h

Fusie tussen Weert en Nederweert:alleen als Nederweert het ook wil

18 juli 2006

Fusie tussen Weert en Nederweert:alleen als Nederweert het ook wil

Herhaaldelijk wordt er in de gemeenteraad van Weert gesproken over een fusie tussen Weert en Nederweert. Uit Nederweert komen dan daarop steevast reacties die luiden dat de mensen in Nederweert zo’n fusie helemaal niet zien zitten. Bij de laatste gemeenteraadsvergadering is weer door een meerderheid van PvdA, VVD, Weert Lokaal en D’66 weer een motie aangenomen die voor zo’n fusie pleitte.
In een reactie daarop hebben de fracties van het CDA en de SP gezamenlijk onderstaande brief naar de gemeenteraad en het college van Nederweert gestuurd om ook ons standpunt duidelijk aan onze buren te laten horen.

Aan de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Nederweert

Betreft: motie gemeenteraad Weert van 22 juni 2006 over herindeling
Midden-Limburgse gemeenten Weert en Nederweert.

Geachte raad, geacht College,

In haar vergadering van 22 juni 2006 heeft de raad van de gemeente Weert een motie aangenomen waarin werd gepleit voor een fusie tussen onze beide gemeenten.
Deze motie is ingediend door de fracties van de VVD, Weert Lokaal en de PvdA en werd mede ondersteund door de fractie van D66, een meerderheid in de raad.

Wij hechten er aan te vermelden dat de fracties van het CDA en de SP het volledig oneens zijn met hetgeen in deze motie wordt gesteld.

Wij zijn niet tegen een fusie van onze beide gemeenten maar pas indien daar ook bij het gemeentebestuur en de inwoners van Nederweert draagvlak voor is; vanzelfsprekend geldt dit ook voor de inwoners van de gemeente Weert.

De motie vinden wij ongepast, mede gezien het feit dat uw raad 2 dagen hieraan voorafgaand haar mening heeft gevormd over de voordracht van de nieuwe burgemeester.

Het samenwerkingstraject met uw gemeente ontwikkelt zich positief en mag, wat de fracties van CDA en SP betreft, geïntensiveerd worden.
Vanzelfsprekend mag dit proces leiden tot een fusie met Nederweert, maar alleen als ook Nederweert daar voorstander van is en de goede samenwerking tot dit wederzijdse inzicht leidt.

Wij hopen dat door het aannemen van deze motie de samenwerking tussen onze beide gemeenten niet onder druk gezet wordt.
In het licht van de opgaven waarvoor onze regio staat zouden wij dat ten zeerste betreuren.

Een kopie van deze brief is ook verstuurd naar gemeenteraad en College van Weert, de Tweede Kamer der Staten Generaal, de minister van Binnenlandse Zaken, Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Namens de fractie van het CDA de fractie van de SP

A.J. Egging P.P.E. Lempens
fractievoorzitter fractievoorzitter

U bent hier