h

SP vraagt om Milieu Effect Rapportage voor LOG's

18 december 2006

SP vraagt om Milieu Effect Rapportage voor LOG's

Een aantal intensieve veehouderijen bevinden zich vlak bij natuurgebieden. Dat betekent dat ze op geen enkele wijze meer kunnen uitbreiden. Om deze bedrijven de helpende hand toe te steken is er een reconstructiewet gekomen. In deze wet moeten Landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG‘s) worden gecreëerd waar deze bedrijven naartoe kunnen verhuizen.

In Weert zijn, door de provincie, drie zoekgebieden aangewezen waarbinnen een LOG mogelijk zou moeten zijn. In deze gebieden kan dus een concentratie komen van intensieve veehouderijen wat weer negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu. Echter zouden er positieve milieueffecten kunnen zijn voor de omgeving waar deze bedrijven uit verdwijnen.

Om dit nu allemaal eens in kaart te brengen heeft de SP in een brief aan het gemeentebestuur gevraagd voor de Weerter zoekgebieden een MER (Milieu Effect Rapport) te laten maken. Daardoor kunnen alle milieueffecten worden meegewogen bij het nemen van de uiteindelijke beslissing over de LOG’s.

De brief van de SP aan het college:

Weert 15 december 2006
Vragen ex art. 40 RvO met verzoek om schriftelijke beantwoording.

Betreft: MER voor de landbouw ontwikkelingsgebieden.

Geachte College,

Door de Provincie zijn in onze gemeente drie gebieden aangewezen als zoekgebied voor een landbouw ontwikkelingsgebied, LOG.

Door Arcadis is een Milieuanalyse landbouwontwikkelingsgebieden Weert, Quick Scan, uitgevoerd voor deze drie zoekgebieden.

Uit deze Quick Scan komt naar voren dat de verplaatsing van intensieve veehouderijen uit de extensiveringgebieden naar de landbouwontwikkelingsgebieden behoorlijke invloed kan hebben op het milieu niet alleen op de directe omgeving van de nieuwe vestiging maar ook op de natuurgebieden in de omgeving daarvan. Een afzonderlijk bedrijf is pas MER-plichtig als men boven een bepaalde grootte komt. De geschiedenis leert ons echter dat deze grootte voor een nieuwe vestiging in onze regio nooit wordt overschreden. Omdat in een toekomstig LOG een aantal bedrijven dicht bij elkaar worden gevestigd en er dus sprake is van een cumulatief effect, zou een MER wel gewenst zijn.

Daarom wordt ook door Arcadis in de bovengenoemde Quick Scan een MER aanbevolen voordat er een besluit over de locatie(s) wordt genomen.

Is uw college het met deze zienswijze eens en bent u bereid een MER op te laten stellen voor de drie locaties, een MER waarin gekeken wordt naar de ammoniakemissie, fijnstof, stank,verdroging door verharding, invloed op flora en fauna, verkeersveiligheid, landschap.

Bij het bepalen van de drie zoekgebieden door de Provincie is geen rekening gehouden met de in en rond dat gebied al aanwezige bebouwing omdat deze informatie bij de Provincie niet aanwezig was.
Deze informatie is op gemeentelijk niveau wel beschikbaar.

Zou uw college, rekening houdend met de aanwezige bebouwing in en rond de zoekgebieden en rekening houden met wat hierover in de nieuwe wet “Geurhinder en Veehouderij”, en rekening houdend met het onlangs door de Raad aangenomen aanhoudingsbesluit, kunnen aangeven hoeveel bedrijven er per gebied maximaal kunnen worden toegelaten er van uitgaande dat elk individueel bedrijf net niet MER-plichtig is.

Zou uw college ook kunnen nagaan of er in of nabij de zoekgebieden andere bedrijven aanwezig zijn die, door de vestiging van een intensieve veehouderij, problemen zouden kunnen ondervinden bij een mogelijke bedrijfsuitbreiding in de toekomst.

Namens de fractie van de SP,
H.J.H. Beuvens

U bent hier