h

Protest tegen vergunning werkzaamheden spoor Budel-Weert

25 september 2006

Protest tegen vergunning werkzaamheden spoor Budel-Weert

De SP sluit zich aan bij het bezwaar van de Milieufederatie Limburg tegen het voorgenomen besluit om ontheffing te verlenen voor werkzaamheden aan het baanvak Budel-Weert. Een vergunning verlenen staat gelijk aan het reactiveren van dit deel van het historische tracé van de IJzeren Rijn.

Milieufederatie Limburg geeft in een brief aan B&W haar visie op het ontwerpbesluit tot ontheffing van de APV aan ProRail voor
'onderhoudswerkzaamheden' aan het baanvak van de spoorlijn Budel-Weert. Zij schrijft de brief mede namens Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer Regio Zuid, Milieudefensie Weert en de 12.000 burgers die de Stichting Milieufederatie gemachtigd hebben om namens hen op te treden inzake het in gebruik nemen van het historisch tracé van de IJzeren Rijn.

De brief is zeer helder. Hier uit blijkt dat in het ontwerpbesluit door de gemeente alleen is getoetst op de Algemene Plaatselijke Verordening, en niet op de belangen die spelen, zoals geluid, luchtkwaliteit en ecologische waarden. Ook is het verlenen van de vergunning in tegenspraak met de eerdere stelling dat de gemeente niet het bevoegd gezag is. Immers, hergebruik van
dit baanvak staat gelijk aan tijdelijk rijden over het historische tracé van de IJzeren Rijn. De Minister heeft enkele weken geleden besloten om tijdelijk gebruik en zelfs beperkt tijdelijk gebruik niet toe te staan.

De SP sluit zich met een brief aan de gemeente aan bij het verzoek van de Milieufederatie om vanwege genoemde redenen de ontheffing APV niet te verlenen.

Standpunt Milieufereatie over heractivering van de IJzeren Rijn

U bent hier