h

Samenwerking met instanties verbeterd door noodbevel

25 januari 2017

Samenwerking met instanties verbeterd door noodbevel

Zoals tijdens iedere raadsvergadering gaf burgemeester Heijmans vandaag een korte toelichting over wat er speelt in het asielzoekerscentrum in Weert. In het bijzonder over het noodbevel dat rond de jaarwisseling werd uitgevaardigd om overlast door criminele ongewenste vreemdelingen te voorkomen.

In het asielzoekerscentrum in Weert verblijven op dit moment nog zo'n vijfhonderd asielzoekers. Dat aantal gaat in de komende tijd nog verder dalen. Wel worden er tachtig alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) op het terrein gevestigd. Één gebouw wordt hier speciaal voor aangepast. De komst van de ama's is goed nieuws voor de school in het asielzoekerscentrum. Door het teruglopende aantal asielzoekers verblijven er ook minder leerplichtige kinderen wat het voortbestaan van de school bedreigde.

Bekend is dat het veelbesproken noodbevel dat overlast door criminele ongewenste vreemdelingen tegen moest gaan inmiddels niet meer geldt. In het asielzoekerscentrum en in de stad is de rust wedergekeerd. Wel zijn er voorlopig nog zes nachtbewakers op het terrein aanwezig. Een zestal personen die onder het noodbevel vielen bevinden zich namelijk nog in het asielzoekerscentrum. Acht zijn er uitgezet of zitten momenteel vast, elf zijn er in de illegaliteit verdwenen.

SP raadslid Karin Duijsters stelde de vraag of er iets tegen te doen is dat deze mensen in de illegaliteit verdwijnen. De burgemeester antwoordde hierop dat dit erg moeilijk is. 'Het asielzoekerscentrum is een open instelling. Als mensen weten dat ze uitgezet gaan worden krijgen te ze een vliegticket maar meestal zijn de een dag ervoor verdwenen. Er is één geval bekend dat een ongewenste vreemdeling al in vijf landen asiel heeft aangevraagd. Ze proberen het dan gewoon in het volgende land. Deze mensen staan wel gesignaleerd dus als ze om welke reden dan ook aangehouden worden volgt alsnog uitzetting'.

Momenteel zijn er zes zaken in behandeling bij het Openbaar Ministerie tegen personen die het noodbevel overtreden hebben of waartegen al aangifte was gedaan.

Het noodbevel heeft als positieve uitwerking gehad dat de samenwerking tussen verschillende instanties zoals de gemeente, het ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de vreemdelingenpolitie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), enzovoorts verbeterd is. Men weet elkaar gemakkelijker te vinden waardoor problemen sneller opgelost worden.

Er is naar aanleiding van het noodbevel één aangifte tegen de burgemeester is gedaan door de Bond van Wetsovertreders. Deze eist ook een schadevergoeding en heeft een vergunning aangevraagd voor een protestmars op 11 februari. Voor wat dat laatste vindt momenteel overleg met de politie plaats over of dit wel of niet toegestaan moet worden.

Voor de gemeenteraad is er een uitgebreid logboek opgesteld. Hierin is alles wat er in de afgelopen maanden voorafgaand en tijdens het noodbevel gebeurd chronologisch is opgeschreven. 

Tot slot is er ook steeds overleg met omwonenden geweest, waaronder gisteren nog met de wijkraad. Vanuit de wijkraad was er veel waardering voor het optreden van de burgemeester.

U bent hier