h

SP bezorgd over plannen voor nieuw tracé Roermondseweg

20 september 2006

SP bezorgd over plannen voor nieuw tracé Roermondseweg

Géén weg langs de Moeselpeel!Onlangs heeft de gemeente Weert opdracht gegeven aan de provincie om verkeersproblematiek op de Roermondseweg te onderzoeken. Hierbij wordt uitdrukkelijk de wens uitgesproken om de Roermondseweg te verleggen ten zuiden van de spoorlijn. De SP maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor mens en natuur, en is bovendien niet overtuigd van het nut van een nieuwe weg.

Aanleiding van het onderzoek is de vermeende toename van verkeer op de Roermondseweg en de veiligheid. Enkele knelpunten worden genoemd, zoals de spoorwegovergang bij wegrestaurant ‘De Tos’.

Weert wil daarom graag een nieuwe weg zonder spoorwegovergang met een nieuwe aansluiting op de Ringbaan ter hoogte van de wijk Graswinkel. Maar de nieuwe weg voert door landelijk gebied en langs de kwetsbare natuurgebieden Moeselpeel en Kootspeel. Bovendien blijkt uit het voorlopige onderzoek van de provincie dat ‘een nieuw traject verkeerskundig niet noodzakelijk is’.

Naast deze bezwaren is de SP het er niet mee eens dat bewoners van het gebied niet zijn geïnformeerd ondanks de verstrekkende gevolgen die het onderzoek van de provincie kan hebben. Ook de diverse organisaties die de natuurgebieden beheren zijn niet ingelicht.

De SP wil dat gemeente en provincie zich in plaats van een nieuwe weg richten op verbetering van de bestaande Roermondseweg, en voor er volgende stappen genomen worden de plannen aan de raad voorlegt.

De SP in een brief aan het college van B&W:Alternatief traject Roermondseweg ten zuiden van de spoorweg langs de Moeselpeel en Kootspeel


Aan het College van B&W
Schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde

Weert, 20 september 2006

Geacht College,

Op 5 september heeft u besloten om als alternatief voor de onveilige en (in de toekomst mogelijk) drukke Roermondseweg (N280) een alternatief traject door de Provincie Limburg te laten onderzoeken. “In deze variant wordt uitgegaan van een alternatief tracé vanaf het restaurant De Tos parallel ten zuiden van de spoorweg met een T-aansluiting op de Ringbaan-Oost.”, zo lezen wij in het Collegebesluit.

Wij verzoeken u om nadrukkelijk, alvorens u verdere stappen onderneemt, de raad te consulteren.

Wij willen daarbij inzicht in de overige varianten en de voor- en nadelen per variant.
Dit mede omdat de keuze voor een alternatief traject ten zuiden van de spoorlijn een bedreiging vormen voor de Moeselpeel en Kootspeel, die deel uitmaken van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Wij vragen ons af of die problematiek bij u bekend is, aangezien deze in het collegevoorstel niet wordt aangehaald.

Andere vragen:

• Is er creatief gekeken naar andere mogelijkheden om mogelijke problemen op of rond de Roermondseweg op te lossen of te voorkomen?

• Wat geeft u de garantie dat op of door het nieuwe traject niet (op termijn) dezelfde problemen gaan ontstaan, of dat deze zich elders gaan voordoen? Mede daar de Provincie stelt dat ‘een nieuw traject verkeerskundig niet noodzakelijk is’.

• In het gemeentelijk vervoersplan (GVVP) is voorzichtig een traject geopperd en ingetekend, deze zou echter al weer van de baan zijn vanwege te hoge kosten. De Provincie heeft in haar rapport een ander traject voorgesteld. Burgers hebben wéér een ander traject op papier meegekregen. Hoe loopt precies op de kaart het door u gewenste traject, en welke gronden zijn hiermee gemoeid?

• Bent u bekend met en heeft u respect voor de waarde van de flora en fauna in en om de Moeselpeel en Kootspeel?

• Hoe kunt u dit besluit nemen zonder dat bekend is wat de omvang van de kosten voor een onderzoek zijn?

Tot slot vinden wij het opmerkelijk dat u een dergelijk verstrekkend besluit neemt zonder vooraf de bewoners en andere betrokkenen zoals natuurbeschermers afdoende te informeren. Wij nemen aan dat u deze fout spoedig hersteld.

SP afdeling Weert

Actiewebsite 'Geen weg langs de Moeselpeel'

U bent hier