h

Vraagtekens bij noodzaak 'blowverbod'

4 september 2006

Vraagtekens bij noodzaak 'blowverbod'

Het zogenaamde blowverbodsbord in Amsterdam is een gewild object onder 'verzamelaars'De SP vraagt zich af wat de noodzaak van een zogenaamd 'blowverbod' is. Ze vraagt het College van B&W om een duidelijke onderbouwing en antwoord op enkele vragen.

Ook na inwinnen van nadere informatie, waarbij vooral een poging werd gedaan de voorgestelde regeling af te zwakken (slechts mogelijkheid, indien wenselijk, alleen voor bepaalde plaatsen), is de SP niet overtuigd van nut en noodzaak van een nieuwe regel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De SP vraagt een schriftelijk antwoord op de volgende vragen en opmerkingen:

  • Wij vragen ons af voor welk reëel bestaand probleem dit een oplossing is. En hoe zich dit in verhouding staat tot de wens om regels te verminderen.
  • Welke overlast wordt veroorzaakt door het roken van softdrugs? Hoe vaak doet zich dat voor? Waar is aangetoond dat 'blowen' in de openbare ruimte een verhoging van de overlast veroorzaakt?
  • Ook hebben wij vragen over de handhaving: wie gaat bepalen of het een gewone sigaret is of een met gras gevulde shag?
  • Middels het convenant met coffeeshops, voorschriften in exploitatievergunningen en periodiek overleg van GGZ, politie, gemeente en coffeshophouders is er al voldoende mogelijkheid om problematiek aan te pakken.

Een algemeen punt is dat de SP het telkens weer wijzigen van de APV een verkeerd signaal vindt. Het geeft aan dat de burgemeester steeds de grens opschuift en zijn heil zoekt in het stellen van regels. De SP is van mening dat preventie en een betere handhaving veel meer heil geeft.

In de commissie Algemene Zaken heeft de SP aangegeven het een onvoldoende onderbouwd voorstel te vinden, 'en derhalve achten wij het niet rijp voor behandeling'. Wat de SP betreft wordt het voorstel terugverwezen naar B&W die een deugdelijke onderbouwing en antwoord op de vragen dinen te geven voor het eventueel opnieuw besproken kan worden.

U bent hier