h

SP, WAP en PvdA stellen kritische vragen over de sloop van Pastoor Frantzenstraat en omgeving

30 juli 2003

SP, WAP en PvdA stellen kritische vragen over de sloop van Pastoor Frantzenstraat en omgeving

De drie partijen in de Weerter gemeenteraad willen weten wat Burgemeester en Wethouders vinden van de harde sloopplannen van BALANS. Ze willen onder andere weten wat het college besluit wanneer een meerderheid van de bewoners tegen de sloop van deze betaalbare kwalitatief goede woningen is.

De partijen in een brief aan het college:

Weert, 30 juli 2003

Geacht College,

In de commissievergadering van 19 juni presenteerde BALANS haar plannen voor Keent. Onder andere sloop van de huur- en koopwoningen op de Pastoor Frantzenstraat, Leo Driessenstraat en Kerkstraat. Gezien de grote weerstand in de buurt (zowel huurders als kopers), de leefbaarheid in de wijk (kwaliteit) en het feit dat het hier kwalitatief goede woningen in de goedkope sector betreft hebben wij hier grote moeite mee.

 1. Wat is de precieze gedachtegang van Balans achter de plannen op deze plaats? Zit er achter de plannen voor de Pastoor Frantzenstraat en omgeving meer dan alleen het willen realiseren van een ‘zuidelijke entree’ (dus alleen aandacht voor de buitenkant)? Aangezien uw College met Balans in een stuurgroep zit, bent u hiervan natuurlijk op de hoogte.

 2. Past dit plan in het verhaal ‘Keent kiest Kwaliteit’? Past de keuze van BALANS in de visie van uw College?

 3. Volgens een brief van november 2002 van BALANS zouden de bewoners van het begin af aan worden betrokken bij de plannen. Letterlijk:“De werkwijze van BALANS is om bij plannen aangaande de woningen, de bewoners hierbij in een vroeg stadium te betrekken.” Nu blijkt dat het alleen een kwestie is van ‘slikken of stikken’. Door huiskamergesprekken wordt de mensen gevraagd waar ze naar toe willen vertrekken. Dus voor BALANS betekent ‘betrekken bij de plannen’ blijkbaar slechts de vraag stellen ‘hoe snel wil je waar naartoe oprotten’. Wat vindt u hiervan?

 4. Bent u als college wel van plan met de bewoners te gaan praten als serieus gesprekspartner over het al dat niet slopen?

 5. Bent u als College dan wel de projectwethouder mevr. Stokbroeks al een kijkje gaan nemen in de buurt? Wanneer gaat u met de betrokken mensen praten?

 6. Wethouder Verheggen stelde op 19 juni hardop een aantal vragen: “Gaat de gemeente over tot het verstrekken van sloopvergunningen? Worden er ook particuliere woningen gesloopt zo ja, wordt hieraan medewerking verleend? Passen deze plannen binnen het stedenbouwkundig concept? De haalbaarheid van al deze elementen dient bekeken en betrokken te worden bij de procesvoortgang.” Op zich verbaast het ons dat wethouder Verheggen als portefeuillehouder volkshuisvesting niet verder komt dan het stellen van dergelijke vragen. Kunt u inmiddels op deze vragen een antwoord geven.

 7. Naar verluidt zou één woning aan de Kerkstraat volgens de laatste plannen toch kunnen worden behouden. Klopt dit en zo ja welke woning betreft het en wat is hiervoor de reden? Worden de andere koopwoningen nu ook gespaard?

 8. Graag willen wij weten hoe nu de verdere besluitvorming verloopt, compleet met termijnen.

 9. Welke procedure moet er in acht genomen worden als er sprake is van eventuele sloop van deze sociale huurwoningen die met gemeenschapsgeld zijn gebouwd? Wat is daarbij de positie van het College respectievelijk de raad?

 10. Bent u bereid te onderzoeken wat de kosten zijn van het opknappen van de door de mensen aangegeven gebreken aan de woning, in vergelijking met de kosten van nieuwbouw en alle daarmee samenhangende kosten?

 11. Welke houding neemt uw College aan als blijkt dat tweederde van de mensen tegen sloop is? (Als er dus geen draagvlak is.)

 12. Waar moeten de mensen heen als er tot sloop wordt overgegaan? Er is woningnood en goedkope huurwoningen zoals deze worden niet meer gebouwd, sinds er landelijk is gehakt in de bouwsubsidies. Hoeveel meer huur moeten de mensen gaan betalen? Worden ze gecompenseerd voor de investeringen die ze gedaan hebben in hun huis en tuin? Welk maatschappelijk belang wordt er gediend door een hechte buurtgemeenschap uit elkaar te plaatsen?

 13. Er schijnt al voor 19 juni een sociaal plan te zijn opgesteld voor de Pastoor Frantzenstraat dat is besproken in de stuurgroep Keent kiest Kwaliteit. Dat is wat voorbarig lijkt ons. Waarom is het plan niet bekend gemaakt; niet bij de bewoners, niet bij de raad?

 14. Niettemin zijn wij zeer geïnteresseerd in de details van dit plan. Met name welke keiharde garanties krijgen de bewoners dat ze daadwerkelijk kunnen terugkeren in de eigen buurt zoals beloofd en een huur gaan betalen die ze kunnen opbrengen. Worden de zaken niet erg rooskleurig voorgesteld? Temeer omdat er landelijk bezuinigingen op de huursubsidie aan staan te komen. Wat is de inzet van het College van B&W in deze?

 15. Vanaf januari 2004 zou BALANS naar eigen zeggen woningen die leegkomen niet meer opvullen, hoogstens met ‘drugsverslaafden’ aldus directeur S. Janssen. Dat lijkt er op de buurt te laten verloederen om zo de mensen weg te pesten. Wat vindt u hiervan? Gaat u hiertegen wat doen?
 16. Om een uitgebreide discussie in de raad te voorkomen, is het zinvol na beantwoording deze aangelegenheid verder in de eerstvolgende commissievergadering te bespreken.

  Met vriendelijke groet,

  Paul Lempens, Socialistische Partij

  John van den Boogaard, Weerter Aktie Partij

  Alouis Heijmans, Partij van de Arbeid

U bent hier