h

SP stelt vragen over luchtkwaliteit in Weert

26 april 2006

SP stelt vragen over luchtkwaliteit in Weert

Fijnstof in NederlandOnlangs is door het ministerie van VROM een kaart gepubliceerd waarop de concentraties zogenaamd fijn stof in de atmosfeer in Nederland uitgebeeld worden. Uit deze kaart is op te maken dat in Limburg alleen Weert en Venlo de Europese normen op concentraties van fijn stof worden overschreden. Reden voor de SP om te vragen wat de gemeente hier aan gaat doen.

De kaart van het ministerie van VROM.

De brief vand de SP aan het college van B&W en de gemeenteraad:Aan het College van B&W van de gemeente Weert
Kopie aan de raad

Schriftelijke vragen ex art 37 Reglement van Orde, schriftelijke beantwoording

Fijnstof / Luchtkwaliteit

Weert, 25 april 2006

Geacht College, geachte raad

Onlangs is door het ministerie van VROM een kaart gepubliceerd waarop de concentraties zogenaamd fijn stof in de atmosfeer in Nederland uitgebeeld worden. Uit deze kaart is op te maken dat in Limburg alleen Weert en Venlo de Europese normen op concentraties van fijn stof worden overschreden.

'Fijn stof blijft in de lucht zweven en bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling. Het is niet bekend welke stofdeeltjes schadelijk zijn voor de gezondheid, maar dat fijn stof erg schadelijk is, is wel bekend. Daarnaast is er recent aandacht gekomen voor deze vorm van luchtvervuiling in de discussie over mondiale zonsverduistering, omdat deze zelfs gevolgen zou kunnen hebben voor het klimaat.'

zo meldt de internet-encyclopedie Wikipedia. De encyclopedie vervolgt: '

Langdurige blootstelling aan fijn stof kan leiden tot problemen met de gezondheid en mogelijk zelfs voortijdig overlijden. Ziekten die kunnen ontstaan of verergeren door fijn stof zijn hart- en longziekten, bronchitis en astma.

De kleine zwevende deeltjes komen bij inademing diep in de longen terecht. Grotere deeltjes worden door de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies. Naar schatting stierven in Nederland in 2004 1700 tot 3000 mensen vroegtijdig door de acute effecten van het inademen van fijn stof.

De langetermijneffecten omvatten nog een groter aantal mensen, men denkt dat 10.000 tot 15.000 personen vroegtijdig (enkele maanden tot maximaal enkele jaren te vroeg) overlijden. In Nederland overlijden jaarlijks 145.000 mensen (alle doodsoorzaken bij elkaar opgeteld). Een sterfte van 15.000 mensen door fijn stof betekent dat meer dan 10% van alle sterfgevallen in Nederland door fijn stof wordt veroorzaakt. Men ziet door fijn stof tevens een toename van luchtwegklachten, hoesten, benauwdheid, verminderde longfunctie en meer ziekenhuisopnames.'

Een uitspraak van de Raad van State in september 2004 deed veel stof opwaaien. De bestuursrechter verbood de aanleg van spitsstroken langs de snelweg en de aanleg van een bedrijventerrein omdat hiermee de luchtnormen voor wat betreft de concentraties fijnstof zouden worden overschreden.

In april 2005 liet de Raad van State weten, op verzoek van staatssecretaris van Geel (milieu), Geen mogelijkheden te zien voor een soepele interpretatie van deze Europese regels.

Dat de vervuiling in Weert geïsoleerd is, geeft aan dat deze vervuiling niet van elders afkomstig is. De bron daarvan vervuiling bevindt zich specifiek in Weert zelf, de vervuiler(s) bevind(en) zich hier en daar ligt dan ook een taak voor de gemeente.

'Uit elk onderzoek blijkt dat een van de grootste zorgen van de burgers is dat er in de toekomst nog schone lucht is. Weert heeft echter – in tegenstelling tot andere gemeenten - niet eens een kaart van waar de lucht slecht is en waar die beter is.' zo stelde de SP al in haar bijdrage aan de algemene beschouwingen van november vorig jaar.

Na aandringen van de SP werd er door de wethouder vorig jaar beloofd om werk te maken van een zogenaamd luchtkwaliteitonderzoek door de gemeente. Dit onderzoek zou volgens de beleidsadviseur afdeling omgevingsbeleid van de gemeente reeds begin vorige maand afgerond zijn. Van het onderzoek en het daaruit voortvloeiende luchtkwaliteitplan is tot op heden niets meer vernomen.

Naar aanleiding daarvan zouden wij van u het antwoord op de volgende vragen willen ontvangen:

• Is het u bekend dat de concentratie van fijnstof in Weert hoger is dan wat in de Europese normen wordt toegestaan?
• Heeft u zich gerealiseerd dat door deze vervuiling er in Weert mensen vroegtijdig (enkele maanden tot enkele jaren) komen te overlijden?
• Is het u bekend waar de bron van deze in Weert geïsoleerde vervuiling zich bevindt?
• Zo ja, wat bent u van plan daartegen te ondernemen?
• Zo nee, wat zijn u plannen om deze bron(nen) op te sporen en welke maatregelen gaat u dan nemen?
• Is er door de gemeente al een begin gemaakt met het opstellen van een luchtkwaliteitplan?
• Zo ja, wanner kunnen wij dat luchtkwaliteitplan van u ontvangen?
• Zo nee, gaat u dan een luchtkwaliteitplan opstellen en wanneer staat ons dat ter beschikking?
• Bent u het met ons eens dat opsporen en elimineren van deze bron(nen) van fijnstof een hoge prioriteit moet hebben bij het gemeentebestuur ondanks het feit dat hierover in het coalitieakkoord met geen wordt over wordt gerept?

Namens de SP afdeling Weert,

Herman Beuvens
Jeroen Goubet

Het artikel op de internet-encyclopedie wikipedia

U bent hier