h

Brief SP aan raad over plan-Gordijn

19 oktober 2002

Brief SP aan raad over plan-Gordijn

Na PvdA en CDA informeert ook de Socialistische Partij de gemeenteraad over haar standpunt met betrekking tot de maatschappelijke randvoorwaarden voor plan-Gordijn.

De SP in een brief aan de raad:Weert, 19 oktober 2002

Aan de raadsleden van de gemeente Weert

Dames/Heren,

Zoals afgesproken informeert ook de Socialistische Partij u over haar visie met betrekking tot de maatschappelijke randvoorwaarden voor plan-Gordijn.

De SP is vóór het behoud van:

  • Tuinpark Lamershof in de volle omvang op de huidige locatie,
  • het volledige terrein van Scoutcentrum 'de Boshoek' op de huidige locatie,
  • Tennisclub van Horne haar eigen sportaccommodaties
  • het groen, de unieke flora en fauna op Sint Theunis
  • de leefbaarheid voor omwonenden en verder alle wijken en dorpen van Weert
  • sportfaciliteiten in de Weerter wijken.

Voorts zijn wij van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid dient te nemen en medewerking dient te verlenen aan de renovatie van het Bisschoppelijk College op de huidige locatie, conform de wens van het VOL en het schoolbestuur.

Verdere procedure

Wij zijn verheugd dat wethouder Verheggen na druk van onze partij en de acties van het Platform Behoud Sint Theunis op 25 september eindelijk openheid van zaken heeft geven. Wij zijn hem erkentelijk dat hij heeft willen luisteren naar enkele bezwaren en vragen. Hiermee zijn we er echter nog lang niet voor wat betreft de inspraak en publieke discussie. Hiervoor dient voldoende tijd en zorgvuldigheid in acht te worden genomen, zeker gezien de grootte van dit plan en de consequenties op vele terreinen.

De indruk van de burger dat Gordijn het voor het zeggen heeft in Weert is alleen maar bevestigt door de geheimzinnige en ondemocratische gang van zaken rondom dit plan. Het College loopt achter projectontwikkelaars aan, vergeet de belangen van de Weerter bevolking en verkijkt zich op de financiële consequenties. Daarmee dreigt de geschiedenis zich te herhalen - remember de Rog / Zwembad de IJzeren Man.

Betrokkenen

Bij grote plannen is instemming vereist van betrokkenen. Mogelijke verplaatsing van 'Lamershof' en 'de Boshoek' betekent echter het einde van beide verenigingen, die ieder een belangrijke sociale functie hebben voor verschillende groepen in de Weerter samenleving (jeugd, ouderen, allochtonen, vrijwilligers). TC van Horne is een bloeiende tennisclub en heeft geen enkele behoefte om haar identiteit op te geven en op te gaan in een groot sportcentrum.

Eind 1999 is door de gemeenteraad besloten dat de initiatiefnemers in overleg met de betrokkenen tot overeenstemming moet komen. Na drie jaar is door hen op geen enkele wijze aan dit besluit gehoor gegeven. Ze hebben hun kans dus gehad.

De genoemde betrokken partijen gaan niet akkoord met de voorstellen zoals zij die mochten vernemen op de informatiebijeenkomst van 25 september. Daarmee is niet voldaan aan de eis van de SP-fractie dat van alle betrokken partijen instemming is vereist.

De SP is van mening dat het plan te groot is voor Weert. Het luxe woonzorgcomplex voor welgestelde ouderen is een belediging voor de gewone Weerter burger en gaat ten koste van te veel. Het plan loopt achter voor wat betreft de wensen van mensen. Kleinschaligheid gaat boven grootschaligheid.

Conclusie

Alles overziend is ons standpunt dat de gemeente niet akkoord moet gaan met de verregaande ideeën van Dhr. Gordijn voor onder andere een multifunctioneel sportcentrum op Sint Theunis.

De SP zal de uitverkoop van Sint Theunis en het Bisschoppelijk College met alle middelen proberen te voorkomen, binnen en buiten de raad, daarin gesteund door betrokkenen, omwonenden, enkele natuur- en milieuorganisaties en inmiddels een groot deel van de Weerter bevolking.

We willen u allen aanraden nog eens de aan u verstrekte rapporten van het Platform Behoud Sint Theunis, 'Behoud Sint Theunis' en 'Vragen en opmerkingen ten aanzien van het plan-Gordijn' door te nemen. Ze zijn door de verschillende werkgroepen opgesteld en geven een goede stof tot reflectie.

Namens de Socialistische Partij afdeling Weert,

Paul Lempens,
Afdelingsvoorzitter

U bent hier