h

Vraagtekens bij grote inzet ambtenaren op 30 april

9 december 2010

Vraagtekens bij grote inzet ambtenaren op 30 april

Koninginnedag 2009De koninklijke familie komt 30 april naar Weert. Gemeentelijke topambtenaren blijken nu te zijn vrijgesteld om het bezoek van de koningin te organiseren. De vrijmarkt gaat niet door. Er is onduidelijkheid over de kosten. Genoeg reden voor de SP-fractie om vragen te stellen.

Enkele weken geleden kwam het nieuws dat de koningin naar Weert komt op 30 april 2011. De SP heeft hier positief op gereageerd.
Wel hebben de socialisten gemeend recht te doen aan gevoelens onder de mensen dat de kosten in de hand dienen te worden gehouden. Een voorstel hiertoe werd echter door wethouder Kirkels als 'niet serieus' betiteld en door de gemeenteraad, exclusief D66, verworpen.

Ondanks de uitspraak van het college 'dat we allemaal vooral gewoon moeten blijven doen wat we nu doen' blijkt nu dat minstens drie topambtenaren reeds (volledig) vrijgesteld zijn van hun normale taken voor het organiseren van het bezoek van de koningin op 30 april.

SP-raadslid Paul Lempens: 'Ook vernemen wij via de pers berichten over de strenge beveiliging, mede waardoor de oranje vrijmarkt, toch iets wat voor iedereen een gezellig en belangrijk deel van koninginnedag is, niet kan plaatsvinden. Over de ambtelijke inzet, de kosten en de veiligheidsmaatregelen zijn wij als vertegenwoordiging van het volk niet geïnformeerd. Vandaar dat wij hier vragen over hebben gesteld.'

De SP wil weten hoeveel ambtenaren zijn vrijgesteld en welke werkzaamheden door deze inzet niet (meer) worden uitgevoerd.
'Deze actie is een bewijs dat er flink bezuinigd kan worden op de salariskosten in het stadhuis. Immers, als andere zaken gedurende een half jaar zo aan de kant kunnen worden geschoven, is er blijkbaar sprake van overcapaciteit in de top', aldus de SP.

De vragen van de SP aan het college van burgemeester en wethouders;


Aan het college van b en w van Weert
Vragen ihkv artikel 40 reglement van orde

Onderwerp: inzet koninginnedag

Weert, 9 december 2010

Geacht college,

Enkele weken geleden kwam het heugelijke nieuws dat het hare majesteit heeft behaagd Weert te verblijden met een bezoek op de dag dat zij haar verjaardag viert. Onze fractie heeft hier positief op gereageerd.

Wel hebben wij gemeend recht te doen aan het gevoelen van het volk dat de kosten in de hand dienen te worden gehouden. Een voorstel hiertoe werd echter door uw college als 'niet serieus' betiteld en door de raad, exclusief D66, verworpen.

Onze zorgen zijn daardoor blijven bestaan, gevoed door informatie vanuit uw ambtelijk apparaat. Verscheidene topambtenaren, minstens drie naar verluid, zijn nu reeds (volledig) vrijgesteld voor het organiseren van het bezoek van de koningin op 30 april.
Via de pers vernemen wij berichten over de strenge beveiliging, mede waardoor de oranje vrijmarkt, toch iets waar een groot deel van de bevolking zich op verheugd, niet kan plaatsvinden.

Over beide zaken zijn wij als vertegenwoordiging van het volk niet geïnformeerd. Vandaar onze vragen.

  • Worden er ambtenaren vrijgesteld voor het organiseren van het koninginnedagbezoek? Zo ja, welke ambtenaren (schaal, functie) en voor hoeveel uren per week per persoon? Welk bedrag is hiermee gemoeid? Waarom heeft u de raad hier nog niet over geïnformeerd?
    Welke werkzaamheden worden door deze inzet niet (meer) uitgevoerd?
  • In hoeverre verhoudt zich dit besluit met uw uitspraak in de raad 'dat we allemaal vooral gewoon moeten blijven doen wat we nu doen'?
  • Bent u het eens met de stelling dat deze inzet bewijst dat er flink bezuinigd kan worden op de salariskosten in het stadhuis? Immers, als andere zaken gedurende een half jaar zo aan de kant kunnen worden geschoven, er blijkbaar sprake is van overcapaciteit in de top?
  • Kunt u inmiddels meer openheid geven over de globaal te verwachten kosten van het bezoek voor de gemeente? Zo ja, wat kunnen we verwachten? Zo nee, waarom niet? Hoe denkt u een en ander te financieren? Welke maxima heeft u gesteld?
  • Welke wijzigingen ten opzichte van vorige jaren zijn te verwachten bij de viering van koninginnedag, onder andere ten aanzien van de vrijmarkt? Door de burgemeester zijn in de pers al uitspraken gedaan. Wilt u in het vervolg naast de pers ook de raad informeren?
  • Bent u voornemens de raad voortaan actief en open te informeren over zaken betreffende de organisatie van activiteiten op 30 april 2011?

Met vriendelijke groet,

Herman Beuvens
Jan Tak
Paul Lempens

SP afdeling Weert

SP positief over komst koningin

U bent hier