h

Scholen moeten ouders wijzen op tegemoetkoming schoolkosten

28 augustus 2006

Scholen moeten ouders wijzen op tegemoetkoming schoolkosten

Veel ouders weten niet dat ze een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen kunnen krijgen. De SP heeft in een brief aan de scholen in Weert opgeroepen meer bekendheid aan de regeling te geven.

De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft - net als voorgaande jaren - in de zomer een Meldpunt Schoolkosten in het leven geroepen. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat veel ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd niet op de hoogte zijn van het feit dat zij in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor lesboeken en gereedschap. Twee op de drie gezinnen maken géén gebruik van de Wet Tegemoetkoming Schoolkosten ( 'WTOS'-regeling). Het gaat hierbij om bedragen die variëren van honderd tot duizend euro. Dit wordt bevestigd door de Informatie Beheer Groep.

De SP het een slechte zaak dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen. Deze kunnen immers een belangrijke verlichting betekenen in de voor vele ouders zware belasting die schoolkosten betekenen in hun uitgaven. Het komt de toegankelijkheid van het onderwijs niet ten goede.

In een brief aan de directies en ouderraden van de middelbare scholen in Weert en Nederweert heeft de SP afdeling Weert daarom verzocht om standaard de WTOS-regeling te vermelden in de schoolgids en bij de boekenlijst. De Tweede Kamerfractie van de SP heeft via de Minister de belastingdienst verzocht om belastingplichtigen met kinderen actief op hun recht attenderen.

Ook heeft de SP-fractie de gemeente aangespoord om de bekendheid van de regeling te vergroten onder ouders met schoolgaande kinderen en een minimaal inkomen, bijvoorbeeld middels een directe brief en in controlegesprekken. De SP vindt het wenselijk dat de wethouder deze zaak ter sprake brengt in zijn reguliere overleg met de scholen.

Veel ouders lopen tegemoetkoming schoolkosten mis

SP schoolgeldenquete 2006

U bent hier