h

Meerderheid raad vind huisbezoeken voor zorg niet noodzakelijk

19 april 2007

Meerderheid raad vind huisbezoeken voor zorg niet noodzakelijk

Sinds 1 april is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) ingegaan in de gemeente Weert. Daardoor is de huishoudelijke zorg in de handen van de gemeente gekomen. De beslissing of iemand in aanmerking komt voor hulp, de zogenaamde indicatiestelling, wordt gemaakt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) middels een telefoontje of huisbezoek. De SP diende gisteren tijdens de raadsvergadering met Weert Lokaal een motie in om te zorgen dat er altijd een huisbezoek plaats vind bij een indicatiestelling.

Rudy NordhausenSP raadslid Rudy Nordhausen: “Als je bij iemand op bezoek gaat zie je hoe de situatie van iemand is, hoe iemand woont. Dat kan je niet afdoen met een telefoontje. Een telefoontje is goedkoop, maar de mens moet voorop staan.”

PvdA, VVD en CDA gingen niet akkoord met de motie, waardoor er geen meerderheid voor te vinden was. De partijen willen afwachten, en pas bekijken hoe het er voor staat bij de evaluatie in het najaar. Dan zijn we wel weer een half jaar verder en zijn er vele indicaties afgegeven. De motie werd daarom door de SP aangehouden, wat inhoud dat de motie voorlopig 'de ijskast' ingaat om hem op een later moment eventueel opnieuw in stemming te brengen.

Volgens de PvdA zijn er geen problemen bij de indicatiestellingen. Men is van mening dat het CIZ bij een foute indicatie haar verantwoordelijkheid moeten nemen, en dan alsnog een huisbezoek aflegt. In de praktijk blijkt dat niet te gebeuren. Veel mensen komen niet met klachten omdat ze niet willen, durven of kunnen, maar dat betekend niet dat er geen problemen zijn.

De SP vindt dat de gemeente het initiatief niet moeten overlaten aan het CIZ, of moet wachten tot er problemen zijn, maar zelf voor huisbezoeken moet kiezen waardoor problemen kunnen worden voorkomen. De SP is teleurgesteld in de fracties die deze motie afwezen. SP raadslid Jan Tak: “Elke foute indicatie is er één, er zit menselijk leed achter. En als er dan een voorstel komt om de risico’s kleiner te maken, snap ik niet dat er fracties tegen zijn.”

De motie van de SP:


Betreffende een niet op de agenda opgenomen onderwerp (indicatiestellingen WMO)

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 18 april 2007. Constaterende dat:

  • het CIZ indicaties dmv huisbezoek en telefonische contacten stellen;
  • een indicatiesteller geen volledig beeld krijgt van de situatie door een telefoontje te plegen;
  • er in het verleden indicaties telefonisch zijn afgegeven die niet goed afgestemd waren op de behoefte van de zorgvrager;

Overwegende dat:

  • er goed gekeken moet worden dat er niet te veel of te weinig zorg ingezet gaat worden;
  • iedereen de zorg moet krijgen die hij/zij nodig heeft;
  • om dit te bereiken een indicatiestelling, behoudens spoedeisende gevallen, nooit telefonisch afgedaan kan en mag worden.

Draagt het college op:

  • om erop toe te zien dat iedere indicatiestelling, behoudens spoedeisende gevallen, tot stand
    komt door middel van een huisbezoek of persoonlijk gesprek bij het CIZ;

en gaat over tot de orde van de dag.

SP Weert opent meldpunt WMO

U bent hier