h

SP wil andere oplossingen dan domweg sloop Serviliusstraat

19 september 2001

SP wil andere oplossingen dan domweg sloop Serviliusstraat

De Socialistische Partij (SP) heeft de gemeente Weert gevraagd met een goed buurtbeleid, goede voorzieningen, beter wijkbeheer en een goed toewijzingsbeleid te komen voor met name de Serviliusstraat in de wijk Keent. Dat vindt zij een betere oplossing dan plompverloren sloop van de sociale huurwoningen aldaar.

Naar aanleiding van het uitwerkingsplan "Keent kiest kwaliteit" van onderzoeksbureau Pouderoyen, waarin ter overweging wordt gegeven de sloop van flats aan de St.Jozefslaan (tussen Keulerstraat en Schaekenstraat) en de Serviliusstraat, heeft de SP de bewoners naar hun mening gevraagd. Conclusie: Vanuit de St.Jozefslaan mag op sterk verzet tegen sloop gerekend worden. Veel bewoners van de Serviliusstraat echter zien een eventuele sloop als een redding uit een uitzichtloze situatie. Een situatie waar ze nu weinig belangstelling genieten van instanties (gemeente en verhuurder) die daar iets aan zouden kunnen doen. De flatwoningen aan de St.Jozefslaan en aan de Serviliusstraat, waarvan sloop wordt voorgesteld, zijn kwalitatief goede huurwoningen, zeker in verhouding tot de lage huurprijs. Niet de woningkwaliteit maar de situatie rondom de flat en het toewijzingsbeleid maken dat mensen willen verhuizen. Een deel van de bewoners is daarom ook juist fel tegen sloop.

In een brief aan de raad en het college van B&W vraagt de SP de raad in haar overwegingen mee te nemen dat het zowel in de St.Jozefslaan als in de Serviliusstraat gaat om een groot aantal sociale huurwoningen in de goedkopere prijsklasse, waarvan in Weert op dit moment al weinig voorraad is.

Zeker gezien de problemen die Balans heeft met de financiering van de sloop en nieuwbouw van de betaalbare sociale huurwoningen op de Leenhof en de problemen rond de leefbaarheid en herhuisvesting voor de laatste bewoners daar is een besluit tot sloop een verkeerd besluit.

Daar komt nog bij dat de flats in de St.Jozefslaan en ook de flats plus omgeving in de Serviliusstraat nog maar kort geleden voor een groot bedrag zijn gerenoveerd. Sloop betekent dus ook kapitaalvernietiging. En nieuw kapitaal voor nieuwe sociale woningbouw van goedkope huurwoningen zal niet zomaar voorhanden zijn.

Een èchte verbetering is door basisschool het Dal-school al voorgesteld: verplaatsing van de garage naast de Servilius-flats en in plaats daarvan nieuwbouw van de school. Hierbij sluit de SP zich aan.

De SP hoopt dat de gemeente met de verstrekte onderzoeksgegevens voldoende aanvullende informatie heeft verstrekt om tot een juiste besluitvorming te komen.

De SP in haar brief aan het college:

 

Gemeenteraad en B&W
gemeente Weert
Beekstraat 54
6001 GJ WEERT

Betreft: St.Jozefslaan en Serviliusstraat kiezen kwaliteit

Weert, 17 september 2001

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het uitwerkingsplan "Keent kiest kwaliteit" van onderzoeksbureau Pouderoyen, waarin ter overweging wordt gegeven de sloop van flats aan de St.Jozefslaan (tussen Keulerstraat en Schaekenstraat) en de Serviliusstraat, heeft de SP in de maanden juli en augustus de bewoners naar hun mening gevraagd.

Ondanks het feit dat de bezoeken aan de St.Jozefslaan en de Serviliusstraat in de vakantieperiode hebben plaats gevonden, hebben we toch met de meeste bewoners kunnen spreken over de ideeën van Bureau Pouderoyen inzake sloop (83 bewoners van de ongeveer 140 appartementen in de Serviliusstraat en 45 bewoners van de 56 appartementen in de St.Jozefslaan).

Wij zijn naar de bewoners gegaan met de volgende vragen:

  1. Wat vindt u er van als uw flat gesloopt wordt?
  2. Wilt u graag ergens anders wonen, wilt u hier weg?

Bij de toelichting is aan de bewoners verteld wat Pouderoyen met het sloopvoorstel voor ogen heeft m.b.t. ander gebruik van de vrijkomende ruimte. Ook is, vanwege de vrij recente renovatie van de flats in beide straten, met de bewoners gesproken over de huidige kwaliteit van de woningen.

Resultaten

Algemeen:

De kwaliteit van de woningen in St.Jozefslaan en Serviliusstraat is goed. Hier en daar zijn wat reparaties nodig maar de algemene kwaliteit is goed. De huurprijzen van de flatwoningen vallen in de goedkopere prijsklasse.

St.Jozefslaan:

We vonden in deze straat een sterke sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid. "Dat mogen ze ons niet afpakken," werd meermaals gezegd. Diverse bewoners wonen dan ook al twintig (en zelfs veertig) jaar in hun flat aan de St.Jozefslaan.

Ook de rustige ventweg, de ruime parkeergelegenheid en de groene buffer tussen de flat en de straat dragen er toe bij dat veel bewoners graag blijven wonen waar ze nú wonen.

Serviliusstraat:

De situatie in de Serviliusstraat is beduidend anders dan in de St.Jozefslaan. Over de kwaliteit van de woningen is men hier, evenals in de St.Jozefslaan, wel tevreden. Maar de woonomgeving is anders en kwalitatief minder en ook de sociale samenhang is minder dan in de St.Jozefslaan. Ook werd door de bewoners gesproken over kleine criminaliteit en drugsoverlast, over overlast door andere flatbewoners en over ergens anders willen wonen omdat men de kinderen niet buiten wil of kan laten spelen. De bewoners van de Serviliusstraat ervaren hun flats als een vergaarbak van "alles wat Woningmaatschappij Balans elders in Weert niet aan een woning kan of wil helpen" (formulering is van ‘n bewoner).

Het aantal allochtonen dat in de Serviliusstraat woont, is vrij groot. Veel groter dan in de meeste andere wijken in Weert. Te groot vinden ook veel allochtonen zelf. De integratie en inburgering laat te wensen over en wordt aan de bewoners zelf overgelaten.

Om al deze redenen heeft een groot deel van de bewoners van de Serviliusstraat geen bezwaar tegen eventuele sloop van hun flats.

Conclusies:

  1. De flatwoningen aan de St.Jozefslaan en aan de Serviliusstraat, waarvan sloop wordt voorgesteld, zijn kwalitatief goede huurwoningen, zeker in verhouding tot de lage huurprijs. Niet de woningkwaliteit maar de situatie rondom de flat en het toewijzingsbeleid maken dat mensen willen verhuizen.
  2. Vanuit de St.Jozefslaan mag op sterk verzet tegen sloop gerekend worden.
  3. Veel bewoners van de Serviliusstraat zien een eventuele sloop als een redding uit een uitzichtloze situatie. Een situatie waar ze nu weinig belangstelling genieten van instanties (gemeente en verhuurder) die daar iets aan zouden kunnen doen.

Naar aanleiding van de opmerking bij 1) willen wij u met klem vragen in uw overwegingen mee te nemen dat het zowel in de St.Jozefslaan als in de Serviliusstraat om een groot aantal sociale huurwoningen in de goedkopere prijsklasse gaat, waarvan in Weert op dit moment al weinig voorraad is.

Zeker gezien de problemen die Balans heeft met de financiering van de sloop en nieuwbouw van de betaalbare sociale huurwoningen op de Leenhof en de problemen rond de leefbaarheid en herhuisvesting voor de laatste bewoners daar is een besluit tot sloop een verkeerd besluit.

Daar komt nog bij dat de flats in de St.Jozefslaan en ook de flats plus omgeving in de Serviliusstraat nog maar kort geleden voor een groot bedrag zijn gerenoveerd. Sloop betekent dus ook kapitaalvernietiging. En nieuw kapitaal voor nieuwe sociale woningbouw van goedkope huurwoningen zal niet zomaar voorhanden zijn.

Verder is het onze stellige overtuiging dat een goed buurtbeleid, goede voorzieningen, beter wijkbeheer en een goed toewijzingsbeleid méér zullen bijdragen aan een leefbaar Keent dan plompverloren sloop van voornoemde woningen.

Een èchte verbetering is door basisschool het Dal-school al voorgesteld: verplaatsing van de garage naast de Servilius-flats en in plaats daarvan nieuwbouw van de school. Hierbij sluiten wij ons aan.

Wij hopen met deze onderzoeksgegevens u voldoende aanvullende informatie verstrekt te hebben om tot een juiste besluitvorming te komen.

Hoogachtend,

Paul Lempens

Voorz. SP afdeling Weert

U bent hier