h

SP blijft hameren op hogere tegemoetkoming bewoners Leenhof

14 juni 2001

SP blijft hameren op hogere tegemoetkoming bewoners Leenhof

BALANS wil nog steeds geen hogere verhuiscompensatie aan de bwoners van de Leenhof betalen. Het aantreden van de nieuwe directeur Hobo heeft hier blijkbaar niks aan veranderd. de SP blijft hameren.

De SP in een brief aan Balans,


BALANS

Rayonkantoor Weert
tav de directie
Parallelweg 120
6001 HM WEERT

Betreft de Leenhof

Weert, 14 juni 2000

Geachte heer Hobo,

Jl. maandag hebben wij een bespreking gehouden met de bewoners van de Leenhof. Onderwerp van die bespreking waren uw aanbod en verdere toezeggingen van woensdag 6 juni. Voor een korte samenvatting daarvan verwijzen we u naar de bij deze brief gevoegde bijlage.

Inzake de toezeggingen aangaande beter contact hebben de bewoners positieve verwachtingen. Met betrekking tot de veiligheid in en om de Leenhof worden van u maatregelen verwacht die tot verbetering leiden.

Wat betreft de verhuiskostenvergoeding: De bewoners willen een hogere vergoeding dan de fl.4000,- plus drie maanden kale huur die u vanaf 6 juni gaat geven.

We hebben u al eerder hebben laten weten dat in Roermond door verhuurder Wonen Zuid in een vergelijkbare situatie fl.8500,- aan de huurders wordt gegeven. De bewoners zien geen reden om genoegen te nemen met een bedrag dat zo sterk afwijkt met wat elders in deze regio wordt gegeven.Verder voelen de bewoners zich in hun eis voor een hogere verhuiskostenvergoeding gesteund door eerdere gerechtelijke uitspraken en door berekeningen van het Nibud die de kosten voor ’n verhuizing inschat op 11 tot 12 duizend gulden.

Recente informatie uit Utrecht laat ons weten dat in die plaats in een vergelijkbare situatie fl.9500,- aan de bewoners wordt gegeven. Plus vergoedingen in natura (hulp bij verhuizing).

Op basis van al deze gegevens kunnen wij en bewoners alleen maar tot de conclusie komen dat Balans ofwel niet bij de tijd is ofwel uiterst zuinig is. Dat wil zeggen: voor huurders, niet voor ex-directeuren. Die krijgen gouden handdrukken.

Wij willen u nogmaals verzoeken het bedrag van de verhuiskostenvergoeding aan te passen aan de hogere normen die door andere verhuurders anno 2001 gehanteerd worden. Bewoners èn SP zijn en blijven er vast van overtuigd dat u met uw aanbod van fl.4000,- plus drie maanden kale huur ver onder de maat zit.

Tevens verzoeken wij u maatregelen te nemen om inbraken en vandalisme tegen te gaan en daarmee de veiligheid in en om de Leenhof te verbeteren.

Hoogachtend,

Socialistische Partij, afdeling Weert,

M.Haex, voorz. P.Lempens, secr.

Bijlage

Bespreking met Balans op woensdag 6 juni 2001

Aanwezig:
- een twintigtal bewoners van de Leenhof,
- directeur Hobo en rayonmanager de heer Janssen van Balans
- Paul Lempens en Harry Bouten van SP Weert

Toezeggingen en aanbod verhuiskostenvergoeding door Balans:

 1. Vóór september heeft Balans met alle bewoners een gesprek gevoerd met betrekking tot hun woonwensen,
 2. Balans zal zich tot het uiterste inspannen om aan de woonwensen van de bewoners van de Leenhof tegemoet te komen,
 3. de verhuiskostenvergoeding wordt verhoogd met drie maanden kale huur,
 4. het bedrag van drie maanden kale huur wordt afgerond op een totaal van 1800 gulden netto,
 5. er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen kleinere en grotere appartementen,
 6. de verhuiskostenvergoeding wordt daarmee voor iedereen gelijk, zijnde fl.5800,- (fl.4000,- plus fl. 1800,-),
 7. vanaf het moment van accepteren van een nieuwe woning betaalt de huurder van de Leenhof geen huur meer voor de woning van de Leenhof,
 8. de eindcontrole bij de verhuizing zal soepel zijn, d.w.z. er zal niet aangedrongen worden op herstellen van de woning in de oude staat,
 9. begin september zullen SP en bewoners een evaluatiegesprek met Balans hebben om te bezien of alles naar wens verloopt,
 10. vóór de jaarwisseling 2001/2002 zullen alle bewoners een aanbod hebben gekregen voor een gelijkwaardige woning,
 11. De bewoners kunnen, indien zij dat wensen, voor een gesprek terecht bij de rayonmanager de heer Janssen.

Bespreking van bewoners van de Leenhof met SP Weert op maandag 11 juni 2001

Aanwezig:

- een ruime meerderheid van de bewoners
- Paul Lempens en Harry Bouten van SP Weert

Samenvatting opmerkingen en standpunten:

 1. Algemeen

  De bewoners betreuren het dat het contact van Balans met de bewoners van de Leenhof zo lang onder de maat is gebleven. Zij vragen zich af waarom het allemaal zo lang heeft moeten duren voordat er een goed informatief gesprek gevoerd kon worden.

  Een bewoner: "Ik woon al zoveel jaren op de Leenhof, meer dan twintig jaar, en dan zó behandeld te worden dat is ronduit onfatsoenlijk."

  De bewoners voelen zich niet gebonden aan zogenaamde afspraken die in 1998 gemaakt zijn door Balans (destijds Bouwvereniging Weert) met de wijkraad en met een bewonerswerkgroep. Zij, de bewoners, wisten van niets, werden er niet bij betrokken, kregen niets uitgelegd, waren niet vertegenwoordigd en hebben niets ondertekend.

 2. De contacten met Balans.

  De inzet van Balans met betrekking tot verbetering van het contact met de bewoners, de hernieuwde gesprekken inzake de woonwensen en het geplande evaluatiegesprek in september worden positief beoordeeld.

  Opmerking: de bijzondere positie van de bewoners van de Leenhof is (nog) niet in praktijk gebracht. Twee voorbeelden:
  Een bewoner die na het gesprek van 6 juni met Balans telefonisch reageerde op een woningaanbod in het blad Wonen kreeg het vanouds bekende antwoord "vul de bon maar in".
  Een andere bewoner die bij de receptie om een gesprek vroeg met de heer Janssen kreeg te horen dat hij voor zo’n gesprek bij iemand anders moest zijn.

 3. De verhuiskostenvergoeding.

  Het optrekken naar en gelijktrekken van de verhuiskostenvergoeding voor de bewoners van de kleinere appartementen met die van de andere bewoners wordt positief beoordeeld.

  Ook de verhoging van de verhuiskostenvergoeding tot fl.5800,- krijgt een positieve beoordeling en wordt met dank aanvaard, echter met de kanttekening dat de bewoners deze 5800 gulden als onvoldoende beschouwen en niet anders willen zien dan als een eerste stap in de goede richting.
  Een bewoner: "We hebben een huurcontract en daarmee hebben we ook rechten. Als Balans ons uit de Leenhof weg wil hebben dan zal Balans de kosten moeten betalen. Met 5800 gulden heb ik nog lang niet alles betaald."
  Een andere bewoner: "En we zitten al jáááren met onzekerheid en in de rotzooi. Daar mag ook wel iets tegenover staan."

 4. Veiligheid.

  Met de verhuizingen en leegloop wordt de leegstand alleen maar groter. Dat heeft een toename van vandalisme en inbraken tot gevolg. De veiligheid in en om de Leenhof wordt minder. Het onderwerp ‘veiligheid’ is in het gesprek van 6 juni te weinig aan bod gekomen. Balans dient maatregelen te nemen om de bewoners een redelijke mate van veilig wonen te bieden.

Weert, 13 juni 2001,

Socialistische Partij, afdeling Weert,

P.Lempens, secr.
H.Bouten, bestuurslid

U bent hier