h

Verklaring SP inzake integriteit raadslid Verheggen

12 maart 2009

Verklaring SP inzake integriteit raadslid Verheggen

Verklaring van de SP over het onderzoeksrapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) naar de mogelijke belangenverstrengeling van raadslid Verheggen door zijn adviseurschap bij projectontwikkelaar Focus. Uitgesproken door SP-fractievooritter Herman Beuvens tijdens een extra raadsvergadering over het onderwerp gisteravond.

de verklaring van de SP verwoord door Herman Beuvens. Gesproken tekst geldt.

Op zondag 8 maart heeft, in het programma Buitenhof, de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ter Horst, haar zorgen uitgesproken over de integriteit bij de lokale overheid. Het is een probleem dat overal speelt.
De minister zei dat zij met elke nieuw te benoemen burgemeester een gesprek heeft en een standaardvraag in dat gesprek is of de kandidaat in zijn/haar vroegere loopbaan bij de lokale overheid wel eens te maken heeft gehad met een zaak over integriteit.

De antwoorden die zij heeft gekregen waren zonder uitzondering bevestigend en dat baarde haar grote zorgen. Integriteit in het lokaal bestuur is kennelijk niet altijd en overal vanzelfsprekend. Mensen bij de lokale overheid zouden daar bij voortduring aan moeten worden herinnerd.

Het is daarom terecht dat wij in Weert, als wij duidelijke signalen ontvangen dat er hier in dat opzicht iets mis zou kunnen zijn, die signalen serieus oppakken en de zaak grondig onderzoeken.

In de zaak over de rol van de heer Verheggen in het PDV dossier is dat dan ook terecht gedaan, niet intern maar door een extern bureau dat met zulke zaken bekend is: Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, BING.
Het BING heeft een vrij uitgebreid onderzoek gedaan. Veel mensen zijn gehoord en op die manier is een groot aantal gegevens verzameld.

Die gegevens zijn bekeken, gewikt en gewogen en uiteindelijk is er een aantal feiten vastgesteld. Na hoor en wederhoor is ook de heer Verheggen met deze feiten akkoord.

Uit deze vastgestelde feiten heeft het BING een aantal conclusies getrokken waarbij naar onze mening niet altijd ook gekeken is naar de omstandigheden.

De SP kan zich daarom niet vinden in alle door het BING getrokken conclusies.

Met name als het gaat om de informatie op de gemeentelijke website, het overleg met de provincie en het voortijdig aanvragen van een B&W besluit komt de SP niet tot zulke harde conclusies als het BING, daar kijken wij wat genuanceerder naar hetgeen echter niet wil zeggen dat ook die zaken niet allemaal even fraai zijn verlopen.
Wat betreft de andere conclusies zijn wij het volledig eens met wat het BING hierover heeft geschreven.
Door het betaalde adviseurschap van 10.000 euro per jaar kon de heer Verheggen niet meer als onafhankelijk raadslid in dit dossier optreden, had hij zich van dit dossier volledig moeten distantiëren hetgeen hij echter heeft nagelaten.

De SP onderschrijft dan ook de conclusie van het BING dat het wenselijk en noodzakelijk was geweest dat de heer Verheggen niet had deelgenomen aan de beraadslagingen binnen de fractie over dit dossier.
Dit geld ook voor de deelname van de heer Verheggen aan het overleg tussen leden van verschillende raadsfractie over dit onderwerp in ’t Morregat.

Ook onderschrijven wij de conclusie van het BING dat het bovenstaande en het meestemmen van de heer Verheggen over twee raadsvoorstellen betrekking hebbend op een PDV en de daarmee samenhangende 4 amendementen strijdig is met artikel 28 lid 1 (a) van de Gemeentewet en met artikel 2:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Dit is mede zo ernstig omdat, als de stem van de heer Verheggen bij de stemming de doorslag zou hebben gegeven, beide raadsbesluiten bij de Kroon ter vernietiging zouden kunnen worden voorgedragen.
De SP wil in haar oordeel over welke conclusie hieruit getrokken moet worden eerst nog de verklaring van de heer Verheggen zelf horen.

Naar aanleiding van de verklaringen van de verschillende gemeenteraadsfracties en de verklaring raadslid Verheggen is er door verschillende fracties een motie van afkeuring aan raadslid Verheggen opgesteld. Deze motie werd gesteund door een raadsmeerderheid van PvdA, CDA, VVD, SP en Kernpunt en is daarmee aangenomen.

U bent hier