h

CDA, VVD en PvdA liggen níet wakker van gevaarlijke ammoniaktransporten

21 september 2006

CDA, VVD en PvdA liggen níet wakker van gevaarlijke ammoniaktransporten

Rood sein voor de ammoniaktrein!Een verzoek aan het College van B&W van Weert om samen met andere gemeenten het initiatief te nemen richting Den Haag teneinde de ammoniaktreinen door Weert te stoppen, werd woensdag in de raad slechts door een minderheid van Weert Lokaal, D66 en indiener SP gesteund.

‘Een ammoniaktrein die ontploft zaait dood en verderf in een straal van 800 meter’, zegt directeur Stadsontwikkeling Huub Keijzers van de gemeente Weert, deze week in weekblad Land van Weert. Berekeningen van het ministerie van VROM (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, deel 4, Schade door acute inhalatoire intoxicatie) geven aan dat in een dergelijk geval binnen een straal van 1400 meter in bewoond gebied er tientallen doden en honderden gewonden zullen vallen. Enkele malen per week rijden er wagons met elk 51.000 kg vloeibare ammoniak onder hoge druk over het spoor door de binnenstad van Weert.

Reële mogelijkheid

Het stopzetten van deze transporten is volgens de Weerter socialisten een reële mogelijkheid door de productie in Geleen te verminderen of de kunstmestfabriek van IJmuiden naar Geleen over te plaatsen. Tot een dergelijke oplossing - het bij elkaar plaatsen van productie en gebruik van gevaarlijke stoffen - is eerder al besloten om het transport van chloor via het spoor te beëindigen (‘Stop de Chloortrein’). In dit geval heeft de landelijke overheid enkele tientallen miljoenen euro’s subsidie verleend. Reden voor de SP om de gemeente Weert te vragen om samen met andere gemeenten langs het spoor, een brief te laten opstellen voor het volgende kabinet om zo ook te handelen zodat de ammoniaktransporten stoppen.

Wakker liggen?

De gemeente heeft net deze week het initiatief genomen tot een grote campagne tegen de IJzeren Rijn, onder andere vanwege de te verwachten grote extra risico’s die heringebruikname van deze spoorlijn met zich meebrengt. Die campagne heet ‘wakker van de ijzeren rijn’.
Fractievoorzitter Paul Lempens van de SP: “De coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD frustreren met hun tegenstemmen de gemeentelijke campagne, omdat ze blijkbaar zelf níet “wakker liggen” van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn. Ze laten hiermee zien een belangrijke taak - het beschermen van de bevolking - niet serieus te nemen.”

De tekst van de motie:


Motie “Stop ammoniaktreinen”

De gemeenteraad van Weert in vergadering bijeen op 20 september 2006

Overwegende dat:
• Er enkele malen per week ketelwagons met elk 51 ton (51000 kg) vloeibare ammoniak onder een druk van ca 8.5 atmosfeer over het spoor door de binnenstad van Weert worden vervoerd (jaarlijks 50.000 tot 100.000 ton),
• Een ongeluk of een aanslag waarbij in de wand van een of meerdere wagons een gat wordt geslagen, niet mag worden uitgesloten,
• In een dergelijk geval vloeibare ammoniak onder druk uit de wagon(s) zal stromen,
• Berekeningen van het ministerie van VROM (Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, deel 4, Schade door acute inhalatoire intoxicatie) aangeven dat in een dergelijk geval binnen een straal van 1400 meter in bewoond gebied er tientallen doden en honderden gewonden zullen vallen,
• Het stopzetten van deze transporten een reële mogelijkheid is door, hetzij de productie in Geleen te verminderen hetzij de kunstmestfabriek van IJmuiden naar Geleen over te plaatsen,
• Een dergelijke oplossing (het bij elkaar plaatsten van productie en gebruik van gevaarlijke stoffen) eerder is gedaan om het transport van chloor via het spoor te beëindigen,
• De landelijke overheid in dit geval enkele tientallen miljoenen euro’s subsidie heeft verleend,

Draagt het College van B&W op om:

contact op te nemen met alle Colleges van gemeenten langs de spoorlijn Geleen – IJmuiden teneinde gezamenlijk er bij de na 22 november te benoemen informateur op aan te dringen dat, analoog aan de oplossing die voor de beëindiging van de chloortransporten is gevonden, er ook een soortgelijke oplossing komt voor de ammoniaktransporten zodat deze gevaarlijke transporten binnen de komende kabinetsperiode tot het verleden zullen behoren.

Socialistische Partij

U bent hier