h

SP wil actie van gemeente voor thuiszorg- medewerkers

27 augustus 2007

SP wil actie van gemeente voor thuiszorg- medewerkers

De SP wil dat de gemeente Weert in gesprek gaat met thuiszorginstellingen waar ontslagen dreigen te vallen. Zo kunnen deze instellingen gebruik maken van een landelijke subsidie. Ook willen de socialisten dat de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om zélf een financiële bijdrage te leveren om de problemen in de thuiszorg het hoofd te bieden.

Veel medewerkers van de thuiszorg worden met ontslag bedreigd. Ze kunnen kiezen om tegen slechtere arbeidsvoorwaarden als ‘alfahulp’ te gaan werken of ze staan werkloos op straat. De kaalslag in de thuiszorg gaat ten koste van werknemers, maar ook van de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare mensen.

De SP bij monde van raadslid Rudy Nordhausen wijst op een landelijke subsidieregeling. Instellingen waar meer dan 15 werknemers nog in 2007 hun baan dreigen te verliezen, kunnen aanspraak maken op deze subsidie, mits ze overleg hebben gehad met de gemeente om te zien of er een bijdrage vanuit de gemeente kan worden geleverd. Deze subsidie is bedoeld om werknemers tot 1 januari 2008 nog in dienst te houden of om werknemers om te scholen.

Middels vragen aan het College van B&W wil de SP duidelijkheid over de opstelling van de gemeente in de thuiszorg. Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar ook de thuiszorg onder valt.
Nordhausen wijst op een toezegging van wethouder Coolen voor de zomer waarin die verwees naar een aanstaande oplossing vanuit het Rijk.

De SP wil ook dat er lessen worden getrokken voor de toekomst. Bij nieuwe aanbestedingen in de zorg moet de gemeente kritisch kijken naar de prijzen die betaald gaan worden. Waar nodig moet de gemeente meer betalen voor een product binnen de WMO, om het zorgniveau voor de kwetsbare burger te waarborgen.

De brief van de SP aan het college:


Aan het College van B&W van de gemeente Weert
Kopie aan de raad

Betreft: schriftelijke vragen op basis van art. 40 RvO: WMO

Weert, 27 augustus 2007

Geacht College,

Veel medewerkers van de thuiszorg worden met ontslag bedreigd. Ze kunnen kiezen om als ‘alfahulp’ te gaan werken (tegen slechtere arbeidsvoorwaarden) of ze staan op straat, komen in de WW en uiteindelijk in de bijstand. De kaalslag in de thuiszorg gaat ten koste van werknemers, maar ook van de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare mensen. In de commissievergadering van 8 april heeft wethouder Coolen echter laten weten dat de gemeente wil wachten of er een oplossing komt vanuit Den Haag.

Inmiddels is er een subsidieregeling gemaakt. Instellingen waar meer dan 15 werknemers nog in 2007 hun baan dreigen te verliezen, kunnen aanspraak maken op deze subsidie, mits ze overleg hebben gehad met de gemeente om te zien of er een bijdrage vanuit de gemeente kan worden geleverd. Deze subsidie is bedoeld om werknemers tot 1 januari 2008 nog in dienst te houden of om werknemers om te scholen.

Op dit moment is er nog geen vooruitzicht op een oplossing voor ná januari 2008.
Daarom heb ik de volgende vragen aan het College:

  • Bent u op de hoogte van het aantal werknemers wat ontslagen zal worden per 1 januari 2008 in Weert binnen de thuiszorginstellingen en het aantal werknemers wat op een later tijdstip zal worden ontslagen? Zo ja, kunt u ons informeren over de aantallen? Zo nee, wanneer kunt u ons wel informeren?
  • Bent u bereid om in gesprek te gaan met thuiszorginstellingen die de aanvullende subsidie aan willen vragen waar mensen in 2007 hun baan dreigen te verliezen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomst van dit overleg.
  • Bent u bereid om een financiële bijdrage te leveren voor een oplossing voor de ontstane situatie? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid bij de nieuwe aanbestedingen kritisch te kijken naar de prijzen die betaald gaan worden en waar nodig meer te betalen voor een product binnen de WMO? Zo nee, waarom niet?
  • Wanneer er toch thuiszorgmedewerkers ontslagen gaan worden, bent u dan bereid om een oplossing te zoeken om deze mensen toch in normaal dienstverband aan het werk te houden? Zo nee, waarom niet?
  • Op welke wijze maakt u gebruik van de steunfunctie van de provincie binnen de WMO?

Met vriendelijke groeten,

Rudy Nordhausen
Socialistische Partij

Zeg JA tegen goede thuiszorg en NEE tegen duizenden gedwongen ontslagen
Uitholling van de thuiszorg door WMO: voorkomen is beter dan genezen

U bent hier