h

SP: Een kwestie van kiezen

24 november 2013

SP: Een kwestie van kiezen

 

Definitief tienpuntenplan SP 2014 - 2018

Wat drijft de leden van de SP en de mensen die SP stemmen? Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan. Hier én elders op de wereld. Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

De overheid kan mensen niet gelukkig maken. Ze kan wel de omstandigheden zo maken dat deze de kans op succes dat geluk bevorderen.

Menselijke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan en bestaanszekerheid.

Een beschaafde samenleving vereist de erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Als we ervan uit gaan dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we daarmee meteen dat mensen niet gelijk zijn. Mensen verschillen van elkaar, maar zijn evenveel waard. De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn niet gelijk aan die van een ander.

Daarom organiseren we de solidariteit tussen mensen. Zodat we elkaar helpen en voor elkaar zorgen waar dat nodig is. En ieder mens echt een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

Geen woorden, maar daden!

Om deze solidariteit vorm te geven heeft de SP het beginselprogramma: “Heel de mens”. De SP in Weert zet zich al 25 jaar in, waarvan sinds 2002 in de gemeenteraad, om de mens de maat van alle dingen te laten zijn. De menselijke maat moet maatgevend zijn voor de inrichting van de samenleving. Daarom mag u de SP afrekenen op haar daden. Wij roepen u op ook de daden van de andere partijen te vergelijken met de woorden uit hun programma’s.

De SP wil met 10 punten aangeven op welke wijze ze de komende 4 jaar wil werken aan een beter Weert. De komende tijden zijn onzeker, met name als gevolg van bezuinigingen uit Den Haag. Maar de oorzaak achter de crises in de financiële sector, de economie, de huizenmarkt, het milieu, klimaatverandering en op wereldschaal de voedselschaarste en oorlogen zit in de wijze waarop de samenleving nu is georganiseerd.

Daarom geeft de SP 10 punten aan waarop de menselijke maat in de samenleving van Weert meer van belang moet worden. 10 punten om samen met de SP te kiezen voor een beter Weert

  1. Investeer in mensen, niet in stenen. Voorlopig geen prestigieuze bouwprojecten meer in Weert. De tekorten op de gemeentebegroting zijn veroorzaakt door de (leegstaande) bouwprojecten. We gaan bouwen naar de behoefte en terug naar de menselijke maat.
  2. Stop de armoede in Weert. Te beginnen onder kinderen. In Weert is 1 op de 10 huishoudens arm, hieronder zijn 1.000 kinderen. We bestrijden de armoede in Weert door sociaal beleid te handhaven en te versterken, zodat niemand onder het wettelijk sociaal minimum hoeft te leven.
  3. De beste investering in veiligheid is het voorkomen van problemen. Aandacht, zorg en gelijke kansen voor onze jeugd. Bij acute problemen is aanpak nodig. Dat neemt niet weg om ook achterliggende problemen als armoede en achterstand weg te nemen. Armoede en achterstand betekent minder kansen voor de jeugd. Betaalbaar wonen zo aantrekkelijk mogelijk maken voor jongeren.
  4. Geen zorgen om de zorg. De gemeente Weert voert haar (nieuwe) zorgtaken voor de jeugd, gehandicapten en ouderen fatsoenlijk uit. Het Rijk bezuinigt gemakkelijk, de gemeente moet meer doen met minder geld en de zorgbehoevende krijgt de rekening gepresenteerd. Daarom komt de gemeente op voor de zorgbehoevende. De nieuwe zorgtaken worden zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd. Geen privatiseringen, geen topsalarissen en de gemeente(raad) aan het roer.
  5. Houd dorpen en wijken leefbaar en bereikbaar. Beter openbaar vervoer, behoud van voorzieningen. Goede en complete scholen in alle Weerter wijken en dorpen, ook in Leuken en Laar. We zorgen voor meer democratie in wijken en dorpen door inwoners beter te betrekken bij hun buurt. Bouw van sociale huur en betaalbare koopwoningen staan voorop. De gemeente neemt de regie en stelt een bouwpact op.
  6. Iedereen heeft recht op werk. Mensen met een beperking die graag willen werken, hebben daarbij recht op hulp van de gemeente. Niemand komt thuis te zitten door bezuinigingen bij de Risse. De gemeente Weert geeft hier zelf het goede voorbeeld aan werkgevers. Meer werken in de eigen buurt en dorp. Werk moet lonen voor ten minste minimum loon.
  7. Lasten eerlijk delen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Door andere methoden realiseren we een lastenverlichting voor tweederde van de Weertenaren.
  8. Sport en cultuur toegankelijk voor iedereen.Sport en cultuur zijn als het cement in de samenleving. Zij dragen bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Weert, haar wijken en dorpen. Sport en cultuurvoorzieningen worden laagdrempelig georganiseerd. De gemeente biedt actief ondersteuning aan initiatieven vanuit wijken en verenigingen. Waardevolle historische gebouwen, monumenten en collecties moeten behouden worden en toegankelijk blijven.
  9. Weert stad in het groen. Natuur voor de mensen én voor de toekomst. Recreatie en rust in het buitengebied gescheiden. Een boom gaat niet zomaar om. Ook het landschap in het buitengebied is waardevol. Onderhoud van straten, groen en voorzieningen zijn op orde. We kiezen voor meer bomen, minder zagen. Weert loopt voorop in duurzaamheid.
  10. Economische kansen voor Weert liggen bij onze Brabantse buren, in Eindhoven. We kiezen voor eerlijke en nuttige samenwerking, zodat samenwerking loont, Weert is immers een zelfstandige gemeente.

Tot slot De lijst van 10 punten is niet uitputtend. Via www.weert.sp.nl kunt u kennis nemen van alles waar de SP zich in haar 25 jarig bestaan voor heeft ingezet. Samen met u willen wij werken aan een menselijk alternatief en antwoord op de crises. Dat begint met een stem op de SP op 19 maart 2014. Een kwestie van kiezen.  

U bent hier