h

Oppositie en SP maken gehakt van College-brief over gemeentelijke herindeling

30 januari 2006

Oppositie en SP maken gehakt van College-brief over gemeentelijke herindeling

Weert, Nederweert en HunselCDA, PvdA en SP in de Weerter raad (de grootst mogelijke minderheid; 13 v/d 29 zetels; 45%) geven in een brief aan de Tweede Kamer hun visie op de gemeentelijke herindeling in Westelijk Midden-Limburg. Dit in reactie op de brief van het College van Burgemeester en Wethouders van Weert die te elfder uren opnieuw een slecht beargumenteerd alternatief naar voren brengen, om Weert met Hunsel en Nederweert uit te breiden. Eerder werd dit voorstel al door Provinciale Staten naar de prullenbak verwezen.

Voorzitter en leden vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Weert, 28 januari 2006

Betreft: gemeentelijke herindeling Midden-Limburg

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Bij schrijven van 6 januari ’06 geeft het college van B&W van Weert een reactie op de door de regering naar de Tweede Kamer gezonden herindelingvoorstellen Midden-Limburg. Gepleit wordt voor een samenvoeging van Weert, Nederweert en Hunsel.
Bij deze willen de raadsfracties van Partij van de Arbeid Weert, SP-Weert en CDA Weert kort haar zienswijze ook naar voren brengen.

- Op de eerste plaats moet gesteld worden dat de opvattingen van B&W door een zeer geringe meerderheid van de gemeenteraad gedeeld worden. CDA, PvdA en SP delen dit standpunt pertinent niet.

- Met name de stellingname dat Hunsel bij Weert gevoegd zou moeten worden, is slecht onderbouwd. Het komt er op neer dat gevreesd wordt voor aantasting van het voorzieningenniveau van Weert. Er gemakshalve van uitgaand dat de nieuw te vormen gemeente Leudal met 36.800 inwoners en verspreid over maar liefst 16 kernen behoefte zou hebben om stedelijke voorzieningen te gaan ontwikkelen. Waarom zouden ze, vraag je je af. Een krachtige landelijke gemeente is juist noodzakelijk om de herinrichting van het landelijk gebied slagvaardig ter hand te nemen. De taakstelling, vervat in de reconstructieplannen, is daarvoor het kader. Een geweldige uitdaging, maar ook een hele klus.
Verder is het zo dat de sociaal-economische structuur van een gebied in grote mate de plaats van voorzieningen bepaalt, en niet de grens van de gemeenten. De sociaal-economische structuur van de regio verandert bij een herindeling niet.

- Weert blijft ook na herindeling de centrumgemeente van westelijk Midden-Limburg. Die positie wordt door Hunsel nadrukkelijk onderkend. Ook na herindeling is de bereidheid ten volle aanwezig om enthousiast samen te werken binnen het Land van Weert en Cranendonck.

- Daar waar het gaat om stedelijke uitbreiding van Weert wat betreft woningbouw en bedrijventerreinen is er volop ruimte beschikbaar binnen de huidige gemeentelijke grenzen van Weert. De toekomstige woongebieden en bedrijventerreinen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Kortom Weert kan tot in lengte van jaren vooruit.

- Hunsel kan geen bijdrage leveren aan de versterking van de centrumfunctie van Weert. Een plattelandsgemeente met 6.200 inwoners en een groot buitengebied hoort bij een landelijk georiënteerde gemeente en ondersteunt wat betreft ruimtelijke mogelijkheden en vergroting van het inwonertal de stedelijke functies van Weert niet. Ook na herindeling zullen de bewoners uit de regio aangewezen zijn op centrumfuncties van Weert als werkgelegenheid en kiezen voor de stedelijke voorzieningen als voortgezet onderwijs, ziekenhuis en theater.

- Zoals het college van B&W van Weert zelf aangeeft te hechten aan behoud van de karakteristiek van de dorpen en vele vormen van volkscultuur, is dit ook een belangrijk argument dat er voor pleit twee plattelandsgemeentes in Midden-Limburg te creëren. Deze kunnen zich specifiek richten op deze opgave. De afstand bestuur – burger wordt dan niet onevenredig groot. Een centrumgemeente met hele andere taakstellingen staat daar letterlijk en figuurlijk verder van af.

- Kortom, de samenhang Weert – Hunsel ontbreekt ten ene male. Met gekunstelde stellingen probeert het college een argumentatie op te zetten.

- De verhouding Weert – Nederweert is echter wezenlijk anders dan de verhouding Weert – Hunsel. De argumenten zijn daarom ook anders.

- Er is een sterke verbondenheid tussen Weert en Nederweert. Beide gemeenten zijn met gebieden met stedelijke functies aan elkaar gegroeid. Volgens de Provincie vormen deze twee gebieden één stedelijk gebied. Op het terrein van arbeidsmarktbeleid, volkshuisvesting, bedrijventerreinen – economie, is er sprake van een directe onderlinge verwevenheid.

- De opgaven die beide gemeenten hebben en de opgave van Weert voor de regio kunnen echter worden ingevuld door samenwerking. Een fusie is daarvoor niet nodig. Zoals reeds vermeld kan Weert zelf binnen de eigen grenzen voldoende ruimte vinden voor woningbouw en bedrijventerreinen voor de voorzienbare toekomst. De bestaande samenwerking tussen Weert en Nederweert, die aansluit op de genoemde verwevenheid, voegt daar nog extra mogelijkheden aan toe.

- De bestaande samenwerking tussen Weert en Nederweert kan in de toekomst geïntensiveerd worden. Een intensievere samenwerking kan op de langere termijn leiden tot een fusie indien de behoefte daaraan zich voordoet. Zo’n ontwikkeling kan en mag echter geen reden zijn voor een geforceerde fusie op dit moment.

Wij gaan er van uit dat u bovenstaande zienswijze laat meewegen in uw oordeel over de voorgestelde herindeling.

Leon Heuvelmans
fractievoorzitter PvdA Weert
PvdA woordvoerder gemeentelijke herindeling Provinciale Staten Limburg

Harrry Coolen
fractievoorzitter CDA Weert

Paul Lempens
Raadslid SP-Weert

kopie:
college van Burgemeester en Wethouders Weert, gemeenteraad Weert
college van Burgemeester en Wethouders Hunsel, gemeenteraad Hunsel
college van Burgemeester en Wethouders Nederweert, gemeenteraad Nederweert
college van Gedeputeerde Staten van Limburg

Aanvulling SP: De SP is VOOR samenwerking op basis van vrijwilligheid, maar tegen gedwongen herindeling.
Een fusie tussen gemeenten kan wat ons betreft alleen het resultaat zijn van een proces van onderop, vanuit de betrokkenen zelf. Zoals destijds met Stramproy. Dat bedoelen wij met 'indien de behoefte daaraan zich voordoet'.
Aan het eind van het proces dient het eventuele fusievoorstel middels een bindend referendum aan de mensen te worden voorgelegd.

U bent hier