h

BALANS in gesprek met bewoners over toekomst woningen oud-Fatima.

27 oktober 2002

BALANS in gesprek met bewoners over toekomst woningen oud-Fatima.

Woningmaatschappij BALANS is met bewoners, gemeente, wijkraad en SP in gesprek over de toekomst van de 72 vooroorlogse woningen in de wijk oud-Fatima.

Op 21 oktober jl. heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is door BALANS georganiseerd na overleg met het bewonerscomité Oud-Fatima dat via mevrouw M. Bogeski-Smeets vorige maand een groot aantal klachten van bewoners had verzameld. Tijdens de bijeenkomst waren, naast de medewerkers van BALANS, leden van het bewonerscomité Oud-Fatima, de Wijkraad en de Socialistische Partij (die de actie mede ondersteund) aanwezig.

Er is gesproken over het buurtonderzoek dat het bewonerscomité samen met de SP in de wijk heeft gehouden en waarin duidelijk de onvrede over de technische staat van de woning naar voren is gekomen. Het bewonerscomité heeft nogmaals duidelijk met voorbeelden de situatie onder de aandacht van BALANS gebracht. BALANS erkent de problematiek en heeft uitleg gegeven over de reden dat er nog geen definitief plan op tafel ligt. Onder andere de onlangs afgeronde reorganisatie bij de woningbouwvereniging is daarvan oorzaak, volgens de verhuurder. Ook heeft de aanpak van complexen met sociale en technische problemen bijvoorbeeld op de Serviliusstraat, Magdalenastraat en Oda-I in de laatste jaren voorrang gekregen op de in sociaal opzicht prima functionerende woonomgeving van de wijk Fatima. Inmiddels heeft BALANS wel een onderzoeksbureau de technische staat van de woningen laten inventariseren.

keuzes

Er dienen ten aanzien van de toekomst van de woningen keuzes te worden gemaakt. De uiteindelijke keuze zal door BALANS worden gemaakt, maar 'wij willen dit pas doen na en in nauw overleg met de bewoners, de wijkraad en de gemeente Weert', aldus de verhuurder in een brief aan de bewoners. 'Mogelijke maatregelen kunnen zijn het (deels) slopen van woningen waarna vervangende nieuwbouw plaats dient te vinden, opknappen van woningen of verkoop van woningen aan geïnteresseerde bewoners of combinaties van deze maatregelen', volgens BALANS.

De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de technische staat van de woningen, het huidige en gewenste wooncomfort, de verbetermogelijkheden, de stedenbouwkundige mogelijkheden en de investeringskosten. De keuzen kunnen ook per straat verschillend zijn en de uiteindelijke maatregelen zullen waarschijnlijk ook in verschillende fasen (moeten) worden uitgevoerd. Ook daarover is op 21 oktober gepraat.

Werkwijze

BALANS wil nu samen met bewoners, wijkraad en gemeente Weert een toekomstvisie en een plan van aanpak voor dit gedeelte van Fatima ontwikkelen. De locaties kunnen niet in één keer worden aangepakt. De aanpak dient gefaseerd te worden uitgevoerd en er dienen prioriteiten gesteld te worden. De hoofdaandacht gaat vooralsnog uit naar de 72 oudste woningen. Deze zijn volgens BALANS:

  • Coenraad Abelstraat: 17 t/m 25 en 41 t/m 47
  • Looimolenstraat: 23 t/m 59 en 24 t/m 42
  • Nieuwstraat: 42 t/m 74
  • Spoorstraat: 2 t/m 32

BALANS vindt het van groot belang dat de bewoners van begin af aan bij de planontwikkeling betrokken zijn. Omdat dit in eerste instantie niet met alle bewoners tegelijkertijd kan, stelt zij aan de bewoners voor om het Bewonerscomité Oud-Fatima uit te breiden.

Positie SP

De SP heeft aangegeven de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Zij zullen dat doen door actief contact te blijven houden met de mensen in de buurt en het bewonerscomité, maar ook door in de gemeenteraad aandacht voor de huurders van Oud-Fatima te blijven vragen. 'Niet weer moet de fout worden gemaakt dat het blijft bij goede voornemens en dat de mensen met de problemen blijven zitten' volgens SP-woordvoerder Jan Tak. Tak doelt daarmee op het plan van aanpak dat in 1996 reeds zou worden opgesteld om te komen tot verbetering van de woonsituatie in de bewuste straten. Daar is tot op heden nog steeds niets mee gedaan, zo bleek in de laatste raadscommissievergadering volkshuisvesting.

De wijkraad heeft aangegeven dat zij graag het plan-Beekpoort wil betrekken bij de plannen. Mogelijke compensatie voor BALANS bij de sloop van woningen en herhuisvesting van bewoners in Beekpoort moet bespreekbaar zijn en vormt een uitdaging voor de wijk, het kan een kwaliteitsverbetering betekenen voor Fatima.

Overigens zal de wijkraad Fatima samen met het Bewonerscomité Oud-Fatima over dit onderwerp begin december een openbare bijeenkomst voor de bewoners organiseren.

de SP in een brief aan de bewoners
BALANS in een brief aan de bewoners

U bent hier