h

Raad kritisch naar BALANS over Oud-Fatima

26 oktober 2002

Raad kritisch naar BALANS over Oud-Fatima

Tijdens de afgelopen commissievergadering Volkshuisvesting heeft de raad op initiatief van de SP over het onderwerp huurwoningen Oud-Fatima gesproken. Initiatiefneemster van de bewonersactie buurtbewoonster Marga Bogeski-Smeets heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers waarin ze de situatie toelichtte. Alle politieke partijen hebben kritische opmerkingen in de richting van Balans gemaakt.

Tijdens de vergadering bleek uit informatie van SP en PvdA dat al in 1996 door toenmalige vertegenwoordigers van de wijkraad en de Bouwvereniging Weert (de oude naam van BALANS) afspraken zijn gemaakt over het opstellen van een plan van aanpak voor de woningen in de Nieuwstraat, Spoorstraat, Coenraad Abelsstraat en de Looimolenstraat. Aan deze afspraken voor de termijn 1997-2002 is nooit enig gevolg gegeven.

Volgens de commissieleden liggen de oorzaken hiervoor onder meer in de personele mutaties bij de wijkraad en de Bouwvereniging, de reorganisatie bij BALANS (die inmiddels is afgerond) en het niet goed functioneren van de huurderbelangenorganisaties. Volgens wethouder Verheggen was de gemeente geen partij bij de afspraken uit 1996, een van de oorzaken dat er geen controle op de voortgang van het project is geweest.

De SP met name heeft aangegeven dat het gemeentebestuur zich er nu actief mee moet gaan bemoeien. Raadslid Paul Lempens pleitte voor een soort 'Oud-Fatima kiest kwaliteit'-plan waarin de verschillende partijen integraal met de verbetering van de woonsituatie aan de gang gaan.

Wethouder Verheggen gaf aan dat hij na de acties van SP en bewoners een gesprek met Balans heeft gehad over dit onderwerp en de hulp van de gemeente heeft aangeboden om te komen tot een oplossing. De commissie sprak de hoop uit dat het resultaat van de inspanningen zal zijn dat de woningen weer voldoen aan de woonwensen van mensen en de kwaliteitseisen van deze tijd.

De volgende commissievergadering zullen SP en PvdA informeren naar de voortgang van het project.

BALANS in gesprek met bewoners oud-Fatima

U bent hier