h

Weert, stad in het groen?

30 september 2007

Weert, stad in het groen?

Op enkele plaatsen in Weert is het de laatste tijd duidelijk geworden dat er bij het verlenen van bouwvergunningen weinig rekening wordt gehouden met al aanwezige bomen op de bouwlocaties. Enkele voorbeelden zijn het wozoco op Keent, waar bouwvakkers hun werk letterlijk tussen de takken van de bomen langs de St Jozeflaan moesten doen. Een soortgelijke situatie deed zich voor langs de Kasteelsingel bij de bouw van De Hameij.

En vorig jaar werd op weinig subitiele wijze een monumentale boom vernield bij de bouw van een appartementencomplex aan de Penitentenstraat.

De SP roept de gemeente op meer aandacht te hebben voor bomen en groen op bouwlocaties. Bij het ontwerpen van gebouwen en bij het verlenen van vergunningen moet rekening gehouden worden met bomen op die plek. Weert stad in het groen!

De brief van de SP aan het college:


Aan het College van B&W van de gemeente Weert
Kopie gemeenteraad

Betreft: Bomen in de knel

Weert, 27 september 2007,

Geacht college,

“De afgelopen vijftien jaar sneuvelde volgens de Bomenstichting vijftien procent van de monumentale bomen in Nederland. Een gemiddelde stadsboom haalt krap de dertig jaar. Dit komt slechts ten dele door ziektes. De grootste bedreiging is de mens, bovengronds en ondergronds.” Deze tekst is een gedeelte van de openingstekst van het hoofdartikel uit het
VNG magazine nr. 20 van 14 september 2007.

Naar aanleiding daarvan zou de fractie van de SP u willen wijzen op een tweetal opvallende situaties in onze gemeente.
Allereerst het Wozoco, dat momenteel gebouwd wordt op Keent. Een zijde van dit complex grenst aan de St. Jozeflaan, een laan begrensd door een dubbele rij Platanen. Het Wozoco is echter zo dicht bij deze bomen gebouwd dat de bouwvakkers die de gevel moesten metselen en voegen hun werk letterlijk in de kruinen van de bomen moesten doen!

Een soortgelijke situatie doet zich voor bij de Hameij, aan de zijde van de Kasteelsingel. Ook daar staan de bomen met hun kruin nu al letterlijk tegen de gevel van het gebouw aan!

Het is duidelijk dat de levensduur van de bomen op deze locaties door de bouwactiviteiten ernstig wordt bekort. Bomen langs drukke wegen vangen heel veel fijn stof weg en zorgen dus voor een beter leefklimaat. Daarnaast staan deze bomen ook nog eens op de bomenlijst van de gemeente en genieten uit dien hoofde ook nog eens extra bescherming.
Naar aanleiding van deze situaties willen wij het volgende vragen:

  • Zijn boven geschetste situaties bij u bekend?
  • Op het moment dat de plannen voor de nieuwe bebouwing werden gemaakt, stonden deze bomen al tientallen jaren op die locaties. Kunt u ons uitleggen hoe het mogelijk is dat de ontwerpers van deze bouwwerken geen rekening met deze bomen hebben gehouden?
  • Waarom is bij het verlenen van de bouwvergunningen door de gemeente niet gekeken is naar het bomenbestand?
  • Trekt uw college lessen uit de gemaakte fouten en zal de gemeente Weert in de toekomst bij het goedkeuren van bouwplannen wel rekening houden met het aanwezige bomenbestand?
  • Met vriendelijke groeten,
    H. Beuvens, J. Tak, fractie SP

    Uit en archief: Vragen over bomekap Maasstraat

U bent hier