h

Betoog SP over 'plan-Gordijn' in extra raadsvergadering

14 november 2002

Betoog SP over 'plan-Gordijn' in extra raadsvergadering

'De SP vindt dat je niet alleen naar de mogelijke voordelen moet kijken van het plan-Gordijn, maar ook naar waar het ten koste van gaat. Keer op keer is er van gemeentewege geen aandacht geweest voor wat er weg moet en is eenzijdig gefocust op mogelijke voordelen zoals die door de initiatiefnemers zijn voorgesteld.'

Een betoog van SP raadslid Paul Lempens tijdens de extra raadsvergadering:

Mijnheer de voorzitter,

De SP vindt dat je niet alleen naar de mogelijke voordelen moet kijken van het plan-Gordijn, maar ook naar waar het ten koste van gaat. Keer op keer is er van gemeentewege geen aandacht geweest voor wat er weg moet en is eenzijdig gefocust op mogelijke voordelen zoals die door de initiatiefnemers zijn voorgesteld. Een van de twee doelen van de SP-actie samen met betrokkenen en omwonenden was dan ook het belang van het behoud van de waarden en activiteiten in het gebied Sint Theunis te benadrukken en deze te verdedigen. Het andere doel was duidelijkheid krijgen over de plannen en de positie van de gemeente. Van B&W hebben we die duidelijkheid op 25 september gekregen, de volksvertegenwoordiging horen wc in deze vergadering.
In mijn betoog wil ik ingaan op de conclusies van onze fractie als het gaat om het plan Sint Theunis. Dat doe ik in vier delen:

 1. Onze randvoorwaarden
 2. Vermenging van commercie met sport en onderwijs
 3. Strijdigheid met vastgesteld beleid
 4. De grootschaligheid en risico's

1. Randvoorwaarden

Volkstuinen.

De SP is vanaf het begin duidelijk geweest: handen af van Lamershof. Een uniek stuk natuur waar veel verschillende mensen een prachtige hobby kunnen uitoefenen. Nogmaals wil ik hier wijzen op landelijke ervaringen die leren dat 40 tot 60 procent van de huurders niet meeverhuizen naar een andere locatie. Dat betekent het einde van Lamershof, louter vanwege een commercieel belang en dat wil de SP niet op haar geweten hebben. Verplaatsing is overigens een foute benaming. Wat je in 25 jaar hebt opgebouwd bouw je niet 1, 2, 3 weer op. In Nederweert is enige jaren geleden ook een volkstuinencomplex weggejaagd, met de belofte van de gemeente dat er iets voor in de plaats zou komen. Dat is tot op heden niet waargemaakt. Nu zit een groep Nederweertenaren op Lamershof en nu zouden ze weer voor commerciële belangen moeten wijken.
Over het behoud van Lamershof gaat onze eerste motie, mede ondertekend door PvdA en CDA. Zij luidt als volgt:

“De raad van Weert,
in vergadering bijeen op 14 november 2002,
overwegende dat:
 • het gebied Sint Theunis een belangrijke groene functie vervult in het stedelijk gebied van Weert;
 • het volkstuinencomplex Tuinpark Lamershof hiervan een wezenlijk onderdeel uitmaakt;
 • het tuinpark bovendien een niet te vervangen recreatieve functie vervult;

spreekt uit dat het volledige terrein van Tuinpark Lamershof op de huidige locatie behouden moet blijven;
en gaat over tot de orde van de dag.”

Boshoek.

In de eindplannen van Jongen moet 'de Boshoek' het speelbos afgeven, dat ongeveer een derde van het terrein beslaat. Het betreft een bos waar ook enkele monumentale bomen staan, waaronder een niet vaak voorkomende haagbeuk. Bovendien zijn zeldzame vogels als de weinig voorkomende boomklever en de groene specht gesignaleerd. Het bos functioneert als een buffer tussen het scoutingterrein en de omwonenden. De blokhutten in het bos zouden moeten worden afgebroken en elders herbouwd. En waarom? Omdat er villa's moeten komen om het plan financieel haalbaar te maken. Dat nooit! Inkrimping van het bestaande terrein is voor de SP hoe dan ook onaanvaardbaar, omdat zij het belang voor de Weerter jeugd en het behoud van groen voorop stelt.
Hierover gaat onze tweede motie, mede ondertekend door PvdA, CDA en D66:


“De raad van Weert,
in vergadering bijeen op 14 november 2002,
overwegende dat:
 • het gebied Sint Theunis een belangrijke groene functie vervult in het stedelijk gebied van Weert;
 • scoutcentrum 'de Boshoek' hiervan een wezenlijk onderdeel uitmaakt;
 • scoutcentrum 'de Boshoek' een belangrijke sociale functie heeft voor - in het bijzonder - de jeugd van Weert-Zuid;

spreekt uit dat het volledige terrein van scoutcentrum 'de Boshoek' op de huidige locatie behouden moet blijven;
en gaat over tot de orde van de dag.”

Tennisclub.

Tennisclub Van Horne heeft al een eigen accommodatie met eigen velden. Zij gaat er dus niet op vooruit. Integendeel, hoe kan zij haar eigen identiteit en beleid behouden als ze wordt opgeslokt in een mega-sportcomplex?
Hierover gaat onze derde motie:


“De raad van Weert,
in vergadering bijeen op 14 november 2002;
overwegende dat:

 • TC van Horne een bloeiende tennisclub is;
 • deze tennisclub geen enkele behoefte heeft om haar identiteit op te geven door op te gaan in een groot sportcentrum;
 • spreekt uit dat Tennisclub van Horne haar eigen sportaccommodaties in eigen beheer moet kunnen behouden;

en gaat over tot de orde van de dag.”

Bisschoppelijk College.

In het plan Gordijn verliest het BC zijn zelfstandigheid waar het gaat om de gebruikmaking van de gemeenschappelijke faciliteiten. Dit gaat mogelijk het 1e jaar goed maar daarna zal het gauw slechter worden. Het BC moet eigen baas blijven, het liefst op de huidige, unieke locatie, onafhankelijk van commercie, dus zelf de touwtjes in handen. Geen uitverkoop van onderwijs. Door opname in een multifunctioneel van-alles-en-nog-wat-centrum gaat het BC er op achteruit wat dat betreft. Bovendien zorgt het plan-Gordijn voor een bouwput van minstens acht jaar. Het Bisschoppelijk College kan niet zo lang wachten. Stel dat er geen plan-Gordijn zou zijn, kan iemand mij dan eens uitleggen waarom het Bisschoppelijk College dan van de huidige locatie weg zou moeten? Zeker gezien de prachtige ligging van de school is verplaatsing vanwege enkel een commercieel belang uit den boze voor de SP. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen om te komen tot renovatie van het Bisschoppelijk College. Daar komt bij dat het College dit zelf ook meerdere malen heeft aangegeven: als eerste keus renovatie op de huidige locatie. Kort gezegd: de SP vindt dat alle leerlingen van het Bisschoppelijk College moeten blijven zitten. Op de huidige locatie dus.

Ook hierover dienen wij een motie in.

“De raad van Weert,
in vergadering bijeen op 14 november 2002;
overwegende dat:
 • in het plan Gordijn het Bisschoppelijk College zijn zelfstandigheid verliest waar het gaat om de gebruikmaking van de gemeenschappelijke faciliteiten;
 • een school onafhankelijk moet kunnen functioneren;
 • door opname in een multifunctioneel centrum het BC erop achteruit gaat wat dat betreft;
 • de school op een unieke prachtige locatie voor onderwijs ligt;
 • spreekt uit dat:

 • verplaatsing van het Bisschoppelijk College enkel vanwege een commercieel belang niet wenselijk is;
 • de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen om te komen tot renovatie van het Bisschoppelijk College op de huidige locatie;

en gaat over tot de orde van de dag.”

2. Vermenging van commercie met sport en onderwijs.

De SP is tegenstander van vermenging van commercie met sportvoorzieningen en onderwijs. Akkoord gaan met gecombineerde publiek-private voorzieningen is vragen om problemen, enerzijds vanwege het gemis aan democratische zeggenschap in de exploitatie, anderzijds omdat de gemeente de verplichting heeft een minimum aan voorzieningen beschikbaar te stellen voor de inwoners, de sociale infrastructuur. Dit plan gaat uiteindelijk ten koste van de lokale sportfaciliteiten.

In de procedure tot nu toe is de projectontwikkelaar de vrije hand gegeven. Hij heeft een plan gemaakt, een idee gelanceerd dat hem geld oplevert. Dat is slim, daar is hij ondernemer voor. De gemeente echter dient op te treden als hoeder van het algemeen belang en de lange termijn, zoals voor alle burgers van Weert toegankelijke sportvoorzieningen. Het plan-Gordijn is een slechte oplossing voor de problemen van Weert met betrekking tot onderhoud aan onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen. De uitverkoop van Sint Theunis en het Bisschoppelijk College drijft ons verder in de problemen op de langere termijn.

3. Het plan is in strijd met vastgesteld beleid.

 • Het eindbod van Jongen is niet in overeenstemming met de uitgangspunten door de raad vastgesteld eind 1999, begin 2000.
 • De plannen met betrekking tot de kinderopvang zijn in strijd met de Brede Schoolgedachte.
 • De plannen met betrekking tot 500 appartementen voor welgestelde ouderen zijn in strijd met het regionaal volkshuisvestingsplan omdat zij een te groot beslag leggen op het woningcontingent en ook voor de in de algemene beschouwingen zo benadrukte noodzakelijke sociale woningbouw,
 • Er is door de initiatiefnemer geen variant met en zonder Lamershof uitgewerkt, zoals gevraagd door de raad.
 • De initiatiefnemer heeft geen overeenstemming bereikt met de betrokken partijen.

4. Het plan is te groot en risicovol voor Weert

het sluit niet aan bij de wensen van mensen en is achterhaald.
Kleinschaligheid gaat voor grootschaligheid en concentratie van voorzieningen. Ook is het tegenstrijdig met de wensen van partijen voor wat betreft leefbaarheid in de wijken, waar ze vorige week tijdens de begroting nog zo hoog van opgaven. Voor het behoud hiervan zijn burgers best bereid om meer belasting te betalen. Maar dan moet het dus wel goed uitgegeven worden.

In de algemene beschouwingen heb ik de politiek verweten signalen van onderen niet op te pikken of serieus aan te pakken. In die zin ergert de SP zich mateloos aan dit soort politiek. Een van boven verzonnen idee wordt wel opgepikt. Maar van boven naar beneden werkt niet in dit soort ingrijpende projecten. De betrokkenen zijn bovendien niet betrokken en de gevolgen zijn niet onderzocht door de gemeente. Inmiddels moeten we gewoon stellen dat er geen draagvlak is. Het plan is te complex geworden om nog te kunnen overzien. En dat is nou net het probleem met het plan. Er wordt zoveel overhoop gehaald dat het gewoon een illusie is om te veronderstellen dat dat allemaal goed zal gaan.

Financiën.

De SP zit hier niet voor de mensen met een dikke beurs, maar voor de gewone burger en die heeft pech: geen Lamershof meer, sportvoorzieningen minder toegankelijk, een school afhankelijk van de commercie, maar hij betaalt er wel voor. En hij is al eerder gepakt. Het zwembad ging weg uit de stad, werd verplaatst naar een uithoek, een heleboel tierelantijnen waar je geen boodschap aan hebt, en hogere tarieven. Bovendien ook nog eens slecht gebouwd, dus via de belasting ook nog eens bijbetalen. De SP heeft daar genoeg van. Je hebt niks aan die prestigeprojecten, ze gaan ten koste van een heleboel belangrijke zaken. In 1988 werd het zwembadplan ‘Waterwereld Weert’ gelanceerd, een plan van dezelfde initiatiefnemer. Alleen was er toen nog geen SP in de raad. Het was een tijd van achter de schermen. Ik hoop dat die nu voorbij is, dat men wijs is geworden. We zullen het vanavond merken.

Alternatief.

Het alternatief is niét kiezen voor het plan-Gordijn, maar sparen voor de renovatie van het College en de sporthallen. Dat zijn keuzen die de politiek, wij dus, vanavond moet maken. 't Is minder makkelijk den alles in de uitverkoop gooien, maar eerlijker voor bijvoorbeeld de mensen met een kleine beurs. Het behoud van de flora en de fauna op Sint Theunis en de activiteiten in het gebied zijn in het algemeen belang van alle burgers van Weert.
Tenslotte spreek ik de wens uit dat het plan niet langer nog in de lucht blijft hangen. Duidelijke randvoorwaarden, vanavond nog. En dan het college terug naar Gordijn; kijken of die dan nog wil. Ik wacht met belangstelling uw betogen af.

U bent hier