h

Geen steun voor voorstel SP en D66: Dek kosten Koninginnedag uit promotiefonds

4 november 2010

Geen steun voor voorstel SP en D66: Dek kosten Koninginnedag uit promotiefonds

Een voorstel van SP-fractievoorzitter Herman Beuvens om de kosten van het bezoek van de Koningin te beperken en te dekken uit een bestaand promotiefonds is afgewezen.

Alleen D66 steunde de SP, om zodoende er voor te zorgen dat de gemeente niet extra geld kwijt is met het bezoek. Zeker door de hoge kosten voor de beveiliging hebben veel Weertenaren zorgen dat andere zaken niet meer betaald kunnen worden. Wethouder Kirkels gaf aan het voorstel niet serieus te nemen en vond dat 'we vooral normaal moesten blijven doen'. De VVD wauwelde wat over incidenteel geld en structurele dekking, en werd daarbij terechtgewezen door de PvdA-fractie.

Koninginnedag 2009

De SP is overigens blij met de komst van de Koningin en hoopt op een groots volksfeest. Ze zal alert blijven op de kosten en opbrengsten van de dag.

De tekst van het door VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA afgewezen voorstel;


Amendement

Onderwerp: economische structuurversterking en promotie

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen op 3 november 2010,

Overwegende dat:

  • onlangs bekend is geworden dat Hare Majesteit de Koningin op 30 april 2011 Weert bezoekt;
  • nog geen exact inzicht bestaat in de hiermee gemoeide kosten, maar deze aanzienlijk zullen zijn;
  • de viering van Koninginnedag door het bezoek van Hare Majesteit een nationaal evenement is dat zorgt voor veel promotie voor Weert;
  • nu het voorstel voorligt om voor promotie van Weert een bedrag van € 800.000,- te reserveren uit het jaarrekeningresultaat 2009;
  • het jaarrekeningresultaat 2009 een incidenteel budget is;
  • de viering van Koninginnedag in aanwezigheid van Hare Majesteit in Weert een incidentele gebeurtenis is en Weert hiermee nationaal en misschien zelfs internationaal in de belangstelling komt,

Wijzigt het raadsvoorstel door toe te voegen:

“3. Reserveren van € 600.000,- uit het gereserveerde bedrag van € 800.000,- voor economische structuurversterking en promotie ten behoeve van de kosten die verbonden zijn met het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Weert op 30 april 2011.”

En gaat over tot de orde van de dag.

SP, D66

SP positief over komst Koningin

U bent hier