h

Wat deed Majoor bij de Bouwvereniging?

19 november 2003

Wat deed Majoor bij de Bouwvereniging?

SP en PvdA zijn niet te spreken over de aanwezigheid van burgemeester Majoor bij de ledenvergadering van de Bouwvereniging Weert. Hij hield daar een 'peptalk' om de leden te bewegen voor het opheffen van de BVW te stemmen, om zo de weg vrij te maken voor de megafusie onder de naam BALANS. Daarom een brief met vragen over dit optreden.

De SP en PvdA in een brief aan de raad:

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert

t.a.v. de voorzitter dhr. drs. C.J.J.S. Majoor

Vragen ex art 38 RvO met verzoek om schriftelijk of mondeling antwoord

Betreft: Aanwezigheid van burgemeester Majoor op de algemene ledenvergadering van de Bouwvereniging Weert

Weert, 13 november 2003

Geachte voorzitter,

In dagblad de Limburger van donderdag 13 november vernemen wij dat burgemeester Majoor aanwezig was op de algemene ledenvergadering van de Bouwvereniging Weert. Volgens de krant voorzag hij de aanwezige leden van een peptalk om hen te bewegen in ieder geval het voorstel te steunen om de Vereniging om te zetten naar een Stichting. Navraag heeft ons geleerd dat deze beschrijving in het dagblad in overeenstemming met de werkelijkheid is.

In de commissie RO is duidelijk gesteld dat de gemeente zich niet bemoeit met verenigingszaken omdat dit een interne aangelegenheid van Balans zelf is.

In uw brief aan BALANS, waarin u uw zienswijze geeft over het voornemen van fusie VRM-WNL en waar van de raad kennis heeft genomen, adviseert u Balans het fusieproces zodanig vorm te geven dat de verontrusting onder de leden wordt weggenomen. U adviseert verder om dit traject samen met het college en in samenspraak met de commissie RO vorm te geven.

In die context verbaast ons uw optreden bij de algemene ledenvergadering zeer. Er is geen samenspraak geweest met de commissie RO. Er is geen gemeenschappelijk traject ingezet om het vertrouwen te herstellen en uw handelen is niet in lijn met de opstelling van de gemeente in de brief aan BALANS.

Gehoord hebbende de opmerkingen van aanwezige leden, hebben wij het gevoel dat uw optreden averechts heeft gewerkt en dat het vertrouwen in de Gemeente als neutrale partij in deze schade is aangedaan.
Daarnaast is door uw handelswijze ons vertrouwen in uw College geschaad. Wij krijgen door uw optreden het gevoel dat er sprake is van een dubbele agenda. Dit vinden wij buitengewoon storend, omdat er juist nu getracht wordt om de verhoudingen tussen de commissie RO en BALANS te normaliseren. Uw optreden bevordert dit proces niet.

Daarom willen wij de volgende vragen stellen:

  • Wanneer is afgesproken dat u dit verhaal zou houden voor de ledenvergadering
  • Op wiens verzoek is dit gebeurd?
  • Wie vertegenwoordigde u in deze vergadering? Namens wie voerde u dus het woord?
  • Wist u wat het standpunt van de raad in deze was en zo ja welk standpunt was dat dan en hoe wist u dat?
  • Welke overwegingen lagen ten grondslag aan de beslissing om het woord te voeren?
  • Was dit achteraf bezien een verstandige beslissing?
  • Is er sprake van een gemeenschappelijk traject tussen College en BALANS om het vertrouwen te herwinnen? Zo ja waarom is de commissie RO hierbij niet betrokken?

Tenslotte verzoeken wij u deze brief op de raadsagenda van december te plaatsen. Mocht het niet lukken om de vragen schriftelijk te beantwoorden (wat ons buitengewoon merkwaardig voorkomt), zullen wij genoegen moeten nemen met een mondelinge beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Leon Heuvelmans
Fractievoorzitter PvdA

Paul Lempens
Fractievoorzitter SP

U bent hier