h

Meerderheid raad: geen 25.000 euro nodig voor onderzoek JOP’s

13 december 2007

Meerderheid raad: geen 25.000 euro nodig voor onderzoek JOP’s

De Jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP’s) in Weert zitten de laatste tijd steeds minder vol. Voor maarliefst 25.000 euro wilde het College van B&W een onderzoeksbureau in de arm nemen om te onderzoeken waarom, en hoe het tij te keren. De SP vindt dit de omgekeerde weg, en nogal een smak geld.

‘De SP is van mening dat er een onderzoek moet gaan komen naar wat jongeren willen. Misschien is dat totaal iets anders dan binnen zitten in een JOP. Dus focus je niet op de JOP’s, en trek het onderzoek breder.’ Aldus SP raadslid Rudy Nordhausen.

Ook is het niet goed om een extern bureau voor veel geld zo’n onderzoek te laten doen. Nordhausen: ‘Voorkom voorstellen door een bureau van achter een bureau. Zet er jongerenwerkers en stagiaires op, zij hebben al contact met de jongeren. De uitkomst en het realiseren van plannen dient ook opgepakt te worden met de jongeren. In het verleden is het al te vaak misgegaan met allerlei instanties die niet samenwerkten met de jongeren.’

De SP diende daarom samen met Weert Lokaal een amendement (wijzigingsvoorstel) in op het voorstel van het college. De SP en Weert lokaal willen een breed onderzoek naar de behoeftes van jongeren waarbij de JOP’s niet leidend zijn. En geen externe onderzoeksbureaus, dus het onderzoek mag maximaal 5000 euro kosten. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van de SP en Weert Lokaal gisteren tijdens de raadsvergadering.

Want die 20.000 euro kunnen vast beter besteed worden.

De tekst van het amendement:


Agendapunt 36: instemmen met aanwenden van de prioriteit ad 25.000,- euro voor een scenario-onderzoek jongerenaccommodaties.

Amendement:

Uit dit voorstel blijkt:

 • Dat de doelstelling van de binnen-JOP’s nog steeds is het vergroten van leefbaarheid ofwel het beperken van overlast van rondhangende jongeren.
 • Dat er kennelijk onduidelijkheid is omtrent de doelgroep gezien de opmerking ‘wijziging van doelgroep in lager opgeleiden die kampen met meer dan gemiddelde gedragsproblematiek’ waarbij het niet duidelijk is of dit bij alle binnen-JOP’s zo is.
 • Dat de jongeren de binnen-JOP’s minder gebruiken maar niet duidelijk is waarom.
 • Dat ook niet duidelijk is wat de jongeren precies willen en belangrijker nog hóe zij dit willen.
 • Dat de effectiviteit van de verschillende binnen-JOP’s nog niet is geëvalueerd.
 • Dat met de exploitatie en beheer van de huidige binnen-JOP’s al een groot bedrag gemoeid is waarvan niet duidelijk is of dit rendement oplevert ten aanzien van de doelstelling en in welke mate.(Hoeveel verschillende jongeren bereiken we nu in het totaal en zijn dit de jongeren die we willen bereiken om overlast te beperken)

Wij zijn derhalve van mening:

 • Dat alvorens een scenario onderzoek naar het gewenste vrijetijdsaanbod en de eventuele benodigde ondersteuning eerst de doelstelling én de doelgroep nog maar eens helder gedefinieerd moet worden.
 • Dat daarnaast aan de (doelgroep)jongeren gevraagd moet worden wat zij vinden van een binnen-JOP’s, of ze hier gebruik van willen maken en onder welke condities zij hiervan gebruik willen maken.
 • Dat het onderzoek niet beperkt dient te blijven tot jongerenaccommodaties, maar dat er een breder onderzoek dient te komen naar de behoeften van jongeren, met name de overlast gevende jongeren op het gebied van vrijetijdsbesteding.
 • Dat pas daarna aan de hand daarvan een eventueel voorstel gedaan kan worden zoals dit nu voorligt m.b.t. een scenario onderzoek naar het gewenste vrijetijdsaanbod en de eventuele benodigde ondersteuning.
 • Dit om als Raad een zorgvuldig besluit te kunnen nemen ten aanzien het behoud, wijze van beheer en invulling van de activiteiten m.b.t. de Weerter binnen-JOP’s met als doelstelling effectiviteit en een optimaal rendement ten opzicht van de doelstelling.

Besluit het voorstel van het college als volgt te wijzigen:

Het voorstel onder A en B te vervangen door de volgende tekst:
A. Het duidelijk definiëren van de doelstelling en de te bereiken doelgroep m.b.t. de binnen-JOP’s.
B. Hetzij door jongerenwerkers, hetzij door stagiaires een onderzoek laten doen onder de jongeren waaruit moet blijken waarom jongeren de binnen-JOP’s niet bezoeken en onder welke voorwaarden zij dit wel zouden doen. Daarbij tevens te onderzoeken wat de behoeften van jongeren zijn op het gebied van vrijetijdsbesteding, met name die van overlast gevende jongeren, waarbij de JOP’s niet leidend zijn en hiertoe maximaal 5000 euro ter beschikking te stellen
C. Het college opdracht te geven de resultaten van dat onderzoek ter aan de raad te doen toekomen waarna de Raad op basis daarvan een besluit kan nemen m.b.t. de noodzaak voor een scenario-onderzoek zoals in dit voorstel wordt vermeld.

En gaat over tot de orde van de dag

WEERT Lokaal
Carla Jacobs

Socialistische Partij
Rudy Nordhausen

U bent hier