h

SP houdt vinger aan de pols bij verslechteringen AWBZ

6 januari 2009

SP houdt vinger aan de pols bij verslechteringen AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet vanaf 1 januari van dit jaar uitgevoerd worden door de gemeente. Een ordinaire bezuinigingsmaatregel die landelijk 800 miljoen euro(!) op moet gaan leveren. Sommige hulp komt helemaal te vervallen en voor andere hulp moet men nu dus bij de gemeente zijn. De SP wil weten hoe Weert de schade gaat beperken.

De SP heeft zich in het parlement fel verzet tegen deze bezuiniging. Desondanks is de verslechtering erdoor gedrukt waardoor veel mensen in de problemen gaan komen. De gemeente staat voor een zware klus en de SP hoopt dat in deze situatie de mensen voorop komen en dan pas het geld.

Op grond van de AWBZ kan men bijzondere ziektekosten zoals kosten van langdurige opname in ziekenhuis of inrichting vergoed krijgen. Deze worden niet door de zorgverzekering vergoed.


Aan het college van B&W
Kopie gemeenteraad

Betreft: Bezuinigingen AWBZ

Weert, 5 januari 2008

Geacht college,

Per 1 januari is de AWBZ gereorganiseerd hetgeen een bezuiniging van ca
€ 800.000.000,- moet opleveren. Sommige hulp komt helemaal te vervallen en voor andere hulp moeten de mensen per 1 januari 2009 bij de gemeente aankloppen.

Onlangs kregen wij te horen dat de brancheorganisatie van Thuiszorg de instellingen adviseert om per 01-01-09 overal de hulp te stoppen, met name die hulp die betrekking heeft op mensen die een AWBZ indicatie OB(ondersteunende begeleiding)-algemeen hebben.

De staatssecretaris heeft namelijk in haar overgangsregeling een grote groep laten vallen en wil alleen de (OB) psychiatrie en de (OB) dagbehandeling uitstellen tot medio 2009.
De staatssecretaris zegt dat Gemeenten dit vorig jaar allemaal al wisten en nu voorbereid moeten zijn.

Naar aanleiding hiervan willen wij de volgende vragen stellen:

 • Wanneer was het u bekend dat de AWBZ naar de gemeente zou worden overgeheveld en wat daar de gevolgen van zouden zijn?
 • Was u, zoals de staatssecretaris zegt en verwacht al volledig voorbereid op deze nieuwe taak en zo nee, waarom niet?
 • Bent u bekend met het advies dat de brancheorganisatie van Thuiszorg de thuiszorginstellingen heeft gegeven? Verwacht u dat dit advies gevolgen zal hebben voor de cliënten in Weert?
 • Voor hoeveel mensen moet de gemeente Weert het komend jaar die zorg gaan regelen die nu onder de AWBZ vallen?
 • Hoeveel uren zorg betreft het?
 • Welke kwaliteit zorg moet er geleverd worden?
 • Wat voor budget heeft de gemeente Weert vrij om zorg in te kopen voor deze mensen en zal dit budget voldoende zijn? Gaat dit ten koste van het Wmo budget of is er aanvullende financiering beschikbaar?
 • Heeft de gemeente zicht op het aantal mensen die dadelijk eventueel zorg gaan verliezen als er andere criteria gebruikt gaan worden bij het indiceren voor de AWBZ?
 • Is deze gemeente bereid zorg te garanderen voor de mensen die het nodig hebben, ook al wordt het budget overschreden?
 • De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Gaat de gemeente de indicatiestelling uitbesteden aan het CIZ of gaat u, wat de SP prefereert, de indicatiestelling via huisbezoeken regelen? Het gaat hier om namelijk om mensen met psychosociale problemen en mensen die in de psychiatrie thuishoren, maar nog geen diagnose hebben. Dus het zijn complexe problemen en vaak kwetsbare mensen.
 • Is het college bereid om een reactie te sturen naar staatssecretaris Bussemaker om te laten horen wat voor problemen het gaat opleveren voor de gemeente? Zo nee, waarom niet?

De SP is bezorgd over de toekomst en staat niet achter bezuinigingen van dit kabinet welke ten koste gaan van de zwakkeren in onze samenleving. De gemeente staat voor een zware klus en de SP hoopt dat in deze situatie de mensen voorop komen en dan pas het geld.

Met vriendelijke groeten,

H. Beuvens, J. Tak

U bent hier