h

Het jaar 2009 uit het archief van de SP Weert

Wateroverlast Boshoven

Uit een buurtonderzoek van de SP in 2008 bleek dat delen van de wijk Boshoven al sinds hun bouw, bijna dertig jaar geleden, kampen met wateroverlast. Water in de kruipruimte, overstromende WC’s, vocht in huis, en straten die vaak blank staan. De SP schrok van de klachten en samen met bewoners werd een bewonerscomité opgericht. Het comité, de buurtvereniging, de wijkraad, Stichting Woonconsumenten Limburg en de SP begonnen een uitgebreid onderzoek in de buurt. Maarliefst 208 reacties werden er verzameld, meer dan 20% van de huishoudens in de wijk reageerde.

De resultaten van het onderzoek werden in januari gepresenteerd aan de gemeente. Het comité deed een tiental aanbevelingen om de overlast aan te pakken. Wethouder Sijben gaf aan niet anders te kunnen dan de klachten vanwege de massaliteit en de ernst zeer serieus te nemen.

Foto: SP / SP Weert

Wethouder Sijben krijgt een dweil met een knoop erin aangeboden, zodat hij de wateroverlast niet vergeet.

En de gemeente hield woord want eind 2009 waren de dertig jaar oude klachten zo goed als opgelost. Het riool werd gereinigd, drainagesystemen werden hersteld, en bestrating werd verbeterd. Metingen die op talloze punten in de wijk voortdurend werden uitgevoerd lieten zien dat zelfs na overvloedige regenval in de herfstmaanden oktober en november het grondwaterpeil onder het niveau van de kruipruimtes in de huizen is gebleven. Ook blijven plassen na regen minder lang op straat staan.

Jan Marijnissen in Weert om de wateroverlast

Het nieuwe stadhuis wordt steeds maar duurder

Begin 2009 blijkt dat de kosten van het nieuwe stadhuis zo langzamerhand de pan uitreizen. De kosten stegen van 15,7 miljoen in 2005, naar 28 miljoen in 2008, naar bijna 40 miljoen begin 2009. Vooral de geplande parkeergarage onder het stadhuis brengt door problemen met grondwater enorme extra kosten met zich mee.

De SP bleef zich verzetten, en verliet tot twee maal toe geheime vergaderingen, legde enorme financiële risico’s in de contracten bloot, wees de enorme woontoren die naast het stadhuis moet komen af, maar het mocht allemaal niet baten. In november gingen bijna alle partijen in de gemeenteraad, zelfs de VVD en de PvdA die eerder ook forse kritiek hadden (‘we trekken de stekker eruit’), akkoord met een nieuw stadhuis, parkeergarage en appartementen aan de Wilhelminasingel / Driesveldlaan. Alleen de SP en D66 waren tegen.

Blijven gymen in Fatima?

In april verzamelde de SP 238 handtekeningen in Fatima voor het behoud van het gymzaaltje in de wijk. De gemeente wil het zaaltje over een paar jaar sluiten, waardoor Fatima haar enige sportgelegenheid verliest. De SP, leden van de gymclub Fatima, en de directrice van de basisschool overhandigden de handtekeningen aan wethouder Coolen. Het lijkt er inmiddels op dat de gymzaal behouden blijft, al moet het besluit daarover nog vallen.

Overhandiging van de handtekeningen aan wethouder Coolen

Verzet tegen regioplannen

De SP zorgde in 2009 met succes voor forse aanpassingen in de plannen voor de ‘gebiedsontwikkeling Midden Limburg’ van professor Riek Bakker. Een fonds dat door de Midden Limburgse gemeenten en de provincie gevuld wordt en waarmee grote projecten in de regio ondersteund worden. Weert bleek wel héél karig bedeeld ten opzichte van de andere gemeenten zoals Roermond. Ook bleken de plannenmakers salarissen te krijgen die ver boven de zogenaamde ‘Balkenende-norm’ lagen.

In februari verwees de SP een bestuursovereenkomst, die de onderlinge samenwerking goed moet regelen, al naar de prullenbak. De landsadvocaat kwam eraan te pas om de overeenkomst te verbeteren, en op initiatief van de SP scherpte de gemeenteraad de overeenkomst nog verder aan.

Uiteindelijk zorgde de SP ervoor dat de angel uit het regiofonds werd gehaald. Salarissen gaan omlaag, de gemeenteraad heeft altijd het laatste woord over of Weert wel of niet aan een project in de regio gaat meebetalen, en eind 2009 bleek plotseling dat Weert in de komende jaren veel meer geld uit het fonds zal krijgen.

De bus kan beter!

In april presenteerde de SP een rapport met daarin verbeteringen voor het busvervoer in Weert. Sommige verbeterpunten werden één op één overgenomen door de gemeente, zoals de verplaatsing van enkele bushaltes. En ook werd alle informatie over busvervoer in Weert gemakkelijk bereikbaar via de website van de gemeente. Teleurstellend was de reactie van vervoerder Veolia, aan wie het rapport ook overhandigd werd. Die sloot zich grotendeels aan bij de gemeente en nam weinig initiatief om ook zelf aan de slag te gaan met verbeteringen.

Integendeel. Dat bleek halverwege 2009 wel uit het schrappen van één van de drie stadsbusdiensten in Weert. In december kende een andere actie voor behoud van busvervoer wel een positieve uitkomst: de bus tussen Weert en Eindhoven die dreigde te verdwijnen vanwege de bouw van een treinstation in Maarheeze bleef bestaan!

Foto: SP / SP

SP Kamerlid Jan Marijnissen op de bres voor de bus Weert-Eindhoven tijdens een protestbijeenkomst in Leende

IJzeren Rijn op de lange baan?

De uitspraak van de Raad van State in februari 2009 dat het opknappen van het stukje IJzeren Rijn tussen Weert en Budel in 2007 illegaal was, bleek de start voor een nieuwe discussie over de IJzeren Rijn. Het verzet drong eindelijk door tot in Den Haag, de meerderheid in de Tweede Kamer die al tegen de plannen was sloot zich nu ook aan bij de eis van Weert voor een tunnel onder de stad, mocht de goederenspoorlijn opnieuw in gebruik genomen worden.

In mei werd de IJzeren Rijn ook inzet van de Europese verkiezingen toen vlak voor een debat in Weert bleek dat een Belgische ‘commissie van onafhankelijke deskundigen’ de Vlaamse regering adviseerde om het opnieuw in gebruik nemen van de lijn tot minstens 2023 uit te stellen.

Hoewel het er dus op lijkt dat het gevaar voorlopig of misschien zelfs voorgoed geweken is, blijft de SP alert.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Werkbezoek Emile Roemer aan de IJzeren Rijn

Helft Fatima reageert op SP-peiling

In reactie op een gemeentelijke peiling waaruit bleek dat in Fatima meer mensen wilden verhuizen vergeleken met andere wijken en dorpen, startte de SP gesprekken met Fatimezen. In minder dan een week tijd verzamelde de SP 338 reacties, maarliefst 45% van de huishoudens in de wijk reageerde! Aan de hand van de resultaten maakte de SP een uitgebreid rapport over wat er beter kan in de wijk, en met bewoners werden vervolgacties besproken.

Tot woede van de SP wilde het college eind 2009 niet reageren op de resultaten van het onderzoek. Bij monde van burgemeester Niederer werd aangegeven dat er meer belang werd gehecht aan een eigen steekproefonderzoek. Wordt in 2010 ongetwijfeld vervolgd.

Verkiezingskoorts

Eind 2009 stond hoe langer hoe meer in het teken van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. In januari besliste de ledenvergadering van de SP om opnieuw aan de verkiezingen mee te doen.

Ledenvergadering: groen licht voor deelname aan de raadsverkiezingen!

In augustus pleitte de SP voor het opzetten van een stemwijzer op internet speciaal gericht op Weert. In 2005 werd dat plan nog afgewezen. Maar zonder tegenstand of commentaar werd in november door alle partijen besloten om dat nu wel te doen. Een eerste overwinning in de verkiezingscampagne voor de SP.

Mede op initiatief van de SP werd er vanaf september een serie politieke cafés georganiseerd. Deze cafés, waaraan alle Weerter partijen en ook radiozender WeertFM meewerkten, werden een groot succes. In het politieke café van december, het laatste van het jaar, werd SP raadslid Jan Tak verkozen tot één na beste politicus van de afgelopen vier jaar.

 

U bent hier