is deze verlenging van de tijdsduur door partijen schriftelijk vastgelegd. Wanneer is dat gebeurd en kunt u de raad een kopie van dit besluit doen toekomen?
  • Indien een besluit tot verlenging 6 maanden na 25 maart om welke reden dan ook niet is genomen, dan is volgens artikel 17 lid 1 van de samenwerkingsovereenkomst deze samenwerkingsovereenkomst beëindigd. Kunt u aangeven wat hiervan dan de consequenties zijn?

Met vriendelijke groeten,

H. Beuvens, J. Tak, Fractie SP

Nieuwbouw stadhuis duurder. Alweer.

U bent hier