h

Plan 'Gordijn' definitief van de baan!

18 maart 2003

Plan 'Gordijn' definitief van de baan!

Vanavond is bij alle raadsleden een brief van het college van B&W bezorgd. Samengevat:

Het plan-Gordijn is nu definitief van de baan.

In maart 2001 stonden alle partijen, behalve de SP, nog positief tegenover dit plan.

Tevens is vandaag duidelijk geworden dat een grote meerderheid van de raad de flats aan de Sint Jozefslaan wil behouden. Ook die actie is dus geslaagd.

De verlossende brief:

Geacht raadslid,

Op 14 november 2002 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met betrekking tot het plan St Theunis. In de motie is een aantal randvoorwaarden gesteld waar een alternatief plan aan dient te voldoen. Op 20 februari jongstleden heeft Bouwbedrijven Jongen per brief aangegeven dat zij binnen deze randvoorwaarden geen kans zien om een alternatief plan op de locatie St. Theunis / Bisschoppelijk College te ontwikkelen dat financieel en economisch haalbaar is, tenzij de gemeente een grotere bijdrage wil doen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om te stoppen met de onderhandelingen met Bouwbedrijven Jongen met betrekking tot realisatie van een multifunctioneel sportcentrum conform het eerder ingediende plan. Bouwbedrijf Jongen is hierover reeds schriftelijk op de hoogte gebracht (zie bijgevoegde brief).

Over dit onderwerp wordt mededeling gedaan in de commissievergadering RO op 20 maart aanstaande.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat de concept-bestuursopdracht, teneinde het beleid op het gebied van onderwijs en sport en bijbehorende stedenbouwkundige alternatieven nader te ontwikkelen, op korte termijn aan u wordt voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Weert.

U bent hier