h

Behoud de wijkscholen in Weert!

17 december 2000

Behoud de wijkscholen in Weert!

'In november besloot de gemeenteraad van Weert unaniem zich in te spannen voor het behoud van een basisschool in elke Weerter wijk. Nu is zij dus aan zet om maatregelen te treffen. Het gemeentebestuur van Weert dient snel zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich houden aan deze toezegging. Nu geen woorden maar daden,’ zegt Paul Lempens van SP afdeling Weert.

Het zijn vooral financiële argumenten geweest die enkele katholieke basisscholen in Weert hebben doen besluiten om drie basisscholen (mogelijk vier) dicht te gooien en de leerlingen van die scholen bijeen te brengen in één nieuw gebouw. Bijkomend voordeel: de buitenschoolse opvang zal beter te organiseren zijn. De medezeggenschapsraden van de vier basisscholen zijn onlangs akkoord gegaan met het plan van het schoolbestuur.

Bij twee van de vier scholen is bekend dat de ouders van de leerlingen van deze scholen in overgrote meerderheid (meer dan negentig procent) tegen een samenvoeging zijn en vóór behoud van een basisschool in de eigen wijk. Een belangrijke reden in dit verband is hun wens dat de kinderen zelfstandig en veilig naar school kunnen gaan.

Het is wel erg opvallend dat de scholen deze wens van de ouders zo gemakkelijk negeren. Opvallend is ook dat de medezeggenschapsraden, die toch ook de belangen van de schoolgaande kinderen en hun ouders zouden moeten behartigen, zo vlot overstag zijn gegaan. Paul Lempens: ‘Het lijkt wel alsof bij het opstellen van het plan tot samenvoeging van de basisscholen de doelstelling vooraf al vastgelegd was en dat om die reden de ouders buiten elke besluitvorming moesten worden gehouden. En wat de medezeggenschapsraden betreft, de vertegenwoordigers van de ouders in de MR’s hadden een overduidelijk mandaat meegekregen van de ouders. Toch stemmen sommigen van hen in met het plan tot samenvoeging. Het zou mij niet verwonderen als deze ouders gemasseerd en bewerkt zijn om toch vooral maar JA te zeggen tegen het plan.’

De SP is van mening dat besluitvorming inzake de toekomst van de basisscholen méér moet zijn dan een afweging van alleen maar financiële argumenten. Ook dient het zo te zijn dat alle belanghebbenden, ook de ouders, bij de besluitvorming worden betrokken. En als het op de normale manier niet kan, wordt het tijd dat de ouders stevige actie ondernemen.

U bent hier