h

Het jaar 1989 uit het archief van de SP Weert

De SP heeft in 1989 inmiddels zestig leden. Loon naar werken. Een eigen verspreidingsnetwerk voor het bezorgen van hat partijblad de Tribune voor de eigen leden wordt opgezet.

Drie maanden achtereen posten medewerkers van de afdeling op de inleverdag van de uitkeringsbriefjes met pamfletten bij het gemeentehuis. Doel: bekend raken bij de mensen, het vertrouwen winnen, de solidariteit uiten, en steun vergaren voor de partij. Een vragenlijs wordt in februari en maart onder de bijstandstrekkers verspreid, er komt echter maar een tegenvallend aantal retour.

Foto: onbekend / SP Weert

Februari 1989. De afdeling loopt tijdens de vele wijkbezoeken (meerdere dagen in de week) op tegen een weinig doeltreffend integratiebeleid. Kritiek op overheidsbeleid, maar ook racistische tendensen. Nederlanders voelen zich achtergesteld. Uit angst van discriminatie beschuldigd te worden bevoordelen medewerkers van gemeente en bouwvereniging buitenlanders ten opzichte van Nederlanders.

De afdeling wil dit aan de orde stellen via vragen aan het gemeentebestuur. Dit wordt afgeraden door de landelijke partij ('begin er niet aan') vanwege eerdere slechte ervaringen en onterechte beschuldigingen van racisme aan de (landelijke) SP ten gevolge van de nota ‘Gastarbeid en Kapitaal.’ Jaren later zal de SP helaas gelijk krijgen.

In het voorjaar van 1989 is de SP op het gebied van milieu zeer actief. De SP stelt vragen aan de gemeente over de bodemvervuiling van de voormalige Beeren tricotage fabriek in de wijk Keent, over het vervoer van gevaarlijke stoffen en de verwerking van vervuilde grond door een bedrijf in Weert.

Foto: onbekend / SP Weert

Foto: onbekend / SP Weert
      

De kwestie Beeren speelt al jaren. In april doet de afdeling daarom zelf bodemonderzoek op het terrein van het failliete bedrijf Beeren Fabrics.

Het ministerie van VROM ontvangt een bezwaarschrift van de SP afdeling Weert tegen de toekenning van de milieuprijs voor de gemeente Weert. Natuurlijk blijft het hier niet bij. In pamfletten en brieven wordt de mening van de partij over het milieubeleid verspreid. Alle media berichten erover.

Ook op gezondheidsgebied blijft de SP actief; in maart wordt een landelijk pamflet onder verpleegkundigen verspreid.

In de verkiezingscampagne voor de Europese Gemeenschap (EG) verspreid de SP 30.000 kranten. In Weert halen de socialisten 1,3 procent; 151 stemmen!

In juli start een grootscheepse enquête over het gemeentelijk zwembad. Weert bouwt een nieuw groot subtropisch zwembad in recreatiegebied De IJzeren Man, het doelgroepenbad ‘De Rog’ in de binnenstad wordt gesloten. Het nieuwe zwembad kost de gemeenschap meer dan 13 miljoen en daarbovenop worden de toegangstarieven verdubbeld. Tijdens de wijkbezoeken wordt de Weertenaren aan de deur uitgelegd waar het om gaat, en hun mening wordt genoteerd. Het onderzoeksrapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Foto: onbekend / SP Weert

Er is in Weert geen opvang voor jongeren die in een probleemsituatie verkeren, dakloos zijn en verder nergens anders terecht kunnen. Na een onderzoek en het inwinnen van informatie gaat er een brief naar de gemeenteraad. Het antwoord van B&W is negatief: wij kunnen niets, de verantwoordelijkheid ligt bij de provincie en de landelijke overheid. De SP reageert furieus met een persbericht. 'Geen aandacht voor dakloze jongeren maar wel voor prestigeobjecten zoals een subtropisch zwembad en nog te bouwen congres-hotel-kantoren-complex'. Ruime aandacht in de media hiervoor.

In augustus 1989 start de afdeling een actie voor de kinderopvang ‘Comedor Popular’ in Chili. Er wordt onder andere geld ingezameld op de vlooienmarkt in Nederweert. De actie is gestart door Chileense socialisten. Een van hen, gevlucht voor het regime van generaal Pinochet, zit al enige tijd in het bestuur van de Weerter SP. Zijn naam is Mauricio Saez. Het jaar erna zou de SP een dankbrief uit Chili ontvangen

Foto: onbekend / SP Weert

Tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer wordt er door de andere partijen over onze posters heen geplakt. Voor ons het teken om voortaan te plakken zoals het ons uitkomt. Dat laten we de gemeente weten. De gemeente Stramproy weigert toestemming

voor lantaarnpaalborden. Na protesten en media-aandacht hiervoor wordt er alsnog een vergunning verkregen. De SP komt (nog) niet in de Tweede Kamer .

In oktober 1989 bepaald de SP nogmaals haar prioriteiten. Er woredt ook besloten om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1990. Hoofdonderwerpen blijven: opkomen voor mensen die wel / geen werk hebben, rechtvaardiger inkomensverdeling, zorg voor gemeenschappelijke voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg, wonen en milieu (in relatie tot werk en wonen).

De afdeling besluit gemeenteraadsvergaderingen regelmatig te gaan bezoeken om te zien hoe het daar aan toe gaat. De eerste leden worden gevraagd of ze op de kandidatenlijst willen staan. Op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komen onder andere twee kaderleden van de vakbond, plus de jeugdtrainer van de belangrijkste voetbalclub in Weert. Buurtonderzoeken worden gebruikt om te bepalen wat van belang kan zijn voor het verkiezingsprogramma.

November. Contacten met werknemers van Hoechst over gezondheidsklachten na melding op de landelijke SP-milieualarmlijn. Het gaat economisch niet goed met het bedrijf en mensen maken zich dus eerder zorgen over het behoud van het werk dan de arbeidsomstandigheden. Daarom is er weinig actiebereidheid.

Aan het eind van het jaar schrijft de SP brieven aan de raad over de geluidsoverlast in de binnenstad. De socialisten verzoeken om een overleg te organiseren met de bewoners en verspreiden een pamflet.

Andere brieven die aan de gemeenteraad worden gericht betreffen een verzoek om informatie betreffende vervuilde locaties, en welke daarvan wel en niet worden gesaneerd. De SP verzoekt verder om een inventarisatie van asbest in gebouwen plus te nemen maatregelen. Bezorgdheid wordt geuit over afvalverwerkende bedrijven. De SP vraagt welke maatregelen worden getroffen bij opslagplaatsen van licht vervuilde grond. Wederom wordt aan de bel getrokken over de maatschappelijke opvang en zorg voor daklozen in Weert.

Foto: onbekend / SP Weert

Het feit dat de SP zoveel brieven aan de gemeente stuurt en dat tot irritatie leidt bij de gevestigde partijen wordt op de hak genomen door een plaatselijke krant. De krant stelt voor een speciaal ‘brievenmagazijn’ voor de ingang van het stadhuis aan de Beekstraat te bouwen voor de vele poststukken met vragen aan het College van B&W.

Foto: onbekend / SP Weert

U bent hier