h

Wikken en wegen: SP toch voorstander van LOG Maaseikerweg

22 maart 2007

Wikken en wegen: SP toch voorstander van LOG Maaseikerweg

Tijdens de raadsvergadering vorige week is een gebied tussen de Castertweg en de Maaseikerweg aangewezen als een ‘Landbouw Ontwikkelingsgebied’ (LOG) . Na veel wikken en wegen is de SP hiermee akkoord kunnen gaan.

De SP is groot voorstander van behoud en versterking van natuur in onze gemeente. Maar vaak is er sprake van tegenstrijdige belangen tussen natuur, landschap en milieu enerzijds, en de belangen van agrarische bedrijven anderzijds. Boeren moeten uiteraard ook fatsoenlijk hun brood kunnen verdienen, dus de belangen van beiden moeten worden afgewogen.

Het aanwijzen van een LOG lost een aantal knelpunten op. Er zijn bedrijven die in of vlakbij natuurgebieden liggen en daardoor geen enkele uitbreidingsmogelijkheid meer hebben. Helaas is schaalvergroting tegenwoordig vaak de enige manier waarop boeren het hoofd boven water kunnen houden.

De SP is geen voorstander van grootschalige bio-industrie, en ziet liever kleinschalige biologische boerenbedrijven, die door hun kleinschaligheid ook beter in harmonie met hun omgeving kunnen opereren. De SP in de provinciale staten van Limburg zal de komende jaren nóg meer inzetten op het promoten van kleinschaligheid en biologische landbouw, zodat boeren in hun voortbestaan niet meer aangewezen zijn op alsmaar uitbreiden.

Maar uiteraard is de SP realistisch genoeg om in te zien dat zoiets niet van de ene op de andere dag kan. Het LOG aan de Maaseikerweg is daarom op dit moment de beste oplossing voor problemen die er bij enkele Weerter boerenbedrijven spelen.

Het LOG zal gaan bestaan uit ongeveer vier bedrijven, bedrijven die nu elders in de knoei zitten. Als het LOG volgens de opgestelde voorschriften ingericht zal worden, is er geen sprake van een onaanvaardbare aantasting van natuur en milieu. Ook in de toekomst zullen er op dit gebied geen problemen ontstaan. Het is daarbij belangrijk om in te zien dat natuur, milieu en landschap elders door dit LOG véél beter ontzien worden dan nu het geval is.

Daarin tegen zal een stuk open landschap helaas verdwijnen, wat maar deels gecompenseerd wordt door de aanplant van groen rond de nieuwe bedrijven. Ook de verkeerssituatie rond het LOG verdient enige aandacht. De SP heeft met nadruk aan het College gevraagd om voor de ontsluiting van het gebied géén gebruik te maken van de Castertweg zodat problemen voorkomen worden.

Woordvoerder Herman Beuvens: “Het LOG is zeker geen perfecte oplossing maar wel een aanvaardbaar compromis. Bovendien is het uiteindelijke voorstel het resultaat van veel en intensief overleg tussen allerlei partijen die oorspronkelijk zelfs lijnrecht tegenover elkaar stonden. Al met al heeft de SP-fractie in de gemeenteraad daarom afgelopen woensdag in kunnen stemmen met de plannen voor dit LOG.”

Locatie van het LOG
De locatie van het LOG in Tungelroy

SP vraagt om milieu effectrapportage voor LOG's
Effectenrapportage betreffende het LOG op de website van de gemeente

U bent hier