h

SP doet niet meer mee met informeel overleg over nieuw stadhuis

24 april 2009

SP doet niet meer mee met informeel overleg over nieuw stadhuis

 gemeente WeertDe SP doet vanaf nu niet meer mee aan de klankbordgroep waarin alle partijen uit de gemeenteraad praten over het nieuwe stadhuis. Wethouder Sijben, die over het nieuwe stadhuis gaat, kwam er afgelopen maandag op terug dat alle informatie die in de klankbordgroep gegeven wordt openbaar is, of in ieder geval uiteindelijk openbaar wordt. Naar aanleiding daarvan verliet de SP de raadsvergadering, en daarom doet de partij nu ook niet meer mee aan de klankbordgroep

‘De SP was er zich van bewust dat er in de klankbordgroep informatie zou kunnen worden verstrekt die niet meteen openbaar kan worden gemaakt. Daarom hebben wij voor de eerste vergadering van de klankbordgroep bij de wethouder geïnformeerd of de vergaderingen van deze klankbordgroep besloten dan wel openbaar zouden zijn. Hij heeft daar duidelijk op geantwoord dat deze vergaderingen openbaar zijn, dus de daar gegeven formatie is ook openbaar. Als dan, in de klankbordgroep verstrekte informatie, achteraf toch nog als vertrouwelijk wordt bestempeld, en als die informatie dan ook nog tijdens een openbare opiniërende raadsvergadering wordt ontkend, is voor ons de maat vol.’aldus SP fractievoorzitter Herman Beuvens in een brief aan het college en de rest van de gemeenteraad waarin het opstappen toegelicht wordt.

De wethouder laat door zijn manier van handelen duidelijk blijken dat hij de raad niet serieus neemt. Dat blijkt ook uit andere zaken. Op 10 februari heeft de SP samen met D66 een brief met vragen over de nieuwbouw van het stadhuis gestuurd. Daar is nog steeds niet op geantwoord. SP en D66 willen daarom nogmaals een brief gestuurd met de vraag om toch zo snel mogelijk antwoord te geven.

De SP heeft er steeds minder vertrouwen in dat wethouder Sijben deze hele soap tot een goed einde kan brengen.

De brief van de SP over het opstappen uit de klankbordgroep:


Aan het college van B&W

Aan de gemeenteraad

Betreft: Klankbordgroep nieuwbouw stadhuis

Weert, 23 april 2009

Geacht college, geachte raad,

De SP fractie heeft besloten om vanaf heden niet meer deel te nemen aan het overleg in de klankbordgroep nieuwe stadhuis. De onduidelijkheid over de status van de informatieverstrekking in de klankbordgroep heeft ons daartoe doen besluiten.

De SP was er zich van bewust dat er in de klankbordgroep informatie zou kunnen worden verstrekt die niet meteen openbaar kan worden gemaakt. Daarom hebben wij voor de eerste vergadering van de klankbordgroep bij de wethouder geïnformeerd of de vergaderingen van deze klankbordgroep besloten dan wel openbaar zouden zijn. Hij heeft daar duidelijk op geantwoord dat deze vergaderingen openbaar zijn, dus de daar gegeven formatie is ook openbaar.

Als dan, in de klankbordgroep verstrekte informatie, achteraf toch nog als vertrouwelijk wordt bestempeld, en als die informatie dan ook nog tijdens een openbare opiniërende raadsvergadering wordt ontkend, is voor ons de maat vol.

Ook op het verstrekken van geheime/vertrouwelijke informatie tijdens de laatste opiniërende raadsvergadering hebben wij fundamentele kritiek. De wethouder zei eerst dat alle informatie die hij tijdens het besloten deel van de vergadering zou verstrekken bij de uiteindelijke besluitvorming in de raad openbaar mag worden gebruikt. De SP besloot daarop om, omdat de geheimhouding slechts tijdelijk zal zijn, het besloten deel van de vergadering bij te wonen.

Voor alle zekerheid (gezien de ervaringen in de klankbordgroep) informeerde de fractievoorzitter of de verstrekte informatie inderdaad straks openbaar gebruikt mag worden en tot onze stomme verbazing bleek dat toen opeens niet meer het geval te zijn.Er zou ook informatie verstrekt worden die wij nooit openbaar mogen gebruiken maar waar wij slecht naar mogen refereren.

Toen bleek dat het niet mogelijk was om deze twee soorten geheime informatie in de presentatie van elkaar te scheiden, kon de SP niet anders dan het besloten deel van de vergadering niet bijwonen.
De SP is ontevreden over de wijze waarop de verantwoordelijk wethouder in dit dossier met de informatievoorziening richting de raad om gaat en acht het daarom zinloos om nog verder deel te nemen aan de vergaderingen van de klankbordgroep.

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie SP,

H. Beuvens fractievoorzitter

SP verlaat geheime vergadering over stadhuis

U bent hier