h

Weert 2010, een stad zonder ziekenhuis?"

15 augustus 2006

Weert 2010, een stad zonder ziekenhuis?"

De SP in Weert heeft het College van B&W dringend verzocht om actie te ondernemen teneinde een fusie tussen de ziekenhuizen van Weert en Roermond te voorkomen. Volgens de partij leidt een fusie op termijn tot de sluiting van het ziekenhuis in Weert. Eerder vroeg de SP-Tweede Kamerfractie Minister Hoogervorst al om meer informatie en garanties voor het behoud van de huidige zorg in Weert en omgeving.

"De praktijk wijst uit dat een fusie van twee ziekenhuizen onherroepelijk leidt tot de sluiting van ziekenhuizen." schrijft de SP in haar spoedbrief. Ook verwijst zij naar uitspraken in een memo aan het personeel waarin de directie laat weten dat één locatie het meest efficiënt is en dat er sprake moet zijn van "een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie". De SP "Wij vinden echter de zorg voor mensen geen centenkwestie. De patiënt hoort voorop te staan.Langere lijnen in de samenwerking met andere zorgverleners leiden bovendien tot meer bureaucratie en minder kwaliteit. Met een fusie wordt voorbijgegaan aan de belangen van de inwoners van Weert en Roermond die een ziekenhuis in hun eigen plaats willen behouden."

De SP roept het College op tot handelen, aangezien de verkiezingsprogramma's van een ruime meerderheid in de raad (CDA, PvdA, SP en Weert Lokaal ) duidelijk het behoud van het ziekenhuis bepleiten. Ze bepleit spoed omdat de fusie al eind deze maand zal worden bekrachtigd. Mochten burgemeester en wethouders niet binnen één week tot actie overgaan richting ziekenhuis en
verantwoordelijke instanties, dan zal de SP een extra raadsvergadering bijeen roepen, zo kondigen de socialisten aan.

De brief aan het college:

Weert 2010, een stad zonder ziekenhuis?

Aan het College van B&W en de gemeenteraad van Weert
Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO, schriftelijke beantwoording

SPOEDEISEND

Weert, 15 augustus 2006

Geacht College,

Het bestuur van het St. Jans Gasthuis en het Laurentius ziekenhuis in Roermond hebben op 18 juli jl. bekend gemaakt te onderhandelen over een fusie. Eind augustus zal een intentieovereenkomst worden getekend, op 1 januari aanstaande zal de bestuurlijke fusie reeds een feit zijn, zo is het voornemen.

Naar buiten toe verklaart het ziekenhuis dat beide locaties in Weert én Roermond blijven gehandhaafd. In een intern memo aan het personeel (zie bijlage) laat men echter weten dat één locatie het meest efficiënt is en dat er sprake moet zijn van “een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie”. Ook de praktijk wijst uit dat een fusie van twee ziekenhuizen onherroepelijk leidt tot de sluiting van ziekenhuizen. Bij de fusie van de ziekenhuizen in Oss en Veghel bijvoorbeeld werd in het fusiedocument afgesproken dat beide ziekenhuizen open zouden blijven en basiszorg zouden blijven bieden. Een half jaar na de fusie presenteerde het bestuur zijn plannen tot nieuwbouw halverwege, langs de snelweg in Uden. De basisziekenhuizen in Oss (80.000 inwoners) en Veghel (37.000) worden gesloten.

In Weert gaat door de fusie waarschijnlijk hetzelfde gebeuren. Eén nieuw ziekenhuis halverwege Weert en Roermond, want op één plaats concentreren is ‘efficiënter’ en goedkoper en het meest prettig voor de specialisten die het liefst op een plaats werken. Wij vinden echter de zorg voor mensen geen centenkwestie. De patiënt hoort voorop te staan.Langere lijnen in de samenwerking met andere zorgverleners leiden bovendien tot meer bureaucratie en minder kwaliteit. Met een fusie wordt voorbijgegaan aan de belangen van de inwoners van Weert en Roermond die een ziekenhuis in hun eigen plaats willen behouden.

De SP is vóór het behoud van het ziekenhuis in Weert en Roermond, met minstens het behoud van de huidige functies als basisziekenhuis. Wij willen daarom géén fusie maar wel samenwerking - ten voordele van de patiënt, want het ziekenhuis moet beter gaan presteren. Voor de inwoners van Weert en omgeving moet de huidige ziekenhuiszorg behouden blijven. Het St. Jans Gasthuis moet dus niet fuseren met Roermond.

De standpunten van een grote meerderheid van de partijen in de gemeenteraad zijn duidelijk;

CDA: Het CDA wil op het gebied van Zorg (…) zich inzetten om het niveau van de ziekenhuisvoorziening te handhaven.

SP: De functies van het ziekenhuis moeten niet worden beperkt, maar moeten worden uitgebreid. Het is onacceptabel dat Weertenaren moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen in de regio omdat zij ontevreden zijn over de prestaties van het St. Jans Gasthuis.

PvdA: Het St. Jans Gasthuis is een basisvoorziening voor de gezondheidszorg in onze regio. Er wordt daarom niet getornd aan de bestaande functies in het ziekenhuis. … Zorg is een belangrijke werkgelegenheidsverschaffer via de thuiszorg, de verzorgingstehuizen en het ziekenhuis. De gemeente ziet erop toe dat de centrumfunctie die ze via het zorgaanbod heeft, in de toekomst behouden blijft.

WL (speerpunten ingebracht bij overleg met informateurs): Huidige voorzieningenniveau moet gehandhaafd/op peil blijven, zoals ziekenhuis.

Het D66 en VVD-programma hebben geen standpunt vermeld.

Gezien deze standpunten, gezien de gerede verwachting dat in Weert door de fusie op termijn sluiting van het ziekenhuis dreigt én gezien het spoedeisende karakter en de snelle besluitvorming die loopt, verzoeken wij u om ruim vóór het einde van deze maand actie te ondernemen richting alle gremia in en buiten het St. Jans Gasthuis, zoals het Bestuur, de Raad van Toezicht, de Medische Staf, het Ministerie, de Provincie, de Zorgverzekeraar en de Inspectie, teneinde een fusie te voorkomen.

Indien wij niet op korte termijn (binnen één week) een positief antwoord uwerzijds ontvangen dienen wij een verzoek in om een extra raadsvergadering waarin de raad een uitspraak kan doen.

Namens de SP afdeling Weert,

PPE Lempens
HJH Beuvens

Actie-site Ziekenhuis

Het antwoord van het college van B&W aan de SP

U bent hier