h

Vluchtelingenopvang in Weert, de feiten na één maand

22 oktober 2015

Vluchtelingenopvang in Weert, de feiten na één maand

Vorige maand bracht ik via diverse media een stukje naar buiten met enkel de kale feiten over de vluchtelingenopvang in Weert. Omdat ik daar heel veel positieve reacties op heb gekregen en er inmiddels veel nieuwe dingen bekend zijn bij deze een vervolg.

 • De voormalige van Hornekazerne is op dit moment in gebruik als noodopvang voor asielzoekers. De ombouw naar een echt asielzoekerscentrum, waar mensen dus langer verblijven en waar de groep constanter van samenstelling is, begint in november en is naar verwachting in mei 2016 afgerond.
 • Er verblijven in Weert op dit moment steeds rond de duizend mensen in de opvang. Dat is in lijn met de belofte van het stadsbestuur dat hierop ook toeziet. Het COA bevestigd deze aantallen.
 • Momenteel verblijven er in het AZC Weert (stand 21 oktober 2015);  805 Syriërs, 57 Irakezen, 23 Afghanen, 16 Ethiopiërs, 13 Albanezen, en 10 Statenlozen. Van dertien andere nationaliteiten bevinden zich elk minder dan tien ingezetenen in het ACZ. Het totale aantal mensen in de opvang op 21 oktober 2015 bedroeg 980 mensen.
 • Van de mensen die momenteel binnen het AZC Weert verblijven is 7% in de leeftijd van nul tot drie jaar. 15% is in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. 10% dertien tot zeventien jaar en het overige deel, 70%, is ouder dan 18 jaar.
 • Van de mensen die momenteel in het asielzoekerscentrum in Weert verblijven is 35% vrouw en 65% man.
 • Uit een steekproef onder ruim 6000 asielzoekers landelijk blijkt dat 28% hoog opgeleid is, 36% middelbaar opgeleid en 36% is laag opgeleid.
 • Alle bewoners van het asielzoekerscentrum zijn inmiddels door de veiligheidsdiensten (AIVD en vreemdelingenpolitie) gescreend. Een situatie waarbij de poort van de kazerne na twijfel daarover op last van de burgemeester gesloten moest worden eind september zal daardoor naar alle waarschijnlijkheid niet meer voorkomen.
 • Het aantal meldingen/reacties rond het asielzoekerscentrum dat bij de gemeente is binnengekomen lag rond de 180 in de eerste week van de opvang (de week van 14 tot 20 september 2015) en schommelt in de weken erna tot nu toe rond de dertig.
 • Op alle meldingen wordt binnen 24 uur een reactie gegeven.
 • De pagina weert.nl/azc wordt ongeveer 75 tot 100 keer per dag bekeken.
 • De inhoud van de reacties tot nu toe: 26% vragen vacatures/vrijwilligerswerk, 22% klachten, 10% aanbieding diensten, 7% aanbieding goederen, 7% veiligheid/criminaliteit, 6% onderwijs, 3% bewonersoverleg/informatiebrief, 1% gezondheid, 1% Nelissenhofweg, 16% algemeen/diversen.
 • De politie meldt één aanhouding in de afgelopen maand (ruzie in de familiesfeer) en één auto-inbraak op het kazerneterrein. Er zijn enkele processen verbaal uitgeschreven en er is enkele malen uitgerukt voor situaties zoals een grote groep vluchtelingen die een praatje met elkaar maakten op de oprit van een buurtbewoner of mensen die over een hek van het kazerneterrein klommen.
 • Er vinden regelmatig politiepatrouilles langs het AZC plaats. Patrouillewagens rijden dan standaard het terrein op om de aanwezigheid van de politie te tonen. Buurtbewoners bevestigen dit. De politieaanwezigheid is mede bedoeld om bewoners van het AZC hieraan te laten wennen (in tegenstelling tot in Nederland is in hun thuisland de politie niet altijd te vertrouwen).
 • Er zijn inmiddels twee overleggen met omwonenden geweest. Het eerstvolgende vindt plaats op 14 november aanstaande op het kazerneterrein en is voor iedereen toegankelijk maar met name voor omwonenden bedoeld.
 • Er zijn inmiddels twee informatieavonden voor alle Weertenaren in het stadhuis geweest. Tijdens de eerste avond op 14 september waren er ruim 600 belangstellenden, tijdens de tweede avond op 22 oktober waren dit er 225.
 • Er hebben zich tot nu toe ongeveer 460 vrijwilligers bij het asielzoekerscentrum Weert gemeld met name voor ondersteuning van het Rode Kruis en hulp bij inburgering met name in de vorm van onderwijs aan zowel volwassenen als kinderen.
 • Ongeveer 40 Weertenaren hebben inmiddels een baan gevonden in het asielzoekerscentrum in diverse functies.
 • Het wegwijs maken van de vluchtelingen in de Nederlandse samenleving is inmiddels begonnen. Een greep uit praktische zaken die bewoners momenteel wordt bijgebracht is ‘een rood voetgangersstoplicht is ook een echt stoplicht waarop gewacht moet worden’, ‘niet over straat of over een fietspad lopen’, ‘afval in prullenbakken gooien en niet op de grond’, ‘plassen in het openbaar mag niet’.
 • De hoop is dat er vóór het einde van het jaar een begin gemaakt kan worden met onderwijs aan de kinderen in de opvang. Zoals aangegeven bestaat 22% van de bewoners uit kinderen in de leeftijd tot dertien jaar die gewoon basisonderwijs zullen gaan volgen. Waarschijnlijk komt er een school op het kazerneterrein. Weerter scholen worden nauw bij het onderwijs betrokken. Er zullen vacatures voor leerkrachten ontstaan en deze zullen ook zoveel mogelijk vanuit de regio opgevuld gaan worden.
 • Vanaf november zullen in samenwerking tussen de gemeente en het COA ook de eerste initiatieven tot sociaal-maatschappelijk medegebruik van het voormalige kazerneterrein opgestart gaan worden. De gemeente neemt het initiatief om hierover te informeren en te berichten in de media.
 • Er zijn inmiddels contacten gelegd tussen het AZC en onder andere PUNT Welzijn en het RICK voor mogelijkheden tot dagbesteding van bewoners.
 • Vanaf binnenkort worden bewoners aangespoord om vrijwilligerswerk in Weert te gaan doen.
 • Asielzoekers mogen beperkt betaald werken.
 • Er vindt inmiddels uitleg plaats over gewenst gedrag in winkels. Voorbeeld, potjes open maken, proeven, en terugzetten mag niet. Er is overleg tussen het AZC de nabijgelegen Lidl-supermarkt waar veel asielzoekers naartoe gaan. Op meldingen van zaken die niet horen wordt door het AZC direct ingesprongen.
 • Mensen die in de buurt wonen en zich willen melden voor de aanvraag van planschade door de vestiging van het asielzoekerscentrum kunnen zich melden bij de gemeente. De gemeente zal hier hetzelfde mee omspringen als met alle andere planschadeverzoeken. De kosten voor het indienen bedragen 300 euro, net zoals dat ook bij andere verzoeken het geval is. Wordt het verzoek om planschade afgewezen dan worden deze 300 euro niet terug betaald.

Jeroen Goubet

U bent hier