h

SP zeer ontevreden met antwoorden gemeente over niet doorgaan All American Day

29 juli 2011

SP zeer ontevreden met antwoorden gemeente over niet doorgaan All American Day

Eerder stuurde de SP vragen aan de gemeente over het niet doorgaan van de All American Day (AAD) in Weert. De antwoorden van de gemeente hierop zijn op zijn zeer teleurstellend. De gemeente is zich van geen kwaad bewust, stelt dat ze alles goed gedaan heeft en vindt zelfs dat het afgelasten van de AAD het imago van Weert als uitgaansstad versterkt heeft. Reden genoeg voor de SP om aanvullende vragen te stellen.

In de vervolgvragen geeft de SP aan dat ze net als heel veel Weertenaren het begrip voor de teleurstelling van het niet doorgaan van de All American Day mist. Na de afgelasting werd al snel duidelijk dat de negatieve reacties in Weert overheersen, maar het lijkt net alsof het college, met name de burgemeester, zich hier maar weinig van bewust is.

Het is namelijk erg vreemd dat de brief alleen ondertekend is door de burgemeester. “De handtekening van de secretaris, de ondertekening 'Burgemeester en Wethouders' en de naam van de behandelend ambtenaar ontbreken. Hoe is dat mogelijk? Is dit een solo-actie van de burgemeester? Is dat ook de reden waarom de brief niet te vinden is op de website van de gemeente? Is uw antwoord namens het college of alleen als burgemeester?” zo vraagt de SP zich bij monde van SP raadslid Paul Lempens af.

Verder wil de SP inzicht in de risicoanalyse die samen met de politie gemaakt zou moeten zijn, en wil de partij weten waarom dat de organisatie pas zeer laat werd geïnformeerd over het niet doorgaan van de vergunning. Die had de organisatie van de AAD namelijk al op 6 januari van dit jaar ingediend, en de gemeente zou hier binnen tien weken antwoord op moeten geven. Toen dit in juni nog niet gebeurd was en de organisatie bij de gemeente om opheldering vroeg zegde de gemeente naar informatie van de SP toe dat alles goed zou komen.

Al met al vindt de SP de antwoorden van de gemeente ronduit teleurstellend en wazig. Reden genoeg om aanvullende vragen te stellen om duidelijk inzicht te krijgen hoe de gemeente omgaat met het toestaan en organiseren van evenementen in Weert.

De vragen van de SP aan het college van B&W;


Vragen conform artikel 40 van het reglement van orde van de gemeenteraad
Aan het college van burgemeester EN WETHOUDERS van Weert
Kopie aan de gemeenteraad

Weert, 28 juli 2011

Niet doorgaan Amerikaanse Dag (AAD) – vervolg

Geacht college,

Wij hebben de antwoorden op onze vragen van de burgemeester ontvangen. De antwoorden zijn teleurstellend en roepen, mede naar aanleiding hiervan onderstaande vervolgvragen op.

  Wij missen in uw antwoordbrief enig begrip voor de teleurstelling in Weert en omgeving vanwege het niet doorgaan van dit evenement. Kunt u zich überhaupt iets voorstellen bij de teleurstelling van bezoekers, deelnemers en organisatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dat eens duidelijk te laten blijken?
 • In diverse media blijkt deze teleurstelling onder bezoekers, deelnemers en de organisatie namelijk overduidelijk. Trekt u zich iets aan van de negatieve reacties op uw optreden?
 • Ook begrijpen wij uit diezelfde dat de verwachting is dat bezoekers op 7 augustus ondanks uw tegenwerking toch naar Weert zullen afreizen. Wat doet u met deze informatie?
 • Hoe komt u er bij dat het imago van Weert als uitgaansstad zou zijn versterkt?
 • Is het juist dat de aanvraag op 6 januari is ontvangen, en dat niet binnen 10 weken zoals gebruikelijk, maar pas begin juni, na een rappel van de organisatie, een (positieve) reactie is ontvangen over de voortgang van de vergunning verlening? Zo nee, hoe is volgens u de gang van zaken geweest? Zo ja, hoe is dat mogelijk? Waar is het misgegaan?
 • Denkt u werkelijk dat het evenement op een later tijdstip dit najaar alsnog doorgang zal vinden? Hoe komt u daar bij?
 • Kunt u zich voorstellen dat organisatoren van evenementen nog meer naar andere gemeenten dan Weert gaan kijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u dit sentiment tegengaan?
 • Waarom krijgt Weert geen politie-inzet op 7 augustus, ondanks dat dit evenement al een half jaar van tevoren is aangekondigd? En heeft u dat in ogenschouw genomen al politie-inzet gevraagd voor toekomstige evenementen zoals het EK van 2012 en het WK van 2014?
 • Wilt u per omgaande de risicoanalyse waarop uw weigering tot medewerking is gebaseerd openbaar maken of vertrouwelijk ter inzage leggen? Zo nee, waarom niet? En bent u bereid om inzage te geven in de correspondentie met de politie ter zake? Zo nee, waarom niet?
 • Het bovenstaande in ogenschouw genomen nogmaals de vraag; heeft u hier echt niets van geleerd?
 • Een formeel punt tot slot.

  Artikel 40-brieven moeten door het college van burgemeester én wethouders worden beantwoord. Onder uw antwoordbrief van 25 juli op eerdere vragen van de SP staat alleen de naam van de burgemeester. De handtekening van de secretaris, de ondertekening 'Burgemeester en Wethouders' en de naam van de behandelend ambtenaar ontbreken. Hoe is dat mogelijk? Is dit een solo-actie van de burgemeester? Is dat ook de reden waarom de brief niet te vinden is op de website van de gemeente? Is uw antwoord namens het college of alleen als burgemeester? Heeft de wethouder evenementen hier vooraf mee ingestemd?

  Graag een schriftelijke reactie.

  Met vriendelijke groet,

  Jeroen Goubet
  Paul Lempens

  SP-Weert

  Teleurstelling over afblazen Amerikaanse Dag

U bent hier