h

Kostbare bomen vogelvrij verklaard?

20 februari 2004

Kostbare bomen vogelvrij verklaard?

Drie jaar geleden is er met de groene verenigingen een lijst opgesteld van waardevolle bomen.
Na lange tijd niks meer vernomen te hebben is er nu een bomenplan opgesteld dat bij lange na niet volledig blijkt te zijn.
Zijn een aantal kostbare bomen vogelvrij verklaard?
PvdA en SP maken zich daar zorgen over en willen duidelijkheid.

De SP en PvdA in een brief aan de raad:

Weert, 19 februari ’04
Aan de voorzitter van de gemeenteraad dhr. drs. C.J.J.S. Majoor
Postbus 950
6000 AZ Weert

betreft: Bomenregister
vragen ex art. 37 RvO met verzoek om schriftelijke beantwoording

Geachte voorzitter,

Binnen onze fractie is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het opstellen van een bomenregister. Voorop dient gesteld te worden dat wij groot voorstander zijn monumentale bomen te beschermen. Bij ons leefde de veronderstelling dat de afgelopen jaren intensief met de groene verenigingen werd samengewerkt om alle waardevolle bomen in kaart te brengen.
Nu krijgen wij te horen dat er een conceptlijst is samengesteld waarvan de gemeentelijke woordvoerder moet toegeven dat deze incompleet is.

Dat leidt bij ons tot de volgende vragen:

 • Wanneer en met welke organisaties en op welke manier is er gewerkt aan de totstandkoming van een bomenregister.
 • Welke criteria worden er toegepast bij de bepaling of een boom als waardevol moet worden gekwalificeerd.
 • Hoe is het mogelijk dat er blijkbaar nog zoveel tekortkomingen zitten in de opgestelde lijst.
 • Heeft er daadwerkelijk bij voortduring terugkoppeling plaatsgevonden met de groene verenigingen. Kunt u dit chronologisch beschrijven.
 • Wat is er de oorzaak van dat vanaf 2001 tot nu 2004 er maar weinig voortgang is geboekt bij het opstellen van het bomenregister. Welke belangrijke zaken gingen voor.
 • Is er voldoende mogelijkheid gegeven aan burgers en groeperingen om te reageren op deze incomplete lijst.
 • Is er in de voorliggende bomennota afgeweken van het door de groene verenigingen oorspronkelijk opgesteld register. Zo ja, welke bomen betreft het en wat is daarvoor de argumentatie
 • Hebben de groene verenigingen ingestemd met de nu voorliggende concept bomennota.
 • Zou het niet raadzaam zijn de bezwaartermijn te verlengen om meer gelegenheid te geven reacties in te dienen en daardoor uiteindelijk meer draagvlak te creëren..
 • Zijn er nog bezwaarmogelijkheden als het college- de raad komt er blijkbaar niet aan te pas- het bomenregister heeft vastgesteld.
 • Wordt aan burgers subsidie toegekend als ze kosten moeten maken om een waardevolle boom te onderhouden.
 • Vindt er periodiek controle plaats om ter plekke vast te stellen of de bomen “nog overeind staan”. Welke sancties zijn er aan verbonden als “ abusievelijk” zonder kapvergunning een monumentale boom het loodje legt.

Kortom, wilt u het allemaal eens uitvoerig uitleggen.

Groeten,

SP fractie, Paul Lempens

PvdA fractie, Alouis Heijmans

U bent hier